Publicaties en berichten van de overheid


Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN )

DTN rapporten Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nederlandse regering baseert haar beleid t.a.v. het terughalen van IS-vrouwen en kinderen voor een belangrijk deel op de halfjaarlijkse rapporten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV). Deze rapporten beschrijven het gevaar dat er naar de mening van de NTCV uitgaat van terugkerende vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië.

Een bestudering van deze rapporten over de periode 2017 – 2020 (DTN 44 t/m 53) laat zien dat de aandacht zeer eenzijdig ligt op het risico van het actief naar Nederland halen van de vrouwen en kinderen, en veel minder op het risico van een passieve opstelling. Vooral in de jaren 2017 – 2019 wordt voortdurend gewezen op het feit dat de vrouwen in Syrië getraind zijn in het gebruik van geweld, of daar in ieder geval aan gewend zijn geraakt. In Nederland zouden zij daarom van deze ervaring gebruik kunnen maken. Pas in de meest recente rapport wordt vermeld dat er nog steeds geen voorbeelden zijn  van teruggekeerde vrouwen en kinderen die betrokken zijn geweest bij de planning van aanslagen. Tegelijk wordt er summier op gewezen dat er ook risico’s kunnen zijn aan het niet terughalen van de vrouwen en kinderen.


Antwoord Grapperhaus op brief van 11 november 2020

Grapperhaus, 9 dec 2020

In antwoord op een brief van Ad Corten d.d. 11 november geeft de minister geeft het standaard antwoord dat de Nederlandse overheid vanwege veiligheidsrisico’s geen mensen naar Syrië kan sturen om IS-vrouwen en kinderen terug te halen (hij wil blijkbaar geen gebruik maken van het Amerikaanse aanbod om hierbij te assisteren). Hij vindt dat Nederland binnen het Verdrag voor de Rechten van het Kind niet verplicht is de kinderen op te halen omdat zij zich buiten Nederland bevinden. Tenslotte schrijft  hij dat er voortdurend onderzoek plaats vindt naar mogelijkheden om uitreizigers naar Nederland over te brengen voor berechting.


Adviseur Hoge Raad: staat hoeft IS-vrouwen en kinderen niet te repatriëren

Volkskrant, 24 april 2020

De Nederlandse staat hoeft 23 IS-vrouwen en hun 56 kinderen die vastzitten in Noord-Syrië niet als groep terug te halen naar Nederland, stelt de advocaat-generaal van de Hoge Raad vrijdag in zijn advies. Daarmee lijkt de hoop op collectieve repatriëring voor deze uitreizigers vervlogen. Dat wil niet per definitie zeggen dat de staat niet in beweging hoeft te komen volgens het advies. ‘Vooral voor de repatriëring van de kinderen pleit veel’, schrijft de advocaat-generaal namelijk ook. ‘De foute keuzes van hun ouders kunnen aan deze kinderen niet worden tegengeworpen.’

Naar het oordeel van de adviseur van de Hoge Raad moet daarom van geval tot geval worden beoordeeld of hulp bij repatriëring aan de orde kan zijn. In sommige gevallen van de moeders geldt wellicht ook dat hen weinig valt te verwijten, aldus het advies, ‘bijvoorbeeld omdat zij als jongvolwassenen niet werkelijk de keuze hadden om te weigeren hun man of partner op diens reis naar het kalifaat van IS te vergezellen’.

De Hoge Raad volgde op 6 juni 2020 het advies van de advocaat-generaal op in haar vonnis


Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Van Helvert over de uitzending ‘WNL op Zaterdag‘ d.d. 7 maart 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel


BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag

Kamerstuk 10 december 2018

Hierbij stuur ik uw Kamer een veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun minderjarige kinderen in kampen in Syrië zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Terrorisme d.d. 8 november j.l.

Zoals bekend zet het kabinet niet actief in op het terughalen van uitreizigers en hun minderjarige kinderen. Het kabinet hanteert daarbij drie uitgangspunten, te weten de veiligheidssituatie in de regio, het internationaal verdragsrechtelijk kader en diplomatieke verhoudingen, en de veiligheid van betrokkene. Volledigheidshalve zet ik deze uitgangspunten andermaal beknopt voor u op een rij.


BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamerstuk 28 juni 2018

Op 19 april jl. heeft de Kinderombudsman haar standpunt gepresenteerd waarin zij de Nederlandse overheid oproept kinderen die in Syrische kampen zitten actief terug naar Nederland te brengen (Handelingen II 2017/18, nr. 76, item 9). Het gaat om kinderen met de Nederlandse nationaliteit of kinderen die hierop aanspraak kunnen maken.   


Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging

AIVD publicatie 17 nov 2017

De rol die jihadistische vrouwen spelen binnen de jihadistische beweging moet niet onderschat worden. Jihadistische vrouwen zijn in veel gevallen minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen. Vrouwen vormen een dreiging voor Nederland doordat zij anderen werven, propaganda produceren en verspreiden en geld inzamelen. Bovendien indoctrineren ze hun kinderen met het jihadistisch gedachtegoed. Zij vormen een essentieel onderdeel van de jihadistische beweging, zowel in Nederland als in het strijdgebied in Syrië en Irak.


Vrouwen factor van betekenis binnen jihadisme

AIVD Nieuwsbericht 17 nov 2017