Open brief aan Wopke Hoekstra

22 februari 2021

Geachte heer Hoekstra,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het schrijnende probleem van de Nederlandse IS-vrouwen en kinderen die nog steeds vastzitten in Syrië. De Nederlandse regering weigert tot nu toe om hen terug te halen omdat daarvoor bij regeringspartijen VVD en CDA geen draagvlak is. Ieder weldenkend mens beseft echter dat onze houding tegenover deze vrouwen en kinderen inhumaan, onrechtvaardig en onchristelijk is. De Verenigde Naties, de Amerikaans regering, het Europarlement en de Kinderombudsvrouw dringen allemaal aan op onmiddellijke repatriëring. De argumenten die het CDA aanvoert tégen terughalen, zijn intussen al lang achterhaald. Ze worden alleen nog gebruikt als excuus om niet in actie te hoeven komen.

De problematiek is urgent omdat veel van de kinderen en vrouwen ziek zijn en dringend behoefte hebben aan voedsel en medicijnen. Binnen de kring van familieleden en vrienden in Nederland is er grote verontwaardiging over het feit dat onze regering nog steeds weigert de vrouwen en kinderen terug te halen, terwijl ze tegelijk ook het sturen van hulp verbiedt. Een zojuist uitgebrachte video van de groep “Moslims in Dialoog” laat zien hoe groot hun frustratie is. Wanneer er de komende maanden vrouwen of kinderen in Syrië komen te overlijden door ondervoeding of ziekte, zal er naar verwachting grote onrust ontstaan onder hun familie en vrienden in Nederland. Er volgt dan waarschijnlijk een soortgelijke reactie als bij de toeslagen affaire: waarom hebben we niet  eerder ingegrepen, en wie is de schuldige? Ik hoop dat het CDA het niet zo ver zal laten komen.  

Wij nemen aan dat u zelf ook wel begrijpt dat het dringend tijd wordt dat het CDA van koers verandert. De IS-vrouwen en kinderen zijn Nederlandse burgers die nergens anders heen kunnen, en  waarop door familieleden in Nederland al jarenlang met smacht wordt gewacht. Door ze nú terug te halen, laat het CDA zien dat wij een barmhartige partij zijn, en dat wij op dit punt wezenlijk verschillen van de partijen rechts van ons.

Ondanks het feit dat sommige partijgenoten ook al tot bovenstaande conclusie zijn gekomen, lijkt er binnen het CDA nog steeds een taboe op dit onderwerp te rusten. Blijkbaar zijn mensen in de partijtop bevreesd dat verandering van standpunt zal leiden tot kritiek van extreemrechts en tot het weglopen van enkele kiezers. Wij hopen echter dat u de moed hebt om het CDA niet langer te laten gijzelen door extreemrechts, maar dat u zult doen wat de kernwaarden van het CDA ons voorschrijven: gerechtigheid en solidariteit betrachten tegenover alle Nederlanders, inclusief de IS-vrouwen en kinderen.

Met vriendelijke groet,

Namens het comité CDA’ers voor  terughalen IS-kinderen

Ad Corten

CDA Uitgeest

www.kinderenteruguitkalifaat.nl