Laatste nieuws


20 mar

Vader veroordeelde Syriëganger: ‘Ze willen een alleenstaande vrouw naar de Taliban sturen’

NRC 20 maart 2022, voor pdf klik hier.

De NRC brengt een interview met de vader van Sadaf S., de Nederland/Afghaanse van wie de IND onlangs de Nederlandse nationaliteit heeft afgenomen. De vader beschrijft hoe hij in 1997 het Taliban regime in Afghanistan ontvluchtte en naar Nederland kwam om hier een nieuw bestaan op te bouwen voor zijn vijf kinderen. De twee jongsten, Sadaf en een broer, raakten echter in de ban van een jihadistische prediker en vertrokken naar Syrië. De broer kwam daar om het leven, en Sadaf wist uiteindelijk met hulp van haar vader te ontsnappen uit het Syrisch detentiekamp waar ze zat opgesloten. Ze meldde zich in Turkije bij een NL consulaat; werd opgehaald door de NL regering, en veroordeeld tot 5 jaar onvoorwaardelijk. Ze ging niet in beroep tegen deze hoge straf  omdat ze dolgraag met een schone lei haar leven in Nederland weer wilde oppakken. Die hoop kan ze opgeven nu zij haar Nederlanderschap verloren heeft. Wanneer uitzetten naar Afghanistan niet mogelijk is, zal zij na het uitzitten van haar straf straks als illegaal vreemdeling op straat worden gezet.  


19 mar

Zelfs na overplaatsing van de TA naar de reguliere afdeling houdt het straffen van de vrouwen niet op

Ad Corten, 19 maart 2023

De afgelopen tijd hebben wij regelmatig bericht over de zeer strenge beperkingen waaraan de vrouwen op de terroristen afdeling (TA) in Zwolle onderworpen zijn. Deze beperkingen dienen geen enkel doel, behalve het extra straffen van de vrouwen. Dit is lijnrecht in strijd met de Penitentiaire Beginselenwet  (Artikel 2.3: “Personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel worden aan geen andere beperkingen onderworpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn”).

En zelfs wanneer de vrouwen tijdens het laatste jaar van hun straf worden overgeplaatst van de TA naar de reguliere afdeling, houdt het extra straffen niet op. Zij krijgen dan de kwalificatie GVM Hoog, wat inhoudt dat zij nog steeds aan extra beperkingen onderhevig zijn. GVM betekent ‘Gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico’. Plaatsing in de categorie GVM Hoog is merkwaardig omdat de vrouwen naar de reguliere afdeling verplaatst worden, juist omdat de gevangenisdirectie concludeert dat zij geen vlucht of maatschappelijke risico meer vormen. Hun plaatsing in de categorie GVM Hoog lijkt dan ook alleen maar een maatregel om politici in Den Haag tevreden te stellen.

Wanneer houdt Nederland eens op met dit wraakzuchtige en kleinzielige beleid om weerloze vrouwen die al jarenlang geleden hebben in Syrische kampen, nog eens extra te straffen en te vernederen bij terugkeer in Nederland? Is dit onze manier om hen weer vertrouwen te geven in onze rechtsstaat, en hen voor te bereiden op hun re-integratie? Of is het, zoals minister Yesilgöz aangeeft, helemaal niet de bedoeling om deze vrouwen weer op te nemen in onze maatschappij, maar willen we hen alleen maar zoveel mogelijk pijn doen voordat ze weer uitgezet worden?  


18 mar

Verplichte visitatie bij familiebezoek veroorzaakt trauma bij gedetineerde vrouwen

Ad Corten, 18 maart 2023

Een van de vrouwen op de TA in Zwolle is niet in staat haar ouders opnieuw te ontvangen nadat zij bij hun eerste bezoek in december (de eerste keer dat zij haar ouders zag na 7 jaar) na afloop gevisiteerd moest worden. Dit bracht bij haar zoveel pijnlijke herinneringen naar boven aan soortgelijke behandelingen die zij moest ondergaan in een Koerdische gevangenis dat zij uit vrees voor ‘het rode lampje’ (het teken dat de vrouwen na bezoek gevisiteerd moeten worden) verder bezoek van haar ouders heeft afgewezen.

De verplichte visitatie na familiebezoek is een van de absurde veiligheidsmaatregelen waaraan de vrouwen op de TA onderworpen zijn. Al in 2017 trok de toenmalig directrice van de TA in Vught het nut van de maatregel in twijfel, en verklaarde zij dat zij zelf visitatie ook verschrikkelijk en vernederend zou vinden.


18 mar

Kinderen waren bij aankomst in Nederland zwaar ondervoed

Ad Corten, 18 maart 2023

Volgens de grootouders van de kinderen die op 2 november werden teruggehaald, waren hun kleinkinderen bij aankomst zwaar ondervoed. Zij leken volgens hen op kinderen die je ziet op TV in landen waar hongersnood heerst. Nadat zij drie maanden waren opgevangen in een speciale inrichting van Jeugdzorg in Doetinchem begonnen de kinderen er weer normaal uit te zien.

De kinderen die in november terugkeerden in Nederland werden door de Raad voor de Kinderbescherming (terecht) afgeschermd van alle publiciteit. Er is daardoor weinig bekend over hun conditie op het moment van terugkeer. Nu blijkt dat de kinderen in het kamp zwaar ondervoed waren, ondanks het feit dat de moeders het eten (en drinken) uit hun eigen mond spaarden om de kinderen in leven te kunnen houden. Dit verhaal strookt met dat van de Belgische onderzoeker Gerrit Loots uit 2019.

Zoals bekend weigerde de Nederlandse regering de afgelopen jaren op grond van ongefundeerde argumenten om vrouwen en kinderen actief terug te halen uit de Koerdische kampen. De Nederlandse regering is daarmee rechtstreeks verantwoordelijk voor de slechte conditie van de kinderen op het moment van terugkeer.


17 mar

Veel propaganda van het kalifaat was een leugen, maar niet de belofte van een gratis woning

De Volkskrant, 16 mar 2023

Journaliste Ana van Es betoogt dat Nawal H. en Hafida B. haar tijdens een bezoek in 2019 aan het gevangenkamp waar de vrouwen toen verbleven, vertelden dat zij gratis woonruimte kregen. Dat is in tegenspraak met wat de vrouwen afgelopen weken verklaarden in de rechtbank in Rotterdam. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de vrouwen in 2019 vrijuit konden spreken tegen iemand van de Nederlandse pers. Zij werden toen al bedreigd door radicale vrouwen in het kamp, en vreesden dat negatieve uitlatingen over IS hun leven verder zou bemoeilijken.

Het Volkskrant artikel werpt de vraag op wat er met de kinderen moet gebeuren wanneer de regering haar plan uitvoert om de vrouwen na afloop van hun detentie het land uit te zetten.


17 mar

Tekeningen van Machteld Aardse van rechtszaak tegen Amber K.

Machteld maakte gisteren weer tekening tijdens de zitting in de strafzaak tegen Amber K. Haar tekeningen zijn hier te bekijken op Twitter.

De reeks tekeningen begint met vier plaatsjes van de rechtszaak van gisteren en gaat dan over in de series over de zaak van afgelopen maandag tegen Hafida.


16 mar

Verslag Cyril Rosman van de rechtszaak tegen Amber K.

Voor een meer gedetailleerd verslag van de rechtszaak tegen Amber, zie het verslag dat Cyril Rosman deed op Twitter. Een meer algemeen overzicht van de zaak tegen Amber en de andere vier vrouwen die deze en vorige week terecht stonden wordt gegeven door Cyril Rosman in het Brabants Dagblad van vandaag.


16 mar

Drie en een half jaar geëist tegen Amber K.

Ad Corten, 16 maart 2023

Als laatste van de vrij vrouwen die in februari 2022 terugkeerden in Nederland, stond vandaag Amber K. voor de rechtbank in Rotterdam. In tegenstelling tot de vrouwen die eerder deze en vorige week terecht stonden, was Amber niet van allochtone afkomst. Maar voor de rest leek haar zaak sterk op die van de andere vrouwen. Zij had een ongelukkige jeugd gehad doordat haar ouders gingen scheiden toen zij zeven was. Ze had daarna afwisselend bij haar moeder en haar vader gewoond, zonder dat ze zich daar thuis voelde. Dat deed ze wel bij een Afghaanse vriendin die uit een harmonieus moslim gezin kwam. Dit leidde ertoe dat zij als 14-jarige bekeerde tot de islam, en vanaf haar 16e een hoofddoekje ging dragen. Dit leidde tot een verdere verwijdering van haar ouders, en een toenadering tot een groep van moslim vriendinnen. Onder druk van haar vriendinnen trouwde ze met Mustapha maar dat huwelijk was geen succes. In februari 2015 haalde haar vader haar weg bij Mustapha, waarna ze beurtelings bij haar vader en haar moeder ging wonen. Onder invloed van haar vriend Unice rijpte het plan om naar Syrië te vertrekken; iets dat zij in het najaar van 2015 op 19-jarige leeftijd ook werkelijk deed. Vanaf dat moment verliep haar leven net als dat van de eerder vertrokken vrouwen: zij kreeg al snel spijt van haar vertrek maar kon niet meer terug. Dit ondanks vele ontsnappingspogingen die ze ondernam met steun van haar vader. Zij trouwde in Syrië met Redouan; een Nederlander waarvan ze hoopte dat die haar terug zou weten te brengen naar Nederland. Op 21 januari 2018 vluchtte zij met Redouan, samen met haar inmiddels geboren twee dochtertjes, op de motor uit IS gebied. Daarna verbleef ze ruim vier jaar in gevangenschap van de Koerden, totdat ze in februari door de Nederlandse regering werd opgehaald.

Tijdens de zaak werd uitvoerig gekeken in hoeverre zij toerekeningsvatbaar was op het moment van uitreizen, en of zij zich in Syrië schuldig had gemaakt aan wapentraining, gebruik van bomgordel en plundering. Al deze aanklachten kon het OM niet hard maken. De officier kwam tenslotte met een eis van 3,5 jaar, voornamelijk vanwege het feit dat zij was uitgereisd. De verdediging vond alle aanklachten ongegrond en eiste dat haar verblijf in Koerdische gevangenschap zou worden meegerekend als voorarrest. Dit te meer omdat Amber intussen druk bezig is met een hbo opleiding in de gezondheidszorg. Uitspraak op 13 april.  


14 mar

Tekeningen van de rechtszaak gisteren tegen Hafida

Machteld@Aardse op Twitter

Machteld Aardse maakte mooie tekeningen met tekst van de rechtszaak tegen Hafida H. gisteren in Rotterdam.


13 mar

Onrust op de terrorismeafdeling van de gevangenis: wie mag Nederlander blijven en wie niet?

Algemeen Dagblad 13 maart 2013, voor pdf klik hier

Het AD besteedt vandaag aandacht aan Sadaf S., de Nederlands/Afghaanse al in 2019 terugkeerde vanuit Syrië en die sindsdien gevangen zit op de terroristenafdeling in Zwolle. Onlangs werd haar door de IND de Nederlandse nationaliteit afgenomen, wat betekent dat zij uitgezet moet worden naar Afghanistan, of anders na het uitzitten van haar straf (5 jaar!) als illegale vreemdeling op staat wordt gezet. Haar geval is al eerder beschreven op deze website. Het besluit van de IND heeft tot onrust geleid bij de andere vrouwen op de terroristenafdeling, waarvan het merendeel ook een dubbele nationaliteit heeft, en daardoor bevreesd is voor hetzelfde lot als Sadaf.


13 mar

Vier jaar geëist tegen Hafida H.

Ad Corten, 13 maart 2023

Voor de rechtbank in Rotterdam werd vandaag vier jaar onvoorwaardelijk geëist tegen Hafida H. vanwege het lidmaatschap van een terroristische organisatie, het voorbereiden van terroristische handelingen, en het in gevaar brengen van een minderjarig kind. Tijdens de zitting bleek dat Hafida ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat zij naar Syrië vertrok vanwege een depressie die te maken had met het onverwachte vertrek van haar man naar IS-gebied.  In Syrië bestond de voorbereiding van terroristische handelingen uit het eten koken voor haar man en het zorgen voor haar zoontje. Het feit dat zij naar Syrië vertrok op het moment dat zij 5 maanden zwanger was betekende volgens het OM dat zij een minderjarig kind in gevaar had gebracht. Verder had zij tweemaal met haar man in een huis gewoond waarvoor zij volgens het OM geen huur had betaald. Dit werd beschouwd als een vorm van plundering. Aan de positieve kant stond volgens het OM dat zij vanaf het begin geprobeerd had te ontsnappen uit IS-gebied; dat zij in kamp Roj duidelijk had laten merken helemaal klaar te zijn met IS en dat zij daarvoor door andere vrouwen bedreigd en mishandeld was. Dit in aanmerking nemend, kwam het OM met een zijns inziens ‘lage’ eis van 4 jaar onvoorwaardelijk.

De verdediging wees er op dat Hafida zich aan geen van de aanklachten schuldig had gemaakt, en dat zij al vijf jaar zwaar geleden had in de kampen. Onlangs was haar moeder overleden zonder dat Hafida de kans had gekregen afscheid te nemen. Toen haar voorarrest door de rechtbank in verband hiermee tijdelijk geschorst was, werd dit besluit door het OM aangevochten, en teruggedraaid door het hof. Als gevolg hiervan moest Hafida zich weer halsoverkop melden bij de PI. In de weken na het overlijden van haar moeder had zij volgens de PI directie te vaak gebeld met haar familieleden; reden waarom haar wekelijkse quotum aan belminuten nu was ingekort.

Alles bij elkaar was dit weer een droevige aflevering in de huidige heksenjacht op vrouwen die in een onbewaakt ogenblik besloten om hun geliefde te volgen naar Syrië, en daardoor nu de schuld krijgen van alle misdaden die door IS gepleegd zijn in Irak en Syrië. Kennelijk is de druk vanuit de rechtse politiek te groot om te doen wat een beschaafd land zou moeten doen: de vrouwen met onmiddellijke ingang in vrijheid stellen na alle ellende die zij hebben ervaren, deels als gevolg van de weigering van de Nederlandse overheid om hen eerder terug te halen, en daarna het lange voorarrest op een terroristen afdeling die door Justitie gebruikt wordt als manier om de vrouwen extra te straffen.  


10 mar

Ministerie denkt na over verruiming bezoekregeling kinderen aan moeders op TA

Ad Corten, 10 maart 2023

Van het Ministerie van J&V (DG Straffen en Beschermen) ontving ik gisteren antwoord op mijn mail van twee weken geleden waarin ik wees op het feit dat het antwoord van minister Weerwind op ons schrijven van 16 november niet strookte met de werkelijkheid. Terwijl de minister schreef dat de moeders hun kinderen wekelijks fysiek mochten ontvangen, horen wij van de moeders zelf dat dit slechts eens per zes weken het geval is. De minister baseert zijn antwoord op informatie die hij krijgt vanuit de PI, en er zit kennelijk ruis op die lijn.  

De ambtenaren van J&V schrijven: ‘Het bestuursdepartement is op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van contactmogelijkheden tussen een gedetineerde ouder en zijn/haar kind. Wij zijn bekend met de bevindingen van de Belgische onderzoeker Loots. Het onderwerp gaat de minister aan het hart en hij heeft daarom recent een aantal toezeggingen gedaan voor verkenningen naar de verbetering van contactmogelijkheden tussen een gedetineerde ouder en zijn/haar kind. De uitkomst van deze verkenningen zal mogelijk doorwerkend effect hebben op het TA-regime, zowel voor gedetineerde vaders als moeders. Ten zijner tijd wordt de uitkomst openbaar gemaakt, en kunt u daarvan kennisnemen.’

Dit is een positief geluid, maar het klinkt niet alsof er op korte termijn al een verbetering te verwachten valt. Gezien het feit dat de moeders elke dag opnieuw lijden onder het gemis van hun kinderen, zullen wij proberen via de Kamer de minister aan te sporen tot snelle maatregelen.


9 mar

Rechters staan voor moeilijke afweging

Ad Corten, 9 maart 2023

De zitting gisteren in de strafzaak tegen Nawal H. illustreert de moeilijke afweging die de rechters moeten maken. De publieke opinie in Nederland eist vergelding voor het onbeschrijfelijke onrecht dat de plaatselijke bevolking in Irak en Syrië door IS is aangedaan. Door hun vertrek naar Syrië zullen de uitgereisde vrouwen altijd geassocieerd blijven met dit onrecht, ongeacht de vraag of hun vertrek een welbewuste keuze was, en of zij IS actief hebben gesteund in zijn strijd. Het echter te gemakkelijk om de vrouwen tot zondebok te maken voor alle misdrijven van IS, inclusief de genocide op de Yezidi’s. Dan proberen wij het ene onrecht ongedaan te maken door er een ander voor in de plaats te stellen. De vrouwen zijn al zeer zwaar gestraft door hun jarenlange verblijf in Koerdische gevangenissen en detentiekampen. Ze zijn naar Nederland teruggekeerd in de veronderstelling dat Nederland nog steeds een rechtsstaat was, en dat zij hier na berechting en het uitzitten van hun straf weer een nieuwe kans zouden krijgen. Zij zijn zeer gemotiveerd om hier samen met hun kinderen een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Wanneer we hen die kans niet geven, en hen veroordelen tot een jarenlange gevangenisstraf op de onmenselijke terroristen afdeling in Zwolle (een vorm van geestelijke marteling), zullen de vrouwen hun vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen, en hun wrok overdragen op hun kinderen. De kringloop van haat en vergelding wordt daarmee voortgezet. Juist in dit geval heeft Nederland een kans om te laten zien dat het nog steeds een voorbeeld kan zijn op het gebied van mensenrechten, en dat het grootmoedig genoeg is om kwaad niet met kwaad te vergelden, maar met rechtvaardigheid en menselijkheid.


8 mar

IS-verdachte Nawal H.: ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’

De Volkskrant, 8 maart 2023, voor pdf klik hier.

Gedetineerden op de terroristenafdeling in Zwolle radicaliseren opnieuw, doordat de overheid hun Nederlandse paspoort dreigt af te pakken als ze hun straf hebben uitgezeten. Dat zei IS-verdachte Nawal H. woensdag in de rechtbank Rotterdam. Nawal H. (37) verwees daarbij onder meer naar de zaak van Sadaf S. uit Zoetermeer, die in 2021 werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege haar eerdere verblijf in het IS-kalifaat. Onlangs besloot de rechter dat S., die zowel de Afghaanse als de Nederlandse nationaliteit had, haar paspoort kwijtraakt.

‘De Nederlandse overheid zegt tegen een jonge alleenstaande vrouw die geen familie heeft in Afghanistan: als u straks uw straf heeft uitgezeten, sturen we u naar Afghanistan, naar de Taliban. Wat denk je dat dat met medegedetineerden doet?’, vroeg Nawal H. zich hardop af. ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’


8 mar

Nawal H. maakt indruk op rechtbank

Ad Corten, 8 maart 2023

Tijdens de vandaag gehouden zitting in de strafzaak tegen Nawal H. beschreef de verdachte in rustige en heldere bewoordingen de redenen waarom zij in 2015 was uitgereisd, en de gebeurtenissen in Irak en Syrië die haar daarna waren overkomen. Nawal’s man was een wispelturig type die plots het plan had opgevat om naar Syrië af te reizen  en die Nawal voor de keus had gesteld om mee te gaan, of anders het gevaar te lopen dat haar kinderen haar zouden worden afgenomen door de Raad van de Kinderbescherming omdat hun vader vertrokken was naar Syrië. Nawal was erg bang voor het laatste, en besloot daarom in een opwelling om met haar man mee te gaan. Zij wist dat haar man vertrok naar het kalifaat, en zij had op het schoolplein verhalen gehoord over gruwelijkheden die daar gepleegd werden. Maar die verhalen waren haar zó onwaarschijnlijk overgekomen dat zij het voor fake nieuws gehouden had. Nawal had meteen na aankomst in het kalifaat gezien dat het foute boel was, en zij had van begin af aan alles in het werk gesteld om te ontsnappen. Dat was haar in 2017 ook gelukt, waarna zij eerst in een Koerdische gevangenis terecht was gekomen, en daarna in detentiekamp Roj. Daar had zij van begin af aan duidelijk kenbaar gemaakt dat zij niet meer achter de ideeën van IS stond; iets dat haar het leven in kamp Roj zeer had bemoeilijkt.

De rechtbank was duidelijk onder de indruk van het verhaal van Nawal. In haar slotwoord wees Nawal op het feit dat de vrouwen die nu op de terrorisme afdeling zaten sterk gedemotiveerd raakten door de dreiging van de IND dat hen het Nederlanderschap zou worden afgenomen. De voorzitter van de rechtbank gaf aan dat deze rechtbank niet over deze zaak gaat, maar dat zij het belangrijk vonden dat verdachte dit probleem aan de orde stelde. Het OM hield rekening met het feit dat Nawal duidelijk aangaf zich het lot van alle slachtoffers van IS aan te trekken, en eiste 3,5 jaar.  

Het verhaal van Nawal dat zij de verhalen over gruwelijkheden van IS als fake nieuws beschouwde, is aannemelijk op basis van een artikel uit De Correspondent van 2017 waarin beschreven wordt hoe IS met geraffineerde propaganda vrouwen naar het kalifaat lokte.


7 mar

Waarom konden Meryem en Naima uit Zoetermeer geen weerstand bieden aan de lokroep van het kalifaat?

De Volkskrant, 7 maart 2023

Tien jaar na de opmars van Islamitische Staat in Syrië, moeten Nederlandse rechters beoordelen welke rol Nederlandse vrouwen speelden bij de gruwelen in het IS-kalifaat. ‘Mijn echtgenoot zei dat hij alles zou gaan uitleggen.’ Het is allemaal de schuld van Salaheddine, als we Meryem S. mogen geloven. Als een donderslag bij heldere hemel was haar geliefde uit Zoetermeer vertrokken. In een brief liet hij haar weten dat hij was gaan studeren. Pas later ontdekte Meryem dat hij was afgereisd naar Syrië. Nu, ruim tien jaar na dato, grijpt zijn vertrek Meryem (nu 34) nog steeds aan. Snikkend haalt ze een eerste zakdoekje uit het witte pakje dat voor haar ligt, dinsdagochtend in de rechtbank Rotterdam. Er zullen in de uren daarna nog vele tissues volgen.`


7 mar

Vier jaar geëist tegen Meryem S. en haar moeder Naima E.

Ad Corten, 7 maart 2023

Vandaag diende voor de rechtbank in Rotterdam de strafzaak tegen Meryem S. en haar moeder Naima E. Beide vrouwen werden beschuldigd lid te zijn geweest van een terroristische organisatie omdat zij in 2014 naar Syrië waren gereisd en daar gewoond hadden in IS gebied. Meryem werd daarnaast beschuldigd van het voorbereiden van terroristische handelingen omdat zij een gezamenlijk huishouden had gevoerd met haar toenmalig man; een IS-strijder. Naima werd verweten haar minderjarige zoon Ilyas meegenomen te hebben naar het strijdgebied en daarmee verantwoordelijk te zijn voor zijn dood.

Tijdens de zaak werd duidelijk dat Meryem alleen was afgereisd om haar toenmalige man te volgen, en dat Naima vertrokken was om haar dochter te helpen. Beide vrouwen hadden een ongelukkige  jeugd gehad en in geen van de gevallen was sprake van een bewuste keuze voor het kalifaat. Gezien het feit dat er tegenwoordig alleen al op het uitreizen een minimumstraf staat van 5 jaar, kon de officier van justitie, alle verzachtende omstandigheden in aanmerking nemend, tot geen lagere eis komen dan 4 jaar voor beide gevallen. De verdediging was het hier niet mee eens en vroeg in beide gevallen om vrijspraak.

Het was jammer dat de verdediging niet benadrukte dat de 5 jaar die beide vrouwen in Koerdische gevangenschap verbleven in feit ook een gevangenisstraf was die hen door de Nederlandse regering was opgelegd. Nederland was namelijk al veel eerder in staat geweest om de vrouwen terug te halen, maar weigerde dat om redenen die later ongegrond bleken. Verder vergat de verdediging erop te wijzen dat de tijd die de vrouwen tot nu toe op de Terroristen Afdeling hadden doorgebracht in feite een dubbele gevangenisstraf betekenden gezien het volstrekt inhumane regime waaraan de vrouwen op deze afdeling onderworpen zijn.


5 mar

Antwoord minister Weerwind staat nu op website

Ad Corten 5 maart 2023

Door een buitenlandse reis kon ik de afgelopen twee weken geen documenten op de website plaatsen. Nu ik terug ben in Nederland heb ik om te beginnen de brief van minister Weerwind van 15 februari op de site geplaatst. Deze brief was een antwoord op ons schrijven van 16 november waarin wij aandrongen op een ruimere omgangsregeling van de moeders in Zwolle met hun kinderen.

Zoals ik al schreef op 23 februari strookt het antwoord van de minister niet met de werkelijkheid. De minister schrijft dat de moeders hun kinderen elke week mogen ontmoeten. Uit onze correspondentie met de moeders op de TA weten wij dat dit onjuist is; zij mogen in werkelijkheid hun kinderen slechts eenmaal per 6 weken fysiek ontvangen. Het is vreemd dat de minister drie maanden heeft moeten nadenken over een antwoord dat onjuist is. Wij zullen dit verder opnemen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De moeders op de TA klagen voortdurend over het gebrekkige contact met hun kinderen. Dit gemis komt bovenop het feit dat zij al extra gestraft worden  door het strenge regime op de TA. Een bezoek van hun kinderen slechts eenmaal in de zes weken is een barbaarse straf die niet past in een beschaafd land.  En trouwens ook niet bij het eigen beleid van het Ministerie van J&V, zoals blijkt uit de brief van minister Weerwind.


25 feb

Discussie over terughalen van mannen komt op gang in het buitenland

Just Security, 16 februari 2023

Terwijl het lijden van de vrouwen en kinderen in de kampen in Noordoost Syrië wereldwijd aandacht heeft gekregen, worden de ruim 10.000 mannelijke gevangen (waarvan 2150 buitenlanders) in dit gebied praktisch vergeten.  Het Amerikaanse online forum “Just Security” laat zien dat nu een aantal landen door rechterlijke uitspraken gedwongen wordt zich ook met hun mannelijke onderdanen in Syrië te gaan bezighouden. De recente aardbeving op de grens van Turkije en Syrië heeft een grote vraag veroorzaakt naar humanitaire hulp in dit gebied. Onder deze omstandigheden past het westerse landen niet om de autoriteiten in het gebied ook nog op te zadelen met de zorg voor onderdanen die deze landen zelf niet terug willen nemen. Rechtszaken over het terughalen van de mannen worden nu gevoerd in Canada en in Frankrijk. In andere landen zoals Zweden, Duitsland en Marokko komt de discussie langzaam op gang.

Nederland loopt nog lichtjaren achter op deze landen want hier wil de regering niet eens zijn vrouwen en kinderen terughalen. Toch zal ook ons land vroeg of laat zijn mannelijke gevangen moeten terughalen. Het gaat om mensen, en een rechtsstaat kan de verantwoordelijkheid voor zijn burgers niet op deze manier van zich afschuiven. Wanneer een Nederlands bedrijf chemisch afval dumpt in Afrika, staat de hele Tweede Kamer op zijn achterste poten. Wanneer de regering problematische burgers dumpt in Syrië, vindt iedereen dat normaal. Zijn mensen niet belangrijker dan chemisch afval?


25 feb

Sadaf S. verliest Nederlandse nationaliteit

Ad Corten, 25 februari 2023

Naar gisteren bekend is geworden, heeft de IND afgelopen donderdag Sadaf S. haar Nederlandse nationaliteit ontnomen. Dit was mogelijk doordat Sadaf een dubbele nationaliteit had (Nederlands en Afghaans), en zij niet in staat was geweest tijdig afstand te doen van haar Afghaanse nationaliteit. De Afghaanse ambassade in Nederland heeft namelijk geen contact met het Taliban regime in Kabul.

De volgende stap is dat de IND zal proberen Sadaf uit te zetten naar Afghanistan. Mocht dit niet lukken, dan zal zij, nadat zij haar straf op de TA heeft uitgezeten, komende zomer als illegale vreemdeling op straat worden gezet; zonder paspoort, inkomen, onderdak of verzekering.


23 feb

Antwoord minister Weerwind strookt niet met werkelijkheid

Ad Corten, 23 feb 2023

Gisteren mochten wij eindelijk (na drie maanden wachten) een antwoord ontvangen van minister Weerwind onze brief van 16 november waarin wij namens 34 deskundigen uit de wereld van de jeugdpsychiatrie vroegen om een verruiming van de bestaande bezoekregeling van de vrouwen op de TA (terroristenafdeling) met hun kinderen. De minister schrijft dat hij het misverstand wil wegnemen dat de gedetineerde vrouwen slechts eenmaal in de zes weken hun kinderen mogen ontvangen. Volgens de minister kan het wekelijkse relatiebezoek ook benut worden voor een bezoek van de kinderen aan hun moeder. Uit onze correspondentie met de moeders op de TA weten wij dat dit pertinent onjuist is. De moeders  klagen voortdurend over hun verdriet dat zij hun kinderen slechts eenmaal per 6 weken fysiek mogen ontvangen. Dit verdriet komt bovenop de extra zware straf die het verblijf op de TA voor hen betekent.

Naar aanleiding van de brief van de minister heb ik aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gevraagd om te zorgen dat hetgeen de minister ons nu schrijft, ook werkelijk gebeurt.


20 feb

Waarom kwamen de vrouwen vorige week niet zelf naar de pro forma zittingen?

Ad Corten, 20 februari 2023

In de kranten was vorige week kritiek op het feit dat de meeste vrouwen vorige week niet verschenen op de pro forma zittingen in Rotterdam. Vooral het feit dat Hamsa A, die beschuldigd werd van slavernij, niet verscheen op de zitting werd door de Yezidi gemeenschap in Nederland als buitengewoon pijnlijk ervaren. Hun woordvoerder Hassoo schreef in Trouw dat het voelde als “uitgelachen worden”.

Iedereen begrijpt natuurlijk dat de Yezidi gemeenschap in Nederland zwaar getraumatiseerd is door de genocide op hun volk in Irak. En het is ook begrijpelijk dat Yezidi’s zoeken naar vergelding voor het onrecht dat hun volk is aangedaan. Wanneer Nederlandse vrouwen op een of andere manier hebben bijgedragen aan de slavernij van Yezidi vrouwen en meisjes, zullen ze zich daar ook voor moeten verantwoorden. Maar het feit dat Hamsa en een aantal andere vrouwen vorige week niet kwamen opdagen in de rechtszaal, hoeft niet te betekenen dat zij zich niet schuldig voelen. Veel van de vrouwen zijn psychisch gewoon niet in staat om in het openbaar te spreken door de trauma’s die zij hebben opgelopen in de Koerdische kampen en waarvoor zij niet behandeld worden op de TA. Bovendien is het bijwonen van een zitting voor hen extra zwaar en vernederend omdat zij urenlang in een klein hokje in een politiebusje vervoerd worden, en bij vertrek en aankomst in de gevangenis gevisiteerd moeten worden. Wil men de vrouwen werkelijk een eerlijke kans geven om zichzelf in de rechtszaal te verdedigen, dan zal men hen ook tijdens hun voorarrest op een humane wijze moeten behandelen.


18 feb

Wat bezielt het OM in de strafzaken tegen de teruggehaalde vrouwen?

Ad Corten, 18 februari 2023

De afgelopen week stelde het OM zich op een ongewoon harde manier op tegenover de teruggehaalde vrouwen. Om te beginnen werden de beschuldigingen van slavernij en plundering enkele dagen vóór de zittingen al naar buiten gebracht; blijkbaar om te zorgen dat de zaken veel aandacht zouden krijgen van de pers. De rechter verklaarde aan het eind van de eerste dag dan ook dat de grote belangstelling voor de zaak een bewijs was hoezeer de rechtsorde geschokt was (!). Het verzoek om het voorarrest van de zwaar gehandicapte Chadia B. te schorsen werd afgewezen vanwege het gevaar van recidive (!). Deze week werd ook de tijdelijke schorsing van het voorarrest van Hafida H. teruggedraaid (zie onder). En tot slot is er nog steeds geen antwoord van minister Weerwind op ons verzoek (van 3 maanden geleden) om de barbaarse omgangsregeling voor de vrouwen met hun kinderen aan te passen.

Het Openbaar Ministerie zet blijkbaar alles op alles om de teruggehaalde vrouwen zo hard mogelijk te treffen. Vanwaar deze wraakzucht? Heeft Nederland de vrouwen (en hun kinderen) al niet genoeg gestraft door hen welbewust drie jaar of langer in de Koerdische kampen te laten zitten? Staat het OM onder druk van minister Yesilgöz die in haar tijd als Kamerlid aangaf de vrouwen in geen geval terug naar Nederland te willen halen? En probeert deze minister, nadat zij toch gedwongen werd de vrouwen terug te halen, hen nu op deze manier alsnog te breken?


Schorsing voorarrest Hafida H. vernietigd door hof; Hafida terug in de cel

Ad Corten, 18 februari 2023

Hafida H., de vrouw die twee weken geleden door de rechter tijdelijk werd vrijgelaten om samen met haar zussen te kunnen rouwen om haar overleden moeder (tot aan de inhoudelijke behadeling van haar strafzaak begin maart) zit intussen weer achter de tralies. Nadat het OM eerder deze week tegen het besluit van de rechtbank in beroep was gegaan, heeft het hof de beslissing teruggedraaid. De vrouw kreeg een uur na de uitspraak te horen dat zij zich onmiddellijk op het politiebureau moest melden omdat zij anders door een arrestatieteam zou worden opgehaald. Na een nacht in de politiecel te hebben doorgebracht, werd zij de volgende dag teruggebracht naar de TA in Zwolle. Familieleden en vrienden zijn totaal verbijsterd door dit onmenselijke besluit van het hof.


16 feb

OM in beroep tegen tijdelijke schorsing  voorarrest gedetineerde

Ad Corten, 16 februari 2023

Een van de gedetineerde vrouwen op de TA in Zwolle werd twee weken geleden op last van de rechter tijdelijk vrijgelaten nadat haar moeder was overleden. Zij had haar moeder alle jaren dat zij gevangen zat ik Syrië en daarna in Zwolle niet meer kunnen vasthouden, en zij was zeer bedroefd dat haar moeder overleden was voordat zij zelf weer vrij was. De rechter had een verzoek tot tijdelijke schorsing van haar voorarrest toegewezen (tot aan de inhoudelijke behandeling van haar zaak begin maart) zodat zij samen met haar zussen kon rouwen over het verlies van hun moeder. Het OM was het daar echter niet mee eens en ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Het besluit van het OM in beroep te gaan tekent de bikkelharde opstelling van de Nederlandse overheid ten aanzien van de vrouwen die al vele jaren gestraft zijn doordat Nederland hen onnodig in de Koerdische kampen liet verkommeren. Ons land heeft hen uiteindelijk ook niet teruggehaald uit humanitaire overwegingen, maar uitsluitend om hen nog eens extra te kunnen straffen (en daarna hun Nederlanderschap af te nemen). Deze merkwaardige wraakzucht ten aanzien van vrouwen die zijn uitgereisd om religieuze redenen of onder dwang van hun man, is on-Nederlands. Het is een symptoom van de verharding en verrechtsing van onze maatschappij waarbij de nadruk steeds meer op straffen en vergelding komt te liggen.  


15 feb

Rechter vindt het onnodig om voorarrest van Chadia B. op te heffen

Ad Corten, 15 februari 2023

Vandaag stonden de resterende vijf vrouwen voor de eerste maal terecht in een proforma zitting. Eén van hen was Chadia B., de zwakbegaafde vrouw die tweemaal was uitgereisd naar IS-gebied, en die de tweede maal niet was tegengehouden door de politie ondanks dringende waarschuwingen van haar familie. In Syrië had Chadia een voet verloren bij een bombardement en had ze twee jaar ziek op de grond gelegen, roepend om haar moeder. Een eerder verzoek van de familie in november 2021 om haar terug te halen om humanitaire redenen werd door de regering geweigerd. Pas in november 2022 was zij samen met de elf resterende vrouwen teruggehaald, en sindsdien zat ze vast op de terroristenafdeling in Zwolle. De verdediging vroeg met klem om schorsing van haar voorlopige hechtenis om haar in staat te stellen de benodigde medische behandeling te ondergaan buiten de gevangenis. De rechtbank weigerde echter hierin mee te gaan vanwege het gevaar van recidive. Een onbegrijpelijk besluit gezien het feit dat Chadia zich alleen in een rolstoel kan verplaatsen, en zelfs niet in staat is om alleen naar het toilet te gaan.


15 feb

Amina kwam op haar zestiende al bij IS

Noord-Hollands Dagblad 15 februari 2023

Een wat meer genuanceerd verslag van de proforma zitting op 14 februari met het accent op de zaak van Amina E. Deze vrouw werd al op haar 16e als meisje meegenomen naar Syrië waar ze in handen viel van IS. Nu wordt zij beschuldigd van het zich aansluiten bij een terroristische organisatie.  Volgens haar advocaat is zij slachtoffer van IS en moet het acent niet liggen op afstraffing maar op hulpverlening.


14 feb

Uitgereisde vrouwen waren geen brave huismoeders volgens het OM

De Volkskrant 14 feb 2023

Zeven van de twaalf Nederlandse vrouwen die in november vorig jaar door de Nederlandse regering werden teruggehaald uit Syrië moesten vandaag voor de eerste maal voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen in een zogenaamde pro forma zitting. Deze zittingen moet de rechtbank elke drie maanden houden zo lang de vrouwen in voorarrest zitten. De aanklachten van het OM logen er niet om. Naast de gebruikelijke aanklachten voor deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische acties, werd één van de vrouwen aangeklaagd wegen slavernij en een andere voor plundering. De zaak trok veel aandacht van de pers vanwege de laatste twee aanklachten. Vooral Yezidi’s in Nederland waren blij dat er eindelijk iemand werd aangeklaagd voor het houden van een Yezidi slaaf. De vrouw die hiervoor werd aangeklaagd, had een maand in het huis gelogeerd van een man die er een Yezidi slaaf op nahield. Natuurlijk is de genocide die gepleegd is op de Yezidi’s in Irak een onvoorstelbaar oorlogsmisdrijf, en is het begrijpelijk dat de Yezidi’s in Nederland zoeken naar vergelding daarvan. Het is echter de vraag of een Nederlandse vrouw die toevallig een maand in het huis logeerde waar zich ook een Yezidi slaaf bevond, tot zondebok gemaakt kan worden voor al het onrecht dat de Yezidi’s is aangedaan.  


12 feb

Terroristenafdelingen in Nederland al in 2010 bekritiseerd

Evaluatie van de Terroristenafdeling door de Rijksuniversiteit Groningen, 2010.

De Terroristenafdelingen in Nederland zijn in 2006  allerhaast opgezet om tegemoet te komen aan de druk vanuit de Kamer om iets te doen aan de verspreiding van jihadistische ideeën in de reguliere gevangenissen. Vanwege bedenkingen in de Kamer tegen een dergelijk systeem beloofde de toenmalige minister om na drie jaar een evaluatie uit te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie. De opdracht werd gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen die in 2010 zijn rapport uitbracht. De conclusie van het rapport was dat er een dringende behoefte bestond om een betere balans te vinden tussen transparantie en maatwerk enerzijds, en tussen voldoende beveiliging en resocialisatie-initiatieven anderzijds. De leider van het onderzoek, Tinka Veldhuis, verklaarde in persoonlijke interviews dat de terrorismeafdeling leidde tot radicalisering. In 2015 promoveerde zij op haar onderzoek aan de Universiteit van Leiden. Bij deze gelegenheid nam zij in interviews met diverse bladen (Glasnostici, NL Times, Volkskrant, Sociologie Magazine, NRC) verder afstand van het Nederlandse beleid ten aanzien van terroristenafdelingen.

De conclusies van het evaluatie rapport uit 2010 vormden geen aanleiding voor de overheid om haar beleid te herzien. Tinka Veldhuis stopte haar onderzoek in 2017 en vertrok uit Nederland.


12 feb

Pro forma zaken deze week zijn formaliteit

Ad Corten, 12 februari 2023

De zittingen van de rechtbanken in Rotterdam en Den Haag komende week hebben veel publiciteit gekregen vanwege de aankondiging van het OM dat een van de vrouwen verdacht wordt van slavernij. Maar bedacht moet worden dat het OM altijd begint met hoog in te zetten, en dat uiteindelijk de rechters bepalen of iemand al dan niet schuldig is.

De zittingen komende week zijn pro forma zittingen die de rechtbank verplicht is om elke drie maanden te houden zo lang de vrouwen in voorarrest zitten. Het doel is te kijken hoever het OM staat met het verzamelen van bewijsmateriaal. Daar zal het waarschijnlijk nog geruime tijd mee bezig zijn; in de strafzaken tegen Samir A. en de vijf vrouwen die in februari 2022 werden teruggehaald, had het OM hier ruim een jaar voor nodig.

Vaak weigeren de gedetineerden om zelf naar de pro forma zitting te komen vanwege de verplichte visitaties bij vertrek en terugkeer in de gevangenis. De voormalig directeur van de TA Vught verklaarde in 2017: “Zelf zou ik visitatie ook verschrikkelijk en vernederend vinden”.


10 feb

OM: uit IS-kamp opgehaalde vrouw had jezidi als slaaf

NOS Nieuws 10 februari 2023

Een vrouw die met elf anderen door Nederland is teruggehaald uit een IS-kamp in Syrië had volgens het Openbaar Ministerie een jezidi-vrouw als slaaf. Dat zou zich hebben afgespeeld in 2015 in Syrië. De vrouw wordt verdacht van slavernij als misdaad tegen de menselijkheid. Volgens het OM is het voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf tegen jezidi’s, een etnische en religieuze minderheid in met name Noord-Irak. Een andere vrouw wordt verdacht van plundering.

Dinsdag en woensdag zijn in Rotterdam de eerste voorbereidende zittingen tegen de twaalf vrouwen. De zaak tegen de vrouw die wordt verdacht van slavernij wordt behandeld door de rechtbank Den Haag, omdat die zich buigt over internationale misdrijven.


4 feb

Actie op CDA partijcongres om aandacht te vragen voor vrouwen op de terroristenafdeling

Ad Corten, 4 februari 2023

Op het vandaag gehouden CDA congres in Amersfoort heb ik opnieuw aandacht gevraagd voor de onrechtvaardige behandeling van de teruggekeerde vrouwen op de TA in Zwolle. Ik heb dat gedaan door het uitdelen van een flyer aan de congresgangers, waaronder een aantal prominenten van de partij. In de flyer wijs ik op de harde en onchristelijke houding van het CDA ten opzichte van de vrouwen en kinderen in de afgelopen jaren. Door de opstelling van het CDA was er nooit een meerderheid voor terughalen van de vrouwen en kinderen. Ook nu nog steunt het CDA het beleid om bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te nemen en hen na afloop van hun straf het land uit te zetten. Ik heb de partij opgeroepen om te laten zien dat zij christendemocraten zijn en geen centrumdemocraten.


2 feb

Nederland al in 2020 door de VN op de vingers getikt voor afnemen Nederlandse nationaliteit

UN Human Rights Council, 2 juli 2020

Naar nu blijkt, heeft de speciale VN rapporteur voor racisme al tijdens een bezoek aan Nederland in 2020 kritiek geleverd op ons beleid om het Nederlanderschap af te pakken bij terrorisme veroordeelden met dubbele nationaliteit. Zij schrijft dat:

“De wetgeving, het beleid en de procedures voor het ontnemen van het Nederlandse staatsburgerschap zijn alleen van toepassing op burgers met een dubbele nationaliteit en treffen daarom onevenredig veel Nederlanders van Marokkaanse en Turkse afkomst. Hierdoor verergert de Nederlandse wetgeving stereotypen van terrorisme door terrorisme te associëren met mensen van bepaalde etnische en nationale afkomst. Het beleid en de effecten ervan zijn onverenigbaar met internationale mensenrechtenbeginselen van gelijkheid en non-discriminatie. De rapporteur is bezorgd dat bevelen tot ontneming van het staatsburgerschap in de eerste plaats gebaseerd zijn op informatie die is verzameld door de veiligheidsdiensten en dat de getroffen personen alleen een beroep kunnen doen op administratieve rechtbanken op procedurele gronden. Een dergelijke beperkte toetsing verhindert de toegang tot een doeltreffend rechtsmiddel.”

Het is goed te weten dat de VN het ook oneens is met het Nederlandse beleid. Maar het sterkste argument tegen het afnemen van het Nederlanderschap bij burgers met dubbele nationaliteit blijft natuurlijk het feit dat dit in strijd is met artikel 1 van onze eigen Grondwet.  


31 jan

Nieuwsbrief over januari online

Ad Corten, 31 januari 2023

Vandaag heb ik de nieuwsbrief van het platform over de maand januari rondgestuurd en online gezet. De afgelopen maand ben ik mij gaan realiseren dat de detentie van de teruggekeerde vrouwen op de terroristenafdeling eigenlijk bedoeld is als extra strafmaatregel, nog voordat de vrouwen veroordeeld zijn door de rechter. Er wordt niet gekeken of de vrouwen werkelijk nog radicale ideeën verspreiden, dus er is eigenlijk geen reden om hen voor onbepaalde tijd te onderwerpen aan het strenge regime op de TA. Dit is in strijd met artikel 2.2 en 2.3 van de PBW (penitentiaire beginselenwet). De nodeloze repressie en vernedering van de vrouwen hangt samen met de reden waarom ze zijn opgehaald: niet om hen en hun kinderen te redden uit de kampen, maar uitsluitend om hen te straffen. Het is ook niet de bedoeling van de minister dat de vrouwen na afloop van hun straf weer opgenomen worden in onze maatschappij. Het plan is om hen dan hun Nederlanderschap te ontnemen en hen het land uit te zetten.


29 jan

Stuur een bloemetje naar de dames op de TA

Ad Corten, 29 januari 2023

De dames op de TA (terroristenafdeling) in Zwolle waren de afgelopen weken behoorlijk in mineur door waarschuwingen van de reclassering dat bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap zal worden afgenomen. Verder is er afgelopen week een reorganisatie geweest waarbij enkele dames uit hun bestaande groep zijn overgeplaatst naar een andere groep. Omdat er binnen elk van de drie groepen een hechte onderlinge band is ontstaan, voelt dat dan of ze uit hun familie worden gerukt. En tot slot overleed de moeder van een van hen afgelopen week in Marokko, wat natuurlijk extra droevig was omdat de dochter niet bij de begrafenis kon zijn.

Allemaal reden om de dames te laten weten dat we met hun meeleven. Ik stel voor dat we dat doen in de vorm van een bloemetje; nou ja – een ansichtkaart met voorjaarsbloemen – zodat ze ook nog een beetje het gevoel krijgen dat het voorjaar eraan komt. Voor namen en adressen kunnen belangstellenden mij een mailtje sturen: adcorten@gmail.com


27 jan

Waarin een klein land klein kan zijn

Ad Corten, 27 januari 2023

Een advocaat op het gebied van vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht bevestigde mij de afgelopen dagen dat de vrouwen op de TA goede redenen hebben om zich zorgen te maken over het afnemen van hun Nederlandse nationaliteit. Nederland is wat dat betreft kampioen in Europa. Het is net als bij het schaatsrijden: Nederland staat altijd op de 1e, 2e en 3e plaats. De regelgeving omtrent het afnemen van de nationaliteit is de afgelopen 20 jaar voortdurend verscherpt met steun van alle politieke partijen (behalve de CU). Zo snel mogelijk afstand doen  van de tweede nationaliteit lijkt de enige remedie voor de vrouwen die hiermee bedreigd worden.

Het is opvallend dat Nederland zo voorop loopt bij het afnemen van de eerste nationaliteit terwijl ons land vroeger een sterke reputatie had op het gebied van mensenrechten. Het is begrijpelijk dat het Nederlandse publiek tien jaar geleden bang was voor extremisten na de aanslagen in België, Frankrijk en Duitsland, en dat de eerst reactie was dat alle Nederlandse jihadisten maar ons land moesten worden uitgezet.  Maar terwijl de eerder genoemde landen intussen tot de conclusie gekomen zijn dat het verkeerd is om je eigen problemen over de schutting te gooien bij een ander, wordt die neiging in Nederland alleen maar sterker. En dit terwijl er in Nederland nooit iemand is omgekomen bij een IS-aanslag. Blijkbaar hebben de mensen in dit kleine land ook een kleiner hart dan de mensen in de grote landen om ons heen.


25 jan

Duivels dilemma voor moeders op de TA

Ad Corten, 25 jan 2023

Gisteren kreeg ik meer informatie over het dilemma waarvoor vrouwen met dubbele nationaliteit geplaatst worden. Wanneer zij in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank, maken zij geen kans op vervroegde vrijlating en moeten zij hun kinderen nog langer missen. Zoals bekend mogen de vrouwen tijdens hun detentie hun kinderen niet of nauwelijks zien. De vrouwen die in november zijn teruggekeerd, hebben na 10 weken hun kinderen nog steeds niet in het echt mogen ontmoeten. Door het gemis van hun kinderen zijn de vrouwen daarom geneigd het vonnis te accepteren en niet in hoger beroep te gaan. De vrouwen worden dus gechanteerd met hun kinderen om hun vonnis te accepteren. Misschien doet de overheid het niet bewust, maar in de praktijk komt het wel daarop neer.

Op het moment dat het vonnis onherroepelijk is, grijpt de IND zijn kans om vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen. Dat kan namelijk pas op het moment dat het vonnis onherroepelijk is. De vrouwen hebben dan wel hun kinderen terug maar moeten het land worden uitgezet. Het alternatief is dat de vrouwen in beroep gaan en nog veel langer hun kinderen moeten missen. De kans dat het hof tot een ander oordeel komt dan de rechtbank, en besluit de vrouwen niet te veroordelen voor terrorisme, is gering. Maar zelfs wanneer de vrouwen hun hoger beroep zouden winnen en niet veroordeeld zouden worden voor terrorisme, hebben ze nog een probleem. De IND kan hen dan weliswaar hun Nederlanderschap niet meer afnemen, maar ze lopen wel grote kans hun kinderen kwijt te raken. De Raad voor de Kinderbescherming kan namelijk besluiten om de vrouwen de voogdij over hun kinderen niet meer terug te geven omdat ze al te lang van elkaar gescheiden zijn.

De vrouwen mogen dus kiezen tussen hun Nederlanderschap en hun kinderen.


24 jan

Frankrijk repatrieert 15 vrouwen en 32 kinderen

France24, 24 januari 2023

Na eerdere grote repatriëringen in juni en oktober vorig jaar heeft Frankrijk vandaag opnieuw een grote groep vrouwen en kinderen opgehaald uit Syrië. De Franse bereidheid om nu massaal vrouwen en kinderen terug te halen, houdt verband met een beleidswijziging vorig jaar. Die was gebaseerd op veroordelingen van Frankrijk door het VN-comité tegen foltering, en ook door Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De beleidswijziging in Frankrijk laat zien dat het loont om te procederen bij  het Europese Hof en bij de VN vanwege de schending van de mensenrechten. Nederlandse vrouwen hebben die stap de afgelopen jaren niet genomen; waarom is onduidelijk. Zij zijn teruggehaald omdat de Nederlandse overheid bang was dat zij hun straf zouden ontlopen. Het blijft verbazend dat Nederland minder belang hecht aan mensenrechten dan Frankrijk; een land dat diep geraakt is door IS-aanslagen en waar de bevolking ook niet stond te springen om de vrouwen en kinderen terug te halen.

Hopelijk vormt het nieuw Franse beleid een aansporing voor andere Europese landen zoals Engeland en Nederland om hun beleid ook te herzien. Er zitten nog steeds duizenden vrouwen en kinderen in de Koerdische kampen, en hun nood wordt elke dag groter.  


22 jan

Inhumaan en onnodig: mensenrechtenschendingen op de terroristenafdeling

Amnesty International, oktober 2017

Vandaag vond ik het rapport van Amnesty International dat de aanleiding vormde tot het onderzoek naar terroristenafdelingen in Nederland, uitgevoerd door de Inspectie van het Ministerie van J&V in 2019. Het rapport van Amnesty dateert al van oktober 2017 en de conclusies liegen er niet om:

“Gedetineerden worden onder andere buitensporig lang opgesloten in hun cel en ondergaan stelselmatig vernederende visitaties (onderzoek aan/in het lichaam). Ook worden mensen die van een terroristisch misdrijf worden verdacht maar nog niet zijn berecht onder dezelfde zware omstandigheden vastgehouden als mensen die al veroordeeld zijn. Dit terwijl de autoriteiten niet voorafgaand aan iemands plaatsing in de TA beoordelen of deze verdachte daadwerkelijk zo gevaarlijk is dat de extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Veel van de maatregelen die stelselmatig worden toegepast in de TA kunnen mensen onnodig isoleren en vernederen, en daarmee schenden ze de verplichtingen van Nederland op het gebied van mensenrechten. Zelfs iemand die geen bewezen bedreiging voor de veiligheid vormt, kan in een van de zwaarste detentieregimes van het land worden vastgehouden. Extra zorgwekkend is dat gedetineerden niet in staat zijn om hun plaatsing en de stelselmatig tegen hen ingezette strenge veiligheidsmaatregelen effectief aan te vechten”.

Deze conclusies werden dus al ruim 5 jaar geleden getrokken door Amnesty, en er is in feite nog niets verbeterd. Sterker nog, de vrouwen die onlangs werden teruggehaald uit Syrië worden onderworpen aan hetzelfde regime dat Amnesty al in 2017 onmenselijk achtte voor mannelijke gedetineerden. Interessant is een interview met Yola Wanders, directeur van de TA in Vucht, die in november 2017 de conclusies van Amnesty volledig onderschrijft.


Afnemen nationaliteit als replay van de toeslagenaffaire

Ad Corten, 22 januari 2023

De gang van zaken rond het afnemen van het Nederlanderschap bij teruggekeerde vrouwen uit Syrië lijkt op een herhaling van de toeslagenaffaire. Het parlement maakt in zijn emotie en onwetendheid wetten die in feite onmenselijk zijn, en die dan uitgevoerd moeten worden door ambtenaren. Vaak voelen die ambtenaren zelf wel aan dat het niet klopt maar durven ze zich niet te verzetten uit angst voor hun politieke bazen. Na 10 jaar dringt het eindelijk door tot de politiek dat er iets heel ergs gebeurd is, en dan worden er commissies ingesteld en rapporten geschreven waarin staat dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

Bij de toeslagenaffaire ging het om tienduizenden mensen (meestal met dubbele nationaliteit), en bij de vrouwen uit Syrië maar om enkele tientallen. Bij de toeslagenaffaire kreeg het Nederlandse publiek uiteindelijk medelijden met de gedupeerden; zij mochten in het parlement hun zegje komen doen, en Pieter Omtzigt liep voor hen het vuur uit zijn sloffen. Bij de vrouwen uit Syrië zijn er maar heel weinig mensen die sympathie voor hen hebben; niemand kent hun gezicht en zij mogen hun verhaal niet komen vertellen in het parlement. Zelfs de heilige Sint Pieter (Omtzigt) vindt dat we hen maar beter in Syrië hadden kunnen laten zitten.


21 jan

IND gaat door met afnemen Nederlanderschap van teruggekeerde vrouwen

Ad Corten, 21 januari 2023

In Nederland gaat de IND door met de uitvoering van het regeringsbeleid dat van alle Syriëgangers met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap moet worden afgenomen. Vrouwen in de gevangenis in Zwolle krijgen bezoek van de IND die hen vertelt dat dit bij hen gaat gebeuren zodra zij hun straf hebben uitgezeten. Dit betekent dat de vrouwen uitgezet zullen worden naar een land waar zij nooit geweest zijn en waarvan zij de taal niet spreken. In de meeste gevallen is dit Marokko; een land dat weigert om de vrouwen terug te nemen omdat het niet bereid is de problemen van de Nederlandse regering op te lossen. In dit geval biedt de IND de vrouwen geld om vrijwillig naar Marokko te vertrekken. Voor hun kinderen, die intussen in Nederland geworteld zijn, betekent dit dat zij uit de veilige omgeving gerukt worden die zij eindelijk gevonden hadden.

Op dit moment heeft de IND het voornemen om een vrouw met Afghaanse achtergrond haar Nederlandse nationaliteit af te nemen en haar uit te zetten naar Afghanistan. De vrouw kwam op 7-jarige leeftijd met haar ouders als vluchteling naar Nederland en groeide op in Zoetermeer.


21 jan

Canadese rechter draagt regering op om ook vier mannen terug te halen uit Syrië

CTV News, 21 januari 2023

Een rechter heeft verklaard dat vier Canadese mannen die in Syrische kampen worden vastgehouden, recht hebben op hulp van de federale overheid om naar huis terug te keren. In een uitspraak van vrijdag gaf rechter Henry Brown van het Federale Hof Ottawa de opdracht om repatriëring van de mannen aan te vragen zo snel als redelijkerwijs mogelijk was en hen paspoorten of noodreisdocumenten te verstrekken. Brown zei dat de mannen er ook recht op hebben dat een vertegenwoordiger van de federale regering naar Syrië reist om hun vrijlating te vergemakkelijken zodra de Koerdische autoriteiten ermee instemmen hen uit te leveren.

Deze uitspraak is een nieuwe mijlpaal in het gewijzigde Canadese beleid. In Canada begint men te beseffen dat zelfs de mannen die naar Syrië vertrokken, uiteindelijk teruggehaald moeten worden omdat de staat de verantwoordelijkheid voor deze burgers niet van zich af kan schuiven (zoals in Nederland gebeurt).


20 jan

Canada haalt 6 vrouwen en 13 kinderen terug uit Syrië

CTV News, 20 januari 2023

De Canadese regering heeft er vandaag mee ingestemd om zes Canadese vrouwen en 13 kinderen die momenteel vastzitten in gevangenkampen in het noordoosten van Syrië naar huis te halen. Dit besluit is het resultaat van jarenlang actievoeren van de familieleden in Canada. Tot dusver was de Canadese regering erg huiverig om burgers terug te halen vanwege gebrek aan politiek draagvlak. In 2021 was er een wijziging in het Canadese beleid en begon de regering te beseffen dat ze haar burgers niet voor altijd in Syrië kon laten zitten. Activisten hielden premier Trudeau aan zijn uitspraak dat iemand die eens een Canadees was, altijd een Canadees bleef.


Notitie behandeling vrouwelijke gedetineerden op Terroristen Afdeling verzonden aan Kamerleden

Ad Corten, 18 januari 2023

Eerder berichtten wij al over het zeer kritische rapport van de Inspectie van het Ministerie van J&V over de behandeling van gedetineerden op de terroristenafdelingen van Nederlandse gevangenissen. Uit onze contacten met de vrouwelijke gedetineerden op de Terroristen Afdeling in Zwolle merken wij dat de kritiek van de Inspectie wel in het bijzonder op hen van toepassing is. Zij worden aan precies hetzelfde repressieve regime onderworpen als de mannen, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat het verblijf op de TA voor vrouwen veel zwaarder is omdat ze hun kinderen missen. Wanneer er geen goede reden is om de vrouwen in isolatie te houden, moeten zij overgeplaatst worden naar een reguliere afdeling. En de regels voor gedetineerden op de TA moeten sowieso aangepast worden omdat het verblijf op de TA niet als extra straf bedoeld mag zijn (wat het nu wel is). Deze overwegingen heb ik opgeschreven in een notitie die vandaag aan de woordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer verzonden is.


16 jan

Behandeling teruggekeerde vrouwen beïnvloed door beeldvorming in de media

Ad Corten, 16 jan 23

Wanneer je direct contact hebt met de teruggekeerde vrouwen op de TA in Zwolle besef je pas echt de enorme afstand die er bestaat tussen het beeld dat van de vrouwen geschilderd wordt in de media en de realiteit. De media brengen nieuws dat het publiek graag wil lezen of zien, en ze spelen daarbij in op de sensatiezucht bij het publiek. Berichten over de teruggekeerde vrouwen worden steevast opgeluisterd met afbeeldingen van gesluierde vrouwen en gebaarde mannen met Kalasjnikovs. Zelfs een bericht van de NOS over de TA in Zwolle op 1 november toonde een getrukeerde foto van zwart gesluierde vrouwen binnen de TA (een foto die pas werd verwijderd nadat wij daarop gewezen hadden). Die negatieve berichtgeving – zeg maar demonisering – voedt de angst en afkeer van de vrouwen die er nog steeds bestaat onder brede lagen van de bevolking. Dit werkt weer door in de politiek waar rechtse partijen als CDA en VVD deze gevoelens oppikken en eisen dat de teruggehaalde vrouwen zwaar gestraft worden en dat hen de Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen. Uiteindelijk leidt dit tot politieke besluitvorming waarbij de teruggekeerde vrouwen worden behandeld als gevaarlijke terroristen in plaats van als getraumatiseerde vrouwen die al zwaar gestraft zijn door hun jarenlange verblijf in Koerdische gevangenkampen.

Wij zouden een voorbeeld moeten nemen aan landen als Kazachstan en Oezbekistan waar de overheid via voorlichtingscampagnes de bevolking gewezen heeft op de noodzaak om de vrouwen en kinderen weer op te nemen in de maatschappij, en waar repatriëring niet tot protesten geleid heeft. Onze Nederlandse ‘opinion leaders’: journalisten en TV makers als Sinan Can, zouden moeten ophouden met verhalen te vertellen die het sensatiebeluste publiek graag wil horen. In plaats daarvan zouden ze moeten nagaan wat de werkelijke motieven waren waarom de vrouwen indertijd naar Syrië vertrokken, en hoe zij daar nu tegenaan kijken.


13 jan

Oproep burgemeester Marcouch: ‘Zet veroordeelde terroristen ook het land uit als je de nationaliteit afpakt’

Omroep Gelderland 12 januari 2023

Als van veroordeelden op de terroristenafdeling met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap wordt afgenomen, moeten zij ook het land uit worden gezet. Doe je dat niet, dan bereik je een averechts effect dat een gevaar oplevert voor de veiligheid van de samenleving. Dat betoogt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch die in zijn stad voor een flinke opgave staat om voor terrorisme veroordeelde personen te re-integreren. De oproep van Marcouch lijkt op het eerste gezicht hardvochtig, maar is in werkelijkheid bedoeld om de politiek te doordringen van feit dat afnemen van nationaliteit verkeerd is. Wanneer bij veroordeelden hun Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen, kunnen zij meestal niet onder dwang worden  uitgezet. De mensen vrijwillig laten vertrekken lukt ook niet, ondanks hoge beloningen die de IND in dergelijke gevallen inhet vooruitzicht stelt.

De stilzwijgende conclusie is dan ook dat het afnemen van de nationaliteit alleen bedoeld is om kiezers van rechte partijen tevreden te stellen, maar dat het in werkelijkheid riskant is voor de Nederlandse samenleving.   


12 jan

Leven op de Terroristen Afdeling

Ad Corten, 12 jan 23

Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan een van de dames op de Terroristen Afdeling van de PI in Zwolle. Na drie stalen deuren kwam ik eindelijk in de ontmoetingsruimte en mocht ik een uur spreken met degene die mij had uitgenodigd. Het voelt absurd dat volstrekt normale vrouwen behandeld worden als gevaarlijke criminelen. Weliswaar doet het personeel zijn best om de vrouwen zo menselijk mogelijk te behandelen, maar zij kunnen niets veranderen aan het feit dat de vrouwen op de TA geplaatst zijn, en daar onderworpen zijn aan regels die eigenlijk bedoeld zijn om radicale jihadisten in toom te houden. In werkelijkheid gaat het om doodnormale vrouwen die nog maar één wens hebben: weer gewoon te integreren in de Nederlandse maatschappij, samen met hun kinderen. Ze hebben een ellendige tijd achter de rug in de Koerdische kampen, en nu ze eindelijk terug zijn in Nederland worden ze behandeld als levensgevaarlijke terroristen. Nooit hebben ze een aanslag gepleegd in Nederland of ook maar de intentie daartoe gehad. De reden dat ze op de TA zitten is politiek: de rechtse partijen in de Kamer stellen de vrouwen medeverantwoordelijk voor de gruweldaden van IS en vinden dat ze daarvoor hard gestraft moeten worden. Detentie op de TA lijkt gebruikt te worden als een manier om de vrouwen extra te straffen, al voordat ze schuldig bevonden zijn door de rechter. Misschien moeten politici die hiervoor pleiten zelf eens gaan kijken op de TA en praten met de ‘gevaarlijke vrouwelijke terroristen’ op die afdeling. De voornaamste boodschap die ik vandaag meekreeg uit de PI was dat de vrouwen zich erg gesterkt en getroost voelden door alle kaarten en brieven die ze met kerst kregen van mensen buiten de gevangenis. Dus daar gaan we de komende tijd mee door!


11 jan

Barbados haalt een vrouw en twee kinderen op uit kamp Roj

North Press Agency, 11 jan

In navolging van Spanje heeft Barbados vandaag ook enkele burgers opgehaald uit kamp Roj. Het gaat hier om één vrouw met twee kinderen.


10 jan

Save the Children bevestigt ophalen van Spaanse vrouwen en kinderen uit kamp Roj

Volgens een persbericht van Save the Children zijn er gisteren inderdaad 13 Spaanse kinderen opgehaald uit kamp Roj. In tegenstelling tot de berichten op sociale media gisteren spreekt het persbericht over slechts 2 Spaanse vrouwen met 13 kinderen.

Volgens STC blijft er nu nog één Spaanse vrouw met vier kinderen achter in het kamp


10 jan

Spanje haalt vrouwen en kinderen op uit Syrië

Volgens berichten op social media heeft Spanje gisteren 8 vrouwen en 13 kinderen opgehaald uit een kamp in Syrië.

Op 21 november kondigde Spanje al zijn voornemen aan om vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. In Spanje lag het terughalen van vrouwen en kinderen lange tijd gevoelig vanwege de terreuraanslagen in 2004 waarbij 191 mensen om het leven kwamen.

Spanje haalt zijn vrouwen en kinderen terug om humanitaire en veiligheidsredenen. Het enige land in Europa (uitgezonderd Engeland) dat nog weigert dit te doen, is Nederland.


9 jan

Vrouwen op Terroristen Afdeling snakken naar contact met de buitenwereld

Uit de vele reacties die wij ontvingen vanuit de gevangenis in Zwolle naar aanleiding van onze kerstkaartenactie, merken wij dat de gedetineerde vrouwen snakken naar contact met de buitenwereld. Een aantal van hen zit nu al bijna een jaar in voorarrest zonder dat zij weten welke straf hen boven het hoofd hangt. Zij lijden sterk onder hun isolement, en natuurlijk vooral onder het gemis van hun kinderen. Eigenlijk zijn de terroristenafdelingen in Nederland ontworpen voor mannen, en met name voor de overtuigde jihadisten die in Nederland rond 2006 werden opgepakt voor het plegen of beramen van aanslagen. Deze mannen probeerden na hun arrestatie ook om in de gevangenis medegevangenen te winnen voor hun radicale ideeën. Om deze reden werd besloten speciale afdelingen op te zetten waar de jihadisten geïsoleerd werden van andere gevangenen. Eigenlijk zijn deze afdelingen dus helemaal niet bedoeld voor vrouwen met kinderen die gedesillusioneerd terugkeren uit Syrië en die nog maar één wens hebben:  een normaal leven met hun kinderen in Nederland.

Mensen die willen corresponderen met de gedetineerde vrouwen kunnen zich opgeven bij adcorten@gmail.com.


5 jan

IND gaat Nederlands/Afghaanse vrouw haar Nederlandse nationaliteit afnemen

Zoals ik al schreef in de nieuwsbrief van december kreeg een vrouw op de TA Zwolle eind december van de IND te horen dat haar Nederlandse nationaliteit binnen 4 weken zou worden afgenomen. Naspeuring op het internet leerde dat het hier gaat om Sadaf S., een vrouw met zowel de Nederlandse als Afghaanse nationaliteit. Zij kwam als zevenjarig meisje met haar ouders als vluchteling vanuit Afghanistan naar Nederland. Het gezin belandde uiteindelijk in Zoetermeer waar Sadaf tijdens haar studie in contact kwam met een groep jongeren met jihadistische ideeën. Een  aantal daarvan uiteindelijk vertrok naar Syrië.

Sadaf is in november 2021 veroordeeld tot 5 jaar onvoorwaardelijk, en volgens het bestaand beleid wordt bij vrouwen met dubbele nationaliteit die veroordeeld zijn voor terrorisme de Nederlandse nationaliteit afgenomen. In het geval van Sadaf betekent dit dat zij moet worden uitgezet naar Afghanistan; een land waarmee Nederland geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Afgezien daarvan heeft Sadaf haar radicale ideeën al lang afgezworen dus zij zal om deze reden ook niet met open armen ontvangen worden door de Taliban.


30 dec

Brief aan minister Yesilgöz:  behandel teruggekeerde vrouwen niet als terroristen

In een brief aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid spreken we onze bezorgdheid uit over de behandeling van de teruggekeerde vrouwen op de terroristenafdeling (TA) in Zwolle. Zij worden daar behandeld alsof het terroristen zijn: 19 uur/dag opgesloten in hun cel, geen contact met andere gevangen of zelfs met lotgenoten die terug zijn uit Syrië, slechts eenmaal per zes weken contact met hun kinderen, en strenge beperkingen t.a.v. bezoek en de ontvangst van goederen van buiten. Een recent rapport van de Inspectie van het ministerie van J&V waarschuwt dat de sterke repressie van gedetineerden op de TA’s in het algemeen zeer nadelig is voor hun toekomstige re-integratie in de maatschappij. Dat geldt des te sterker voor de vrouwen die opgesloten zitten terwijl zij nooit een terroristische aanslag hebben beraamd, laat staan gepleegd. Wij vragen de minister dan ook om de teruggekeerde vrouwen op een eerlijke en respectvolle manier te behandelen, en hen onder te brengen op een reguliere afdeling van de PI.


27 dec

Geen perspectief voor Engelse en Canadese vrouwen in kamp Roj

Vanuit kamp Roj bereiken ons nog steeds WhatsApp berichten van Engelstalige vrouwen die bevriend waren met de Nederlandse vrouwen die tot eind oktober in dat kamp verbleven. Uit veiligheidsoverwegingen geven ze niet hun naam, maar aan hun taalgebruik is te zien dat Engels hun moedertaal is. Dat betekent dat ze afkomstig zijn uit Engeland of Canada; twee landen die tot nu toe weigeren hun onderdanen terug te halen (met uitzondering van de ernstig zieke Kimberly Polman die in november door Canada werd teruggehaald). De Engelse of Canadese vrouwen missen hun Nederlandse vriendinnen en hebben weinig hoop voor hun eigen toekomst.

Het is verbazend dat beschaafde landen als Engeland en Canada nog steeds niet de elementaire menselijkheid kunnen opbrengen om hun vrouwen en kinderen weg te halen uit de ellende van de kampen. De Nederlandse overheid heeft dat trouwens ook niet op eigen initiatief gedaan maar alleen omdat zij daartoe gedwongen werd door de rechter.


25 dec

Actie voor kerstkaarten naar gevangenis groot succes

Volgens de eerst berichten uit de PI Zwolle hebben de dames op de Terroristen Afdeling de afgelopen dagen tientallen kaarten gekregen met kerstboodschappen van mensen uit onze achterban. Ook vanuit de groep ‘Breng ze veilig thuis’ hebben veel mensen enthousiast meegedaan.  De dames op de PI hebben laten weten allemaal héél blij te zijn met zoveel morele steun van buiten. Naast hun wensen voor een gelukkig 2023 hebben een aantal briefschrijvers ook aangegeven te willen blijven corresponderen met de dames op de TA. We hopen dat hiermee het isolement van de gedetineerde vrouwen wat doorbroken zal worden. De dames op de TA willen allemaal weer zo snel mogelijk gewoon deel gaan uitmaken van de Nederlandse maatschappij, en het volkomen isolement waarin ze nu verkeren, helpt niet om hen daarop voor te bereiden.


22 dec

Inspectie Ministerie van Justitie zeer kritisch over strenge beperkingen op Terroristen Afdeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 21 nov 2022

In een vorige maand gepubliceerde rapport spreekt de Inspectiedienst van het Ministerie van J&V haar grote zorgen uit over het gebrek aan perspectief en vrijheid van gedetineerden op de TA (Terroristen Afdeling) van gevangenissen in Nederland. Het voornaamste bezwaar betreft het afnemen van het Nederlanderschap bij gedetineerden met dubbele nationaliteit. Daardoor is het onmogelijk om voor deze mensen een plan op te stellen voor een veilige terugkeer naar de Nederlandse samenleving. De gedetineerden krijgen een minder uitgebreid dagprogramma, minder groepsactiviteiten, zijn uitgesloten van het beloningsprogramma, en mogen geen bezoek ontvangen zonder begeleiding.  Al deze maatregelen dragen bij aan frustratie van gedetineerden en gebrek aan perspectief. De conclusie van het rapport is dat ‘Het risico bestaat dat TA-gedetineerden, zeker na einde detentie, zich (nog) minder verbonden voelen met de Nederlandse maatschappij en minder vertrouwen hebben in de Nederlandse overheid. Het is niet onrealistisch dat deze gevoelens van ongenoegen leiden tot meer veiligheidsrisico’s voor gedetineerde en de samenleving na einde detentie’.

Er wordt niet specifiek ingegaan op de situatie van de vrouwelijke gedetineerden in Zwolle, afgezien van het feit dat het risico analyse instrument VERA-2R ‘mogelijk minder goed toepasbaar is op de vrouwelijke populatie. Zo zijn factoren zoals moederschap, die bij vrouwen een belangrijke rol kunnen spelen, geen onderdeel van de VERA-2R’.

Kort samengevat: het regime is voor mannelijke gedetineerden al uitzichtloos, maar voor vrouwen helemaal omdat er geen rekening gehouden wordt met het feit dat zij kinderen hebben. Het vormt een risico voor de maatschappij doordat gedetineerden verbitterd raken en geen kans krijgen zich voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving.


21 dec

Koerden bezorgd over wederopstanding IS in kamp al-Hol

ANF News, 18 dec 2022

Een woordvoerder van de SDF (Syrian Democratic Forces) spreekt zijn bezorgdheid uit over de wederopstanding van IS in noordoost Syrië. IS maakt dankbaar gebruik van de Turkse aanvallen op Koerdische militairen in dit gebied, waaronder de militairen die de detentiekampen bewaken. Bij een recente aanval van de Turken op kamp al-Hol kwamen 8 Koerdische militairen om het leven. Volgens de Koerdische veiligheidsdienst is al-Hol het centrum geworden van geheime IS activiteiten. Dit jaar werden er al 44 personen vermoord waaronder 14 vrouwen en kinderen. De slachtoffers waren personen die zich hadden afgekeerd van IS. Naar schatting zijn er bij de val van het Kalifaat in maart 2019 zo’n 20.000 strijders ontsnapt die zich momenteel onder de radar ophouden in de regio maar die ieder moment weer kunnen toeslaan. De Koerden beschouwen al-Hol als het ideologische centrum van IS. Kinderen die daar opgroeien raken steeds meer onder invloed van IS en worden beschouwd als tijdbommen.


17 dec

Human Rights Watch slaat alarm over trage repatriëring van buitenlanders uit Syrië

Human Rights Watch, 15 dec 2022

De Amerikaanse organisatie Human Rights Watch luidt de noodklok over de veel te trage repatriëring uit Syrië van buitenanders die in het verleden banden hebben gehad met IS.  Het gaat om 42.400 personen, de meeste van hen kinderen, die in de steek gelaten worden door hun moederlanden. Het gevaar waaraan de gevangen blootstaan, is recent nog vergroot door bombardementen en beschietingen vanuit Turkije. Maar voordat de Turkse beschietingen begonnen, waren er dit jaar al 42 mensen gedood in kamp al-Hol, sommigen door IS-aanhangers. Kinderen verdronken in afvalputten, stierven in brandende tenten, of werden doodgereden door tankwagens. Honderden anderen stierven aan ziektes die behandeld hadden kunnen worden. Op iedere persoon die intussen is opgehaald, blijven er nog zeven, meest kinderen, achter in ‘gewetenloze’ omstandigheden.

Human Rights Watch interviewde 63 personen die nog gevangen zaten, en 44 hulpverleners en officials. Het uitvoerige relaas van hun onderzoek is verontrustend en zeer de moeite van het lezen waard.

NB: Het officiële Nederlandse beleid is nog steeds dat onze regering geen moeite doet om nog overgebleven Nederlandse burgers terug te halen uit Syrië.


15 dec

Nieuwjaarskaarten voor gedetineerde vrouwen in Zwolle

Ad Corten, 15 dec 2022

De kersttijd is voor de gedetineerde vrouwen in Zwolle extra zwaar omdat in deze tijd iedereen buiten de gevangenis bezig is het thuis zo gezellig mogelijk te maken. En een gezellig thuis is er voor de vrouwen in Zwolle voorlopig nog niet bij. Zij zitten nu weliswaar in een warme cel maar ze missen hun kinderen vreselijk. De vrouwen van de laatst teruggekomen ploeg hebben hun kinderen nog steeds niet te zien gekregen. En in de toekomst mogen ze hen slechts eenmaal per 6 weken even vasthouden.

Ik heb nu de eerste brieven ontvangen van vrouwen in de gevangenis en zij schrijven dat ze erg blij waren met de kaarten die ze tot nu toe mochten ontvangen. Ze willen ook graag corresponderen met mensen buiten de gevangenis, moslim of niet, want dat helpt hen de tijd door te komen. De vrouwen die afgelopen maand zijn teruggekomen, zijn nog erg blij dat ze eindelijk teruggehaald zijn. Maar de vrouwen die al in februari zijn teruggekomen, beginnen een beetje de moed te verliezen. Een van hen schreef me dat ze in februari aankwamen in Nederland ‘met veel optimisme, motivatie en vertrouwen’. Maar door hun lange voorarrest, de scheiding van hun kinderen en de onzekerheid over hun toekomst zijn die gevoelens intussen vervangen door ‘hulpeloosheid, onzekerheid, angst, minderwaardigheidsgevoel, verwarring en ontmoediging’. 

Ik wil daarom zoveel mogelijk mensen oproepen om deze maand kaarten te sturen aan de vrouwen in Zwolle om hen weer wat op te beuren. Kaarten en brieven kunnen alleen aan individuele vrouwen gestuurd worden onder vermelding van hun detentienummer. Mensen die mee willen doen, kunnen mij een mailtje sturen (adcorten@gmail.com) waarna ze van mij een lijst met namen en nummers krijgen.

Vrienden en familieleden die mee willen doen aan de actie maar die wat meer willen weten over de achtergrond van de vrouwen, kunnen verwezen worden naar de pagina “Waarom zitten de teruggekeerde vrouwen op de terroristenafdeling”. Daarin leg ik uit dat het hier om normale vrouwen gaat en niet om gevaarlijke terroristen zoals onze regering beweert.

Ik hoop dat we met zijn allen de vrouwen weer een beetje hoop kunnen geven in deze donkere dagen, en het vertrouwen dat Nederland een mooi land is met aardige mensen!


13 dec

Volledige versie Zweedse rapport over opvang van kinderen en moeders nu online.

Repatriate the Children Sweden, 13 dec 2022

Op 6 december berichtte Bea Eriksson al over het uit te komen Zweedse rapport over de opvang van moeders en kinderen in Zweden. Vandaag is het volledige rapport online gekomen.

Het is een zeer uitvoerig document waarvan de conclusie is dat bij alle genomen maatregelen het belang van het kind voorop moet staan. Ervaringen uit Zweden laten zien dat re-integratie en revalidatie een grotere kans op succes hebben wanneer de vrouwen en kinderen betrokken worden bij de planning. Een dergelijke betrokkenheid houdt gezinnen bij elkaar, vermijdt nieuwe scheidingen en bevordert een gunstig psychologisch herstel. Het scheiden van een kind van zijn verzorger en bron van veiligheid verhoogt het risico van versterking van de trauma’s van het kind en het aanwakkeren van meer angst en onzekerheid. Indien een gezamenlijke plaatsing van het kind en zijn moeder niet mogelijk is, moet een regelmatig contact van het kind met zijn moeder en eventuele broers en zussen zo snel mogelijk geregeld worden. De familie van het kind moet ook de eerste keuze zijn voor pleegzorg, met ondersteuning en begeleiding van sociale diensten.

Nederland kan aan dit beleid een voorbeeld nemen. Hier is de eerste prioriteit het straffen van de vrouwen, en het belang van het kind wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.


7 dec

In Denemarken mogen de kinderen hun moeder 1-2 keer per week bezoeken in de gevangenis

Natascha Mikkelsen (International Repatriation Network Denmark), 7 dec 2022

De Deense tak van het International Repatriation Network heeft zich tot het uiterste ingespannen om de scheiding van moeders en kinderen na aankomst in Denemarken te voorkomen. Helaas bleek dit niet te vermijden te zijn. Maar de kinderen werden opgevangen in inrichtingen waar de familieleden voortdurend bij de kinderen konden zijn. Tegenwoordig wonen alle kinderen bij familieleden van de moeders. Zij mogen hun moeder 1-2 keer per week bezoeken in de gevangenis.


7 dec / update 8 dec

Waarom zitten de teruggekeerde vrouwen eigenlijk op de Terroristen Afdeling?

Ad Corten, 7 december 2022

Doordat de uit Syrië teruggehaalde vrouwen opgesloten zitten op de Terroristen Afdeling wordt hun vrijheid veel meer beperkt dan die van normale gevangenen. Ook mogen zij daardoor hun kinderen slechts sporadisch zien. Dit laatste is in strijd met het algemene beleid van het Ministerie van Justitie ten aanzien van moeders in detentie.

Aan de hand van een overzicht van de geschiedenis van de uitreizigsters concludeer ik dat er geen grond is om de teruggekeerde vrouwen te behandelen als gevaarlijke misdadigers. Daarmee vervalt ook de rechtvaardiging voor het opsluiten op de Terroristen Afdeling.

Dit stuk staat nu op de website op de plaats van de oude pagina ‘Waarom moeten de vrouwen worden teruggehaald’; een pagina die door de gebeurtenissen van de afgelopen maand achterhaald was. Het stukis ook te gebruiken als losstaand document ter informatie van mensen die de geschiedenis van de uitreizigsters niet kennen.


6 dec

As Women and Children Return to the West from Syrian Camps, Lessons From Sweden

Just Security, 6 dec 2022

De oprichtster van het International Repatriation Network, Beatrice Eriksson, in beschrijft in een uitgebreid en zeer interessant artikel de Zweedse ervaringen met de opvang van vrouwen en kinderen uit Syrië. Voor mensen die het artikel liever in het Nederlands lezen, staat hier een vertaling (met Google).

Na aankomst in Zweden worden de vrouwen en kinderen doorgestuurd naar de plaats van herkomst van de vrouwen. Daar verzorgt de Sociale Dienst de verdere opvang van de vrouwen en kinderen. De wijze van aanpak verschilt van plaats tot plaats, maar in het algemeen worden de vrouwen na enkele dagen herenigd met hun kinderen. In Zweden gold op het moment van uitreizen geen nog een verbod op het vertrek naar Syrië, dus de vrouwen kunnen hiervoor ook niet worden opgesloten. Wel wordt onderzocht of zij zich in Syrië schuldig hebben gemaakt aan misdaden. Dit is echter nog bij geen enkele vrouw geconstateerd.

Zelfs de kortdurende scheiding van hun moeders bij aankomst heeft bij de kinderen angsten en trauma’s veroorzaakt. Deze lijken echter snel te genezen wanneer de kinderen niet te lang van de moeders gescheiden zijn. In het geval een langere scheiding van de moeder om een of andere reden noodzakelijk is, blijkt een regelmatig bezoek aan de moeder een heilzaam effect te hebben op het kind.  


2 dec – Laatste update 3 dec

Risico dat vrouwen het ouderlijk gezag over hun kinderen kwijt raken, blijkt minder groot dan gedacht

De afgelopen week was er bezorgdheid ontstaan over de periode waarbinnen de kinderen nog terug kunnen naar hun moeder wanneer de laatste veroordeeld wordt tot meerdere jaren gevangenisstraf. Bij ontzetting uit de ouderlijke macht bedraagt de ‘aanvaardbare termijn’ waarbij de kinderen nog terug kunnen naar de ouders in principe één jaar (voor kinderen vanaf 5 jaar). Wanneer deze richtlijn zou worden toegepast op moeders die voor langer dan een jaar in detentie moeten, zou dit betekenen dat zij hun kinderen blijvend zouden kunnen verliezen.

De richtlijn van één jaar wordt echter alleen gehanteerd bij ‘normale’ uithuisplaatsingen, d.w.z. in gevallen waarin de ouders hun kinderen verwaarloosd of mishandeld hebben. Bij de vrouwen die terugkeren uit Syrië is daarvan natuurlijk geen sprake; zij hebben juist heel goed voor hun kinderen gezorgd. De reden waarom zij uit de ouderlijke macht ontzet zijn, is overmacht: zij kunnen door hun detentie tijdelijk niet voor hun kinderen zorgen. In dit geval begint de teller van de ‘aanvaardbare termijn’ pas te lopen op het moment dat de vrouwen vrij komen uit detentie en de Kinderbescherming kan bekijken of de moeders in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen.

De Raad voor de Kinderbescherming formuleert het als volgt: ‘Voor teruggekeerde kinderen wordt bij aankomst in Nederland door een kinderrechter een ondertoezichtstelling uitgesproken en een machtiging uithuisplaatsing afgegeven. Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling mét uithuisplaatsing, is het doel van de ondertoezichtstelling kijken òf en hoe er een terugplaatsing naar de ouder(s) kan worden gerealiseerd.’

Het uiteindelijk doel van de ondertoezichtstelling is dus de hereniging met de moeder. Vandaar dat de kinderen tijdens de detentie van de moeder zoveel mogelijk ondergebracht worden bij familie of vrienden van de moeder.

Maar natuurlijk blijft een detentie van meerdere jaren zeer schadelijk voor de band tussen moeder en kind; zeker wanneer zij elkaar slechts sporadisch mogen zien zoals momenteel het geval is.


1 dec

Nieuwsbrief van november

Vandaag is de nieuwsbrief van november verstuurd aan de leden van het Platform. De nieuwsbrief geeft een maandelijks overzicht van de voornaamste ontwikkelingen ten aanzien van de repatriëring en re-integratie van de kinderen en hun moeders. Mensen die nog niet op de distributielijst staan, kunnen zich aanmelden door het sturen van een mailtje aan adcorten@gmail.com.

Een overzicht van alle maandelijkse nieuwsbrieven sinds februari 2020 is te vinden op https://kinderenteruguitkalifaat.nl/nieuwsbrieven-platform-kinderen-terug-uit-kalifaat/


28 nov

Raad voor de Kinderbescherming ook voorstander verruiming omgangsregeling kinderen met hun moeders

Ad Corten, 29 nov 2022

Vandaag kregen wij bericht van de Raad voor de Kinderbescherming dat zij het vanuit pedagogisch oogpunt ook wenselijk vinden dat de kinderen meer contact kunnen hebben met hun moeder. Hoewel zij onze petitie aan de minister van 16 november niet ondertekend hebben, ondersteunen zij hiermee impliciet ons verzoek om een verruiming van de bestaande omgangsregeling.

De Raad schrijft dat ‘voor teruggekeerde kinderen bij aankomst in Nederland door een kinderrechter een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken en een machtiging uithuisplaatsing wordt afgegeven. Het doel van de ondertoezichtstelling is te kijken òf en hoe er een terugplaatsing naar de ouder(s) kan worden gerealiseerd’.

Eerder gaf de Raad al aan dat het de voorkeur heeft dat gescreende familieleden of vrienden in Nederland de kinderen voorlopig opvangen. Dit met het oog op de uiteindelijke hereniging met de moeders.


28 nov

We hebben nog lang niet alle vrouwen en kinderen teruggehaald uit Syrië

Het terughalen van 12 vrouwen en 28 kinderen begin deze maand was een mijlpaal in de strijd om repatriëring. Maar nu een belangrijk deel van de vrouwen en kinderen is teruggehaald uit Syrië, dreigen de achtergeblevenen vergeten te worden.

In een brief aan de Kamer van 4 oktober rapporteerde minister Yesilgöz de volgende cijfers van de AIVD over de kinderen met een Nederlandse link die op dat moment nog verbleven in Syrië of elders in de regio:

  • In Syrisch-Koerdische vluchtelingen kampen of detentie 60
  • Bij jihadistische groeperingen in NW Syrië 70
  • Mogelijk elders in Syrië 30
  • In Turkije 25

Dat waren totaal 185 kinderen. Daarvan zijn er op 1 november 28 opgehaald, waardoor er nu nog 157 kinderen achterblijven. Daarvan moeten er nog 32 in detentiekampen verblijven. Verder zitten er naar schatting minstens 17 met hun moeders in de enclave Idlib.

Onze regering neemt geen initiatieven om deze kinderen te repatriëren omdat de moeders geen proces hebben aangespannen om teruggehaald te worden. In de meeste gevallen is de reden dat de moeders bang zijn hun kinderen te verliezen wanneer ze naar Nederland gehaald worden. Een ander reden kan zijn dat de moeder, hoewel ze geboren en getogen is in Nederland, niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit geld bijvoorbeeld voor Ilham M. (niet te verwarren met Ilham B.) die met haar twee kinderen in kamp al-Hol verblijft. Sommige Marokkanen die in het verleden naar Nederland kwamen, hebben nooit de moeite genomen om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen voor zichzelf en hun kinderen.

De weigering van Nederland (en andere westerse landen) om zijn eigen vrouwen en kinderen terug te halen, leidt er toe dat de kinderen steeds meer radicaliseren op de plaatsen waar ze nu verblijven. Uiteindelijk zal dit tot grote problemen leiden wanneer de kinderen toch opgehaald moeten worden  wanneer de bestaande kampen opgeheven worden.  


25 nov

Debat Terrorisme/extremisme in de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid

Debat gemist, 24 nov 2022

Een debat van ruim drie uur waarin de regeringspartijen, gesteund door extreemrechts, hun oude standpunt herhaalden dat vrouwen en kinderen van IS-strijders alleen naar Nederland gehaald kunnen worden wanneer ze hun straf dreigen te ontlopen. Coalitiepartners CDA, D’66 en CU waren duidelijk niet bereid hun bondgenoot VVD op dit punt af te vallen. Alleen toen Michon (VVD) opnieuw pleitte voor berechting in de regio werd ze door Hanneke van der Werf (D’66) teruggefloten met vraag hoe lang de VVD nog door bleef zeuren over iets waarvan iedereen wist dat het onmogelijk was. Michon vond dat wanneer de vrouwen op last van de rechter werden teruggehaald, ze hier in ieder geval zware straffen moesten krijgen en levenslang onder toezicht geplaatst moesten worden. Zij werd hierin enthousiast bijgevallen door extreemrechts (PVV, JA21 en BBB) die vonden dat de vrouwen eigenlijk helemaal niet opgehaald hadden mogen worden. De bijdrage van Markuszower aan het begin van het debat was dermate laag bij de grond dat zelfs zijn buurvrouw Anne Kuik (ook geen voorstander van terughalen) haar hoofd schudde.

De enige Kamerleden die niet tot de coalitie of extreemrechts behoorden, (Azarkan van DENK en Mutluer van de PvdA), waren niet in staat een deuk te maken in het gesloten front van de andere partijen. Tijdens het hele debat kwam de noodzaak om de kinderen terug te halen nauwelijks aan bod. Alleen Mutluer wees er op dat hoe langer kinderen in kampen bleven, hoe gevaarlijker ze zouden worden. Ze vroeg in hoeverre  die factor een rol gespeeld had bij het recente besluit om 12 vrouwen en 28 kinderen terug te halen. Geen enkele dus. Alle partijen leken het erover eens te zijn dat het jihadisme in Nederland het beste bestreden kan worden door de nu teruggekeerde vrouwen zo hard mogelijk te straffen. Hopelijk beseft de rechter straks dat dit juist het tegenovergestelde effect heeft.

Het is tekenend voor de kille sfeer in de Nederlandse politiek dat praktisch geen enkele partij (uitgezonderd de PvdA) de wil of de moed had om te wijzen op de humanitaire noodzaak om de resterende kinderen in Syrië te redden, en ook op het gevaar dat de kinderen steeds meer radicaliseren als zij langer in de kampen blijven. Voor de landen om ons heen was dit de afgelopen maanden juist reden om te besluiten hun vrouwen en kinderen terug te halen. Blijkbaar hebben Nederlandse politici niet de tijd of interesse om de internationale ontwikkelingen op dit terrein te volgen.

Teleurstellend is ook het feit dat CDA en CU hun christelijke waarden op dit punt nog steeds niet in de praktijk brengen. Er staan in de Bijbel duidelijke uitspraken van Christus over het stenigen van vrouwen die een keer een fout gemaakt hebben, en het op het verkeerde pad brengen van onschuldige kinderen. Die uitspraken zijn zeer van toepassing op de houding van CDA en CU ten aanzien van de nu teruggehaalde vrouwen en de resterende vrouwen en kinderen in Syrië.


25 nov

Koerdische milities kunnen bewaking IS-kampen mogelijk niet meer aan als Turkse aanvallen doorgaan

Volkskrant, 25 nov 2022

De Syrisch-Koerdische strijdgroep SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) kan mogelijk niet langer instaan voor de beveiliging van kampen voor voormalige strijders van Islamitische Staat (IS) en hun gezinsleden in het noorden van Syrië. Dat zeggen lokale troepen van de SDF tegen de BBC. Ze zullen de kampen mogelijk verlaten als Turkije aanvallen op de regio uit blijft voeren.

Eerder deze week voerde Turkije bombardementen uit in de nabijheid van kamp Roj. Volgens de Koerden werd ook al-Hol deze week getroffen door een Turkse luchtaanval. Het is begrijpelijk dat de Koerden hun troepen liever gebruiken voor de oorlog tegen de Turken dan voor de bewaking van de kampen. Tegelijk waarschuwen ze ervoor dat het opheffen van die bewaking zal leiden tot een opleving van IS en een hervatting van de burgeroorlog in Syrië; iets waar het Westen ook niet op zit te wachten.

De repatriëring van de Nederlandse vrouwen en kinderen eerder deze maand is dus geen dag te vroeg gekomen. Bij verder uitstel had de hele repatriëring misschien afgeblazen moeten worden. Een nieuw bewijs voor de risico’s van de bange en afwachtende houding van de Nederlandse overheid.


23 nov

Turkse bombardementen in directe omgeving kamp Roj

Int. Network Repatriation, 23 nov 2022

Bronnen in kamp Roj melden Turkse bombardementen in de directe omgeving van het kamp. Ze voelden trillingen in de grond en zagen rook. Elektriciteit en water schijnen afgesloten te zijn als gevolg van de bombardementen, en hulverleners zijn het kamp ontvlucht.

Turkije bombardeert sinds zondag Koerdische milities in het noorden van Syrië en met name in de buurt van Kobani. De bombardementen zijn een vergelding voor de bomaanslag eerder deze week in een winkelstraat in Istanbul. De Turkse regering beweert dat dit het werk was van de Koerden, maar de laatsten ontkennen dat en zeggen nooit burgerdoelen aan te vallen. Turkije was al langer van plan om (weer) het noorden van Syrië binnen te vallen, en het lijkt nu de aanslag in Istanbul als excuus hiervoor te gebruiken.   Het is nog onduidelijk of de geplande repatriëring van Canadese burgers uit kamp Roj hierdoor in gevaar komt. Die repatriëring stond gepland voor later dit jaar.


22 nov

Spanje gaat 4 vrouwen en 16 kinderen terughalen

El Pais, 21 nov 2022

Reuters, 21 nov 2022

Het gaat om vier vrouwen (Yolanda Martínez, Luna Fernández, Lubna Miludi en Loubna Fares) en 16 kinderen – de oudste, 15 jaar oud; de jongste, al in gevangenschap geboren, van slechts drie jaar. Volgens overheidsbronnen is de regering van plan de vrouwen en kinderen terug te halen voor het eind van dit jaar.

Spanje heeft als een van de laatste landen nu dus ook zijn beleid omgegooid nadat het eerst jarenlang tegenstander was van terughalen. Dat was niet verwonderlijk na de zeer bloedige aanslagen op treinen in Madrid in 2004 waarbij 191 mensen omkwamen. Maar nadat Frankrijk en Australië de afgelopen maanden hun beleid wijzigden, heeft nu ook Spanje kennelijk geconcludeerd dat het niet achter kon blijven. De enige Europese landen die nu nog steeds weigeren hun vrouwen en kinderen terug te halen, zijn Engeland (100 doden bij IS-aanslagen) en Nederland (0 doden bij IS-aanslagen).


21 nov

Veel van de kinderen die teruggehaald zijn uit Syrische gevangenschap maken het goed

Human Rights Watch, 21 nov 2022

Op basis van een uitgebreide survey in 8 landen concludeert Human Rights Watch (HRW) dat het goed gaat met de meeste van de teruggehaalde kinderen. Gekeken is naar de ervaringen van ongeveer 100 kinderen die terugkeerden tussen 2019 en 2021. De directeur van HRW verklaart dat de meeste kinderen opmerkelijk goed integreren ondanks het onvoorstelbare lijden dat ze hebben meegemaakt.

HWR constateert dat in sommige landen het overheidsbeleid de re-integratie van de kinderen bemoeilijkt of zelfs extra schade veroorzaakt bij de kinderen. In sommige landen zoals Nederland worden de kinderen bij aankomst meteen van de moeders gescheiden. Volgens familieleden en gezondheidswerkers veroorzaakt dit grote emotionele en psychologische schade. Volgens HRW moeten westerse landen al hun vrouwen en kinderen zo snel mogelijk terughalen uit Syrië, en hun best doen om moeders en kinderen bij elkaar te houden.


19 nov

Teruggekeerde vrouwen zijn bang hun kinderen blijvend te verliezen

De vrouwen die onlangs terugkeerden Nederland wilden terug naar ons land om hun kinderen te redden. Die hadden in het kamp geen enkele toekomst door gebrek aan voeding, medische zorg en onderwijs. En bovendien raakten ze steeds meer onder invloed van IS . De vrouwen wisten dat zij bij aankomst in Nederland hun kinderen tijdelijk zouden moeten afstaan; iets wat voor hen een vreselijke straf was. Maar dat hadden ze over voor het welzijn van hun kinderen.

Het gevaar dat hen nu boven het hoofd hangt, is dat zij hun kinderen blijvend kwijtraken doordat zij zó lang in de gevangenis worden opgesloten dat de kinderen intussen gehecht raken aan een pleeggezin of opvangtehuis. De Kinderbescherming oordeelt meestal dat de kinderen om deze reden niet meer terug kunnen naar de moeders wanneer zij anderhalf jaar ergens anders gewoond hebben en daar geworteld zijn. Met de roep om zware straffen voor de vrouwen vanuit politiek en regering (minister Yesilgöz) is het gevaar daardoor reëel dat de moeders hun kinderen blijvend kwijt zullen raken.

De vrees hun kinderen blijvend te verliezen is ook de reden dat sommige vrouwen die nu nog in Syrie verblijven, geen pogingen doen om terug te keren naar ons land. Het gevolg is dat hun kinderen de komende jaren zullen opgroeien onder invloed van IS-ideologie.


18 nov

Waarom zitten de teruggehaalde vrouwen eigenlijk op de terroristenafdeling?

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 november verklaart minister Weerwind dat de teruggekeerde vrouwen hun kinderen slechts incidenteel mogen ontvangen omdat ze op de Terroristen Afdeling van de gevangenis zitten. Dit vanwege het feit dat ze verdacht worden van ‘zeer ernstige, terroristische misdrijven’. 

Wanneer je de beelden van de gevangenis in Zwolle bekijkt, zie je dat deze vergelijkbaar is met die in Vught waar mensen als Taghi en Holleder opgesloten zitten; criminelen die elk moment bevrijd kunnen worden door zwaarbewapende bendes. Maar vallen de teruggekeerde vrouwen ook in deze categorie? Hebben zij ooit in Nederland een aanslag gepleegd of zelfs maar beraamd? Is er een kans dat een groep IS-strijders een poging zal doen hen te bevrijden?  Natuurlijk niet. In Zweden worden de vrouwen met hun kinderen na terugkeer gewoon doorgestuurd naar de dorpen waar ze vandaan kwamen en waar de vrouwen in alle vrijheid hun eventuele proces kunnen afwachten. De Canadese Kimberly Polman, die jarenlang samen met de Nederlandse vrouwen in kamp Roj verbleef, blijkt na haar terugkeer in Canada gewoon bij een vriendin te logeren. De vrouwen vastzetten op een zwaar beveiligde terroristenafdeling? In Zweden en Canada lachen ze erom. Daar gebruiken ze hun gevangenissen liever voor echte criminelen.   Hoe komt de Nederlandse overheid op het absurde idee om de teruggehaalde vrouwen als gevaarlijke terroristen te behandelen, met als consequentie dat ze hun kinderen de komende jaren nauwelijks meer te zien krijgen? Is dit niet de beste manier om ze werkelijk te radicaliseren?

N.B. De afbeeldig bij het NOS artikel is trouwens een trucfoto: hij suggereert dat de vrouwen in de gevangenis nog steeds gekleed gaan zoals in de kampen, maar dit is fake; in de gevangenis is het verboden om dergelijke kleding te dragen. De NOS blijft dus ook bijdragen – net als vele andere nieuwsagentschappen- aan de stignatisering van de vrouwen.


17 nov

Is het schaarse contact met hun kinderen bedoeld om de teruggekeerde vrouwen extra te straffen?

Het argument dat minister Weerwind eerder deze maand gaf voor de beperking van het contact tussen moeders in de gevangenis in Zwolle en hun kinderen snijdt geen hout. Volgens hem mochten de moeders hun kinderen slechts eens in de zes weken zien omdat de moeders op de Terroristen Afdeling van de gevangenis zaten. De vrouwen zitten op die afdeling om te voorkomen dat zij eventueel jihadistische ideeën zouden verspreiden onder medegevangenen. Maar het afscheiden van de vrouwen van hun medegevangenen – mocht dit al nodig zijn – is natuurlijk geen reden om hen ook afgescheiden te houden van hun kinderen.

Het heeft er alle schijn van dat de maatregel in feite bedoeld is om de vrouwen nog eens extra te straffen. Zoals bekend heeft de verantwoordelijke minister (Yesilgöz) zeer tegen haar zin in de vrouwen moeten laten ophalen uit Syrië. Nu de vrouwen eenmaal in Nederland zijn, haalt de minister alles uit de kast om hen hier alsnog zo zwaar mogelijk te straffen. Zij noemt de vrouwen allemaal terroristen en ze laat hen aanklagen wegens ‘zeer ernstige terroristische misdrijven’. Dit kennelijk met de bedoeling dat ze hier zo lang mogelijk de gevangenis in moeten. Het lijkt er nu op dat de zinloze scheiding van moeders en kinderen ook is ingegeven door de drang van de minister om de vrouwen zo hard mogelijk te treffen.


16 nov

Deskundigen waarschuwen minister voor schadelijke gevolgen van verbreken contact tussen teruggekeerde moeders en hun kinderen

In een vandaag verzonden brief aan minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) waarschuwt een groep van ruim 30 deskundigen op het gebied van de kinderpsychiatrie en aanverwante disciplines voor de schadelijke gevolgen van de scheiding van de onlangs teruggekeerde moeders van hun kinderen. De minister maakte onlangs bekend dat de kinderen hun moeders slechts eenmaal per zes weken in de gevangenis mogen bezoeken. Volgens de ondertekenaars van de brief is dit volstrekt onvoldoende om de band tussen moeder en kind te bewaren. Zij wijzen op de negatieve effecten die dit zal hebben op moeders en kinderen, en op de uiteindelijke risico’s daarvan voor de Nederlandse samenleving. 


16 nov

Dood van twee Egyptische meisjes in al-Hol toont opnieuw gevaar voor vrouwen en kinderen

Save the Children, 15 nov 2022

Twee Egyptische meisjes (12 en 15 jaar) werden afgelopen maandag dood gevonden in het kamp al-Hol. Dit is het zoveelste bewijs van de gevaarlijke omstandigheden waaronder kinderen in dit kamp leven. Save the Children wijst er op dat de kinderen buiten hun eigen schuld in kamp al-Hol waren opgesloten. Hun dood is een ernstige waarschuwing dat geen enkel kind in deze kampen mag opgroeien. De laatste tragedie brengt het totale aantal moorden in het kamp, voornamelijk op vrouwen,  dit jaar op 30.


15 november

Weghalen van kinderen bij moeders ‘voor de bestwil van de kinderen’: In Canada, Australië en Ierland hebben regeringen achteraf excuses moeten maken.

Ad Corten, 15 dec 2022

Twee weken geleden werden de kinderen van vrouwen die opgehaald waren uit Syrië bij aankomst in Nederland meteen afgenomen van de moeders. Dit gebeurde volgens een brief van minister Weerwind in het belang van de kinderen. De moeders werden verdacht van ‘zeer ernstige, terroristische misdrijven’ en werden daarom meteen overgebracht naar de zwaar bewaakte terroristen afdeling van de gevangenis in Zwolle. Dat is volgens de overheid geen ‘wenselijke plek voor kinderen’ en vandaar dat de kinderen voorlopig hun moeders niet meer mogen bezoeken. In de verdere toekomst zullen ze hun moeders slechts eenmaal in de zes weken mogen ontmoeten.   

Het afnemen van kinderen, niet omdat de vrouwen geen goede moeders zouden zijn maar omdat de moeders volgens de overheid fout zijn geweest, doet denken aan de drama’s rond het afnemen van kinderen bij de Canadese indianenIerse ongehuwde moeders, en Australische Aboriginals. In deze landen besloot de overheid dat het voor de toekomst van de kinderen beter was dat ze werden weggehaald bij hun moeders. Later bleken zowel de moeders als de kinderen daar zware trauma’s aan overgehouden te hebben. In al die gevallen heeft de regering achteraf excuses moeten maken voor de onmenselijke scheiding van moeders en kinderen.

Hoewel de kinderen van de Nederlandse vrouwen die nu zijn teruggekeerd uit Syrië aanmerkelijk beter behandeld worden dan de afgenomen kinderen indertijd in Canada, Ierland of Australië, zullen ze net als die kinderen een blijvend trauma overhouden van de scheiding van de moeders. Zal de Nederlandse regering over een aantal jaren ook geen excuses aan deze kinderen moeten maken over de wrede scheiding van hun moeders na hun terugkeer in Nederland?  


14 nov

Marion van San vergelijkt behandeling kinderen uit Syrië met die van NSB kinderen na de oorlog

Marion van San, 21 nov 2019

In een lezing  uit 2019 vergelijkt de Belgische onderzoekster Marion van San onze houding tegenover de kinderen van IS-strijders met die van de Nederlandse overheid tegenover NSB-kinderen kort na de oorlog. Die kinderen werden uit veiligheidsoverwegingen opgeborgen in tehuizen waar zij ‘politieke heropvoeding’ kregen. We weten nu dat de manier waarop NSB-kinderen na de oorlog werden behandeld bij velen tot trauma’s heeft geleid. Dat heeft grote invloed gehad op hun verdere leven.

Marion van San hield haar lezing op 21 november 2019 – dat is dus precies drie jaar geleden.  Haar woorden zijn nog onverminderd van kracht in de huidige situatie waar de Nederlandse overheid de nu eindelijk teruggehaalde kinderen meteen na aankomst in Nederland heeft afgenomen van de moeders. Volgens deskundigen zal dit de trauma’s die de kinderen de afgelopen jaren hebben opgelopen, nog verder versterken. Die eerder opgelopen trauma’s waren grotendeels een gevolg van het feit dat de Nederlandse regering de afgelopen drie jaar weigerde de kinderen terug te halen.

Met de publicatie van haar boek “Kalifaatontvluchters” in november 2019 werd Marion van San de bekendste expert op het gebied van teruggekeerde vrouwen. Haar boek geeft een gedetailleerde beschrijving van de redenen waarom de vrouwen indertijd naar Syrië vertrokken, en het is daardoor nog steeds actueel. Voor belangstellenden (en de meelezende NCTV) is dit de referentie: Marion van San, 2019. Kalifaatontvluchters. Prometheus, 304 pp.

Tijdens een overleg dat ik had op 15 april vorig jaar met enkele medewerkers van de NCTV bleken die niet op de hoogte van het bestaan van dit boek. Hopelijk hebben ze het intussen al wél gelezen.   


12 nov

Landen halen recordaantal IS-vrouwen en kinderen uit Syrische kampen

NOS, 8 nov 2022

De repatriëring van buitenlandse vrouwen en kinderen uit Syrië die gelinkt zijn aan Islamitische Staat was nog nooit zo hoog. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichten van de Koerdische autoriteiten in Syrië. In 2022 haalden landen tot nu toe 577 IS-vrouwen en -kinderen terug, tegen een gemiddelde van rond de 300 over de afgelopen jaren. Nederland repatrieerde dit jaar voor zover bekend een kleine zestig vrouwen en kinderen. Duitsland haalde tot nu toe dit jaar vijftig mensen terug. Frankrijk al meer dan honderd, nadat de Franse regering onder meer door de Verenigde Naties was bekritiseerd vanwege de eerdere weigering om burgers te repatriëren. België haalde in 2022 zes vrouwen en tien kinderen terug.

Het aantal repatriëringen per land wordt bijgehouden door Rights & Security International op deze site.


11 nov

Brief aan NCTV over rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

Vandaag heb ik een brief verzonden aan de heer Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  (NCTV) met enkele opmerkingen over het recent gepubliceerde rapport van zijn dienst. Op het punt van jihadistische dreiging is dit rapport, net als alle vorige edities, onevenwichtig omdat het alleen de risico’s noemt van vrouwen die teruggehaald worden naar Nederland, en niet de risico’s van het niet-terughalen. Alle landen om ons heen halen nu hun vrouwen en kinderen op omdat hun veiligheidsdiensten waarschuwen voor het risico dat de kinderen bij een langer verblijf in de kampen steeds meer geradicaliseerd raken. Waarom doet de NCTV dat niet?

Verder wordt gesteld dat vrouwelijke gedetineerden proberen hun jihadistisch gedachtegoed te verbloemen omdat ze toegang tot hun kinderen willen krijgen. Dat de gedetineerde vrouwen meer contact met hun kinderen willen hebben lijkt mij volstrekt logisch, maar dit geldt natuurlijk evenzeer voor vrouwen die hun IS-gedachtegoed hebben afgezworen als voor vrouwen die dat nog niet hebben gedaan.


10 nov

NCTV: Jihadisme blijft voornaamste terroristische dreiging in Nederland

NCTV november 2022, Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

In zijn halfjaarlijkse rapport concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat het jihadisme met ongeveer 500 aanhangers in Nederland nog steeds de voornaamste terroristische dreiging vormt. Nederlandse jihadisten lijken zich echter voornamelijk toe te leggen op geweldloze sociale activiteiten zoals de steun aan gedetineerde IS-leden. Verder kan volgens de NCTV  de vrijlating van terrorismeveroordeelden uit detentie zorgen voor een toename van jihadistische activiteiten binnen lokale netwerken.

Volgens de NCTV gaat van alle terugkeerders na vrijlating in principe een verhoogde terrorismedreiging uit, onder meer omdat zij door hun verblijf in het strijdgebied ideologische kennis en internationale jihadistische contacten hebben opgedaan. Zowel mannelijke als vrouwelijke terrorismegedetineerden proberen tijdens detentie vaak hun extremistische overtuigingen te verbergen. Vrouwen zijn extra gemotiveerd om hun jihadistisch gedachtegoed te verbloemen omdat ze toegang tot hun kinderen willen krijgen of behouden (!).

Het rapport waarschuwt dus weer – net als alle 56 voorgaande rapporten – voor de gevaren van teruggekeerde vrouwen, en het impliceert daarmee opnieuw dat terughalen gevaarlijk is. Er wordt geen woord gewijd aan de risico’s van niet terughalen, die volgens buitenlandse deskundigen veel groter zijn. Heeft de NCTV de afgelopen tijd onder een steen heeft geleefd en is hij daardoor niet op de hoogte van de ontwikkelingen in de rest van de wereld? Of heeft de minister zelf een deel van het rapport gedicteerd? In deze bijlage geef ik mijn commentaar op het rapport. Het is mijn bedoeling om dit binnenkort ook aan de NCTV zelf door te geven.


9 nov

Teruggekeerde IS-moeders op Schiphol scheiden van hun kinderen is een barbaarse straf

Trouw, 9 nov 2022                       pdf versie

In een opinie artikel in Trouw pleit ik voor een ruimere omgangsregeling van de teruggekeerde kinderen met hun moeders. Na aankomst in Nederland vorige week moesten de moeders meteen hun kinderen afstaan, en die krijgen ze de eerstkomende 6 weken niet meer te zien. Daarna is er slechts eenmaal in de zes weken tijd voor een moeder-kind moment. Uit ervaringen met eerder teruggekeerde kinderen weten we dat deze scheiding voor de kinderen een groter trauma veroorzaakt dan al de jaren die zij hebben doorgebracht in de Koerdische kampen. Hun moeder was in die periode voor hen het enige houvast en dat wordt nu van hen afgenomen op het moment dat zij in een totaal vreemde omgeving arriveren. Omgekeerd waren de kinderen voor de moeders het enige waarvoor zij nog leefden, nadat ze alle andere dingen verloren hadden, inclusief hun geloof in IS.

Voor de moeders is het behoud van de band met hun kinderen essentieel om weer te gaan geloven in de Nederlandse samenleving. Veel van deze vrouwen vertrokken indertijd naar Syrië uit idealisme. Nu zij ervaren hebben dat het kalifaat een nachtmerrie was in plaats van het gedroomde paradijs kunnen ze een belangrijke rol gaan spelen bij het ontmoedigen van potentiële jihadisten in ons land. Dan moeten de vrouwen wel het gevoel hebben dat Nederland het waard is om zich voor in te zetten. Dat bereiken we alleen als we hen humaan behandelen, onder meer door ervoor te zorgen dat de band met hun kinderen behouden blijft.

Zie ook Trouw 4 nov 2022: Zorg voor een goede begeleiding van teruggekeerde IS-kinderen


8 nov

Artsen zonder Grenzen: leefomstandigheden in vluchtelingenkamp al-Hol in Syrië ‘rampzalig’

RTL Nieuws, 7 nov 22

Artsen zonder Grenzen, 7 nov 22

Artsen zonder Grenzen luidt de noodklok vanwege de rampzalige leefomstandigheden in het vluchtelingenkamp al-Hol. In een rapport spreekt de organisatie van ‘wetteloosheid’, dramatische humanitaire omstandigheden en een totaal gebrek aan bescherming tegen geweld in het kamp.

Volgens de Verenigde Naties verblijven er zo’n 50.000 mensen in het kamp; vooral vrouwen en kinderen. Een deel van de mensen is afkomstig van buiten Syrië, zoals dus ook Nederland. De VN concludeerde eerder dit jaar al dat de omstandigheden in al-Hol en andere kampen in het noordoosten van Syrië levensbedreigend zijn voor de kinderen. In al-Hol sterven gemiddeld twee kinderen per week door ziektes en ondervoeding.

Indrukwekkend en beangstigend  is een video in de RTL reportage die al in 2019 is opgenomen en die laat zien hoe kinderen in het kamp op dat moment al geradicaliseerd raakten. Drie jaar later is dat probleem alleen maar groter geworden doordat westerse landen hebben nagelaten hun vrouwen en kinderen tijdig terug te halen.


7 nov

Brief aan CDA fractieleider over verwerpen resolutie op partijcongres

Ad Corten, 7 nov 22

In een brief aan CDA fractieleider Pieter Heerma heb ik mijn teleurstelling geuit over de manier waarop onze resolutie afgelopen zaterdag behandeld is op het partijcongres. Door het negatieve preadvies van het bestuur en de geringe mogelijkheid om de resolutie te verdedigen, was de resolutie bij voorbaat kansloos.

Het preadvies van het partijbestuur was ongefundeerd. Het CDA had zich niet ingespannen om de vrouwen en kinderen terug te halen, en de bezwaren tegen terughalen waren al lang achterhaald. Wanneer de rechter dreigt de strafzaken te beëindigen, is de regering plotseling wél in staat de vrouwen en kinderen terug te halen. Kennelijk was het preadvies opgesteld door woordvoerster Anne Kuik die moeite heeft haar aversie tegen de IS-vrouwen te onderdrukken. Daarmee schaadt zij niet alleen de belangen van de kinderen die nu nog in Syrië zitten, maar ook de reputatie van de partij.


CDA congres verwerpt resolutie over terughalen vrouwen en kinderen uit Syrië

Ad Corten, 6 nov 2022

Op het gisteren gehouden CDA congres heb ik opnieuw een resolutie ingediend die de partij opriep zich in te zetten voor de repatriëring van de overgebleven vrouwen en kinderen uit Syrië. Vorig jaar september had ik een soortgelijke resolutie ingediend die toen met bijna 55% van de stemmen werd aangenomen. Vervolgens had de partij in december echter een coalitie akkoord getekend waarin stond dat het oude beleid niet gewijzigd zou worden. Dus zou de regering zelf niet het initiatief nemen om vrouwen en kinderen terug te halen. Het CDA had daarmee de kans verspeeld om binnen de coalitie aan te dringen op een snelle repatriëring omdatdat ze dan telkens door de VVD aan de gemaakte afspraak herinnerd werden. Als gevolg daarvan bleven de meeste vrouwen en kinderen nog ruim een jaar langer in Syrië totdat zij pas afgelopen week werden teruggehaald op last van de rechter. En de ruim 30 kinderen waarvan de moeders nog geen proces hebben aangespannen, worden nog steeds niet teruggehaald.

De behandeling van de resoluties verliep ditmaal rommelig. De resoluties werden besproken in een aparte zaal terwijl er elders belangrijke deelsessies aan de gang waren. Als gevolg daarvan luisterden er naar schatting hoogstens 50 mensen naar mijn verdediging van de resolutie. Daarvoor kreeg ik slechts 1 minuut de tijd, waardoor ik slechts de helft van mijn voorgenomen tekst kon uitspreken. Het partijbestuur had de resolutie voorzien van een negatief preadvies waarin gesteld werd dat de inhoud een onjuiste voorstelling gaf van de werkelijkheid. Volgens het bestuur had de fractie meermalen gevraagd hoe de repatriëring te versnellen was. In antwoord op mijn verdediging verklaarde woordvoerster Anne Kuik dat zij uit oogpunt van nationale veiligheid nog steeds geen voorstander was van het terughalen van de vrouwen.

De meerderheid van de congresgangers hadden mijn betoog gemist en stemde schriftelijk op basis van het preadvies van het partijbestuur. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ditmaal de resolutie verworpen werd met slechts 20% stemmen vóór.

Het is jammer dat het CDA deze kans gemist heeft om zich alsnog als christelijke partij te profileren. Het partijstandpunt wordt nog steeds bepaald door woordvoerster Anne Kuik en haar voorgangers. Die hebben zich in het verleden steeds met hand en tand verzet tegen terughalen. Waarschijnlijk is Anne Kuik niet eens op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Syrië doordat zij al haar tijd moet besteden aan de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning.


3 nov

Als Kamerlid was Yesilgöz nog de felste tegenstander van het terughalen van IS-vrouwen

NRC 1 nov 2022

Dit artikel uit de NRC is ook nog de moeite van het lezen waard. Het laat zien dat de argumenten van de overheid tegen het terughalen van de vrouwen in het verleden vergezocht waren. Toen de vrouwen dreigden hun straf te ontlopen als ze niet teruggehaald werden, bleek terughalen plotseling wél mogelijk te zijn.


3 nov

Al Holkamp moet leeg!

Judit Neurink, 2 nov 2022

Een zeer lezenswaardig artikel van een journaliste die de situatie in Syrië terdege kent en die beslist geen sympathisant is van de IS-vrouwen die daar verblijven. Zij legt uit waarom het ook in het belang van de Yezidi slachtoffers is dat de westerse vrouwen uit de kampen met spoed gerepatrieerd worden zodat ze in hun thuisland berecht kunnen worden.

De kampen vormen een overblijfsel van het oude kalifaat waar IS-aanhangsters nog steeds de lakens uitdelen; een eigen rechtbank hebben en afvallige vrouwen vermoorden. Zolang vrouwen en kinderen in die kampen blijven, kunnen ze zich zeer moeilijk aan de IS-invloed onttrekken. Worden de vrouwen teruggehaald, dan laten ze het IS-gedachtengoed bijna allemaal achter zich. Sommigen ontpoppen zich zelfs als activisten tegen ISIS en radicalisering.


2 nov

Kinderen van IS-vrouwen worden uitgebreid geobserveerd. Opvang binnen familie heeft voorkeur

Trouw, 2 nov 2022

Een team van experts gaat de kinderen van IS-vrouwen die dinsdag naar Nederland zijn teruggehaald uitgebreid observeren. Daarna volgt opvang bij familie, in een instelling of pleeggezin. Het heeft de voorkeur dat gescreende familieleden of vrienden in Nederland de kinderen uiteindelijk opvangen. Als dat niet lukt gaan ze naar een pleeggezin of als de problematiek ernstig is naar een jeugdzorginstelling.

Het kantoor van advocaat André Seebregts hielp bij de terugkomst van elf van de twaalf IS-vrouwen. In een eerdere zaak, in februari van dit jaar, was het kantoor van Seebregts ook betrokken. In veel van die gevallen is het inmiddels gelukt om de toen teruggekeerd kinderen bij familie in Nederland onder te brengen. Volgens Seebregts heeft het ophalen van kinderen veel te lang geduurd, vooral door politieke onwil. “Daarmee is er niks gewonnen en hebben de kinderen drie jaar aan extra trauma’s gekregen.”


2 nov

Na gisteren blijven er nog 20 Nederlandse volwassenen en 32 kinderen achter in detentiekampen of gevangenissen in Noord-Syrië

Algemeen Dagblad, 1 nov 2022

Na de terugkeer gisteren van 12 vrouwen en 28 kinderen blijven er nu volgens de AIVD nog ruim 20 Nederlandse volwassenen in detentiekampen of gevangenissen in Noord-Syrië. De vrouwen zitten in kampen, bij hen verblijven ook nog 32 kinderen. De mannen worden vastgehouden in gevangenissen. Er is vooralsnog geen sprake van het terughalen van de kleine groep mannen.


2 nov 22

IS-vrouwen worden na aankomst in Nederland direct opgepakt, kinderen gaan naar instelling

NuNL, 1 nov 22

In antwoord op vragen van D’66 antwoordt minister Franc Weerwind dat de kinderen na aankomst in Nederland worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. In gespecialiseerde instellingen wordt onderzocht of ze bijvoorbeeld met trauma’s kampen. Ook kijken experts naar de ideologie van deze kinderen, en naar mogelijke radicalisering. In de instellingen kunnen de kinderen daarnaast alvast wennen aan hun nieuwe omgeving. De meeste kinderen kennen Nederland niet door hun jeugdige leeftijd. Na drie maanden kunnen de kinderen in een pleeggezin worden geplaatst, als ze daaraan toe zijn. De kinderen blijven onder toezicht van een instelling zolang de kinderbeschermingsmaatregel van kracht is, ook als de ouder uit de gevangenis is gekomen.


1 nov 22

Reactie Save the Children op repatriëring 28 kinderen uit Syrisch kamp

Save the Children , 1 nov 22

Save the Children wijst er op dat na de repatriëring van vandaag er nog ruim 30 kinderen met een Nederlandse band achterblijven in Syrie. “Ook degenen die geen familieleden hebben om juridische stappen te ondernemen en de overheid te dwingen de verantwoordelijkheid voor hun kinderen op zich te nemen, hebben recht op bescherming. Geen enkel kind mag door haar regering in de steek worden gelaten.”

Nederland is het enige Europese land dat pas in actie komt nadat de rechter het dwingt om vrouwen terug te halen. Andere landen, zoals België, Duitsland en Frankrijk halen kinderen op zonder tussenkomst van de rechter.


1 nov 22

Nederland heeft zijn IS-vrouwen nu wel hard genoeg gestraft

NRC 1 nov 22

In een ingezonden brief in de NRC betoog ik dat het verblijf in de Koerdische kampen voor de vrouwen een veel zwaardere straf was dan opsluiting in een Nederlandse cel. Maar dit betekent dat de Nederlandse regering de vrouwen eigenlijk al ruim drie jaar een straf heeft opgelegd die zwaarder was dan een overeenkomstig verblijf in een Nederlandse gevangenis. Nederland had de vrouwen al in 2019 op kunnen halen; alles stond daarvoor gereed. De enige reden waarom onze regering de vrouwen en kinderen toentertijd niet opgehaald heeft, was vrees voor kritiek vanuit rechtse hoek.

Bij aankomst in Nederland zullen de moeders en kinderen meteen van elkaar gescheiden worden. Voor de kinderen – en voor de moeders – is dit een nog zwaardere straf dan al de jaren die ze in de Koerdische kampen hebben doorgebracht. Kunnen wij als Nederlandse maatschappij niet eindelijk over ons hart strijken? Het minste dat we kunnen doen is zorgen dat de moeders en kinderen bij aankomst in Nederland niet permanent van elkaar gescheiden worden, maar dat ze juist in deze moeilijke fase steun kunnen vinden bij elkaar.


1 nov 22

Twaalf vrouwen en 28 kinderen eindelijk op weg naar Nederland

NOS 1 nov 22

RTL 1 nov 22

NRC 1 nov 22

Trouw 1 nov 22

Na eerdere berichten vanuit kamp Roj deze ochtend werd omstreeks 11.00 uur door verschillende nieuwszenders en kranten bevestigd dat de langverwachte groep van 12 vrouwen en 28 kinderen nu eindelijk onderweg was naar Nederland. Dit leidde tot grote vreugde bij familieleden en iedereen die zich de afgelopen jaren had ingezet voor hun repatriëring.

Hiermee zijn alle vrouwen teruggehaald die in een proces tegen de Nederlandse staat geëist hadden om teruggehaald te worden zodat zij zich in Nederland konden verdedigen in hun strafzaak. Omdat de rechter hen in het gelijk stelde, had de Nederlandse regering geen andere keuze dan hen op te halen, wilde de regering niet dat de vrouwen hun straf ontliepen.

Volgens de AIVD verbleven er recentelijk ongeveer 20 Nederlandse vrouwen en 60 kinderen in Koerdische kampen. Na de repatriëring van vandaag blijven er dus nog ruim 30 kinderen achter. Hun moeders hebben (nog) geen proces aangespannen tegen de Nederlandse staat, en zij zullen volgens het huidige regeringsbeleid dan ook niet opgehaald worden.

De NOS heeft een video reportage gemaakt van de gevangenis in Zwolle waar de vrouwen zullen worden ondergebracht.


29 okt

Australië haalt vrouwen en kinderen IS-strijders terug uit Syrië

Volkskrant 29 okt 22

Het nieuws dat Australië een aantal vrouwen en kinderen heeft teruggehaald, bereikte vandaag ook de Nederlandse kranten. Het blijkt te gaan om 4 vrouwen en 13 kinderen. Binnen enkele maanden wordt de repatriëring van nog eens 43 vrouwen en kinderen verwacht. De Volkskrant schetst de situatie in Australië waar een rechtse regering de repatriëring jarenlang afwees en de nieuwe linkse regering  nu voor een nieuwe lijn heeft gekozen. De rechtse oppositie beschuldigt de regering dat zij met de repatriëring de nationale veiligheid in gevaar heeft gebracht.


28 okt

Australische regering haalt 18 burgers terug uit kamp Roj

Na berichten van gisteren uit kamp Roj dat er op dat moment Australische vrouwen en kinderen werden opgehaald, kwam vandaag uit Australië het nieuws dat daar inderdaad 18 burgers waren aangekomen. Verder heeft de Australische regering toegezegd om alle resterende vrouwen en kinderen binnen twee maanden terug te halen.

Dit is geweldig nieuws natuurlijk; niet alleen voor de Australiërs maar ook voor alle andere westerse vrouwen en kinderen die hopen dat hun regering spoedig het Australische (en Franse) voorbeeld zal volgen. De koerswijziging van Australië houdt kennelijk verband met de installatie van een linkse regering in dat land.


28 okt

Fransen halen onwillige vrouwen onder dwang op uit kamp Roj

Gisteren bereikten ons berichten uit kamp Roj dat Franse militairen blijkbaar dwang gebruikten om onwillige Franse vrouwen terug te halen naar hun land.

Tot nu toe weigerde een groot aantal Franse vrouwen zich vrijwillig te laten repatriëren vanwege de beperkingen die hen in Frankrijk worden opgelegd bij het uitoefenen van hun religie. Ook het afstaan van hun kinderen bij aankomst in Frankrijk zou een reden zijn voor deze vrouwen om te weigeren terug te keren. Het leek er aanvankelijk op dat de Franse regering zich daarbij neer zou leggen maar blijkbaar is men intussen van gedachten veranderd. Het onder dwang terughalen van radicale vrouwen met hun kinderen is de enige manier is om de vrouwen te kunnen straffen voor eventuele misdaden die zij gepleegd hebben. En verder is het nodig om te voorkomen dat de kinderen bij een langer verblijf in de kampen blijvend beïnvloed raken door de daar heersende IS-ideologie.  


25 okt

Kimberly Polman op weg naar huis

CBC news 25 okt

De Canadese nieuwszender bericht dat Kimberly Polman, samen met een andere Canadese vrouw en een onbekend aantal kinderen op weg is naar Canada. Kimberly zat al vele jaren gevangen in de Koerdische kampen. Uit rechtstreekse contacten met haar de afgelopen weken bleek dat zij zwaar ziek was en dringend behoefte had aan repatriëring. Eerst zou zij al in 2018 zijn opgehaald maar de Canadese regering liet op het laatste moment dat plan varen onder druk vanuit Londen. Sindsdien stond de Canadese regering zeer afwijzend tegenover het terughalen van haar onderdanen. De repatriëring vandaag van Kimberly en een andere vrouw betekenen een drastische wijziging van het Canadese beleid.


23 okt

Video’s van toespraken tijden demonstratie van gisteren

Via de volgende links zijn de toespraken van gisteren te bekijken:

Ahmed el Mesri

Jaap van Luin

Ad Corten


Nieuwe demonstratie op de Dam

De situatie in kamp Roj is gespannen door alle drukte rond de repatriëring van 15 Franse vrouwen en 40 kinderen de afgelopen week, en door de voorbereidingen van andere landen (waaronder Nederland) om ook hun vrouwen en kinderen terug te halen.

De demonstratie dreigde aanvankelijk verstoord te worden door een veel grotere en luidruchtige demonstratie van anti-globalisten op de Dam. Gelukkig vertrokken die kort na 14.00 uur zodat onze sprekers zich weer enigszins verstaanbaar konden maken. Dit waren Ahmed el Mesri, Jaap van Luin, en Ad Corten. De toespraak van de laatste is hier te lezen.


20 okt

ALLE FRANSE VROUWEN EN KINDEREN OPGEHAALD

Zojuist (07.00 uur) komt het bericht dat de 14 vrouwen en 40 kinderen die Frankrijk gisteren ophaalde in Syrië nu veilig zijn geland in Frankrijk. Ze waren gisteren rond 12.00 uur vertrokken uit kamp Roj nadat hun vertrek nog 12 uur vertraagd was doordat de papieren van een van de kinderen niet in orde waren. In  plaats van het kind achter te laten en later nog eens speciaal voor dit kind terug te komen, besloten de Fransen het vertrek uit te stellen totdat de zaken voor dit ene meisje ook geregeld waren. Dit uiteraard tot grote blijdschap van de moeder.

Met deze repatriëring heeft Frankrijk in één klap alle vrouwen die bereid waren terug te keren opgehaald, samen met hun kinderen. Dit was in lijn met het nieuwe beleid van de Franse regering om alle Franse burgers te repatriëren. Het is te hopen dat het Franse initiatief de aanzet vormt tot een golf van repatriëringen van andere westerse landen.  

De Franse actie is gebaseerd op humanitaire motieven. Dit is een dapper gebaar van de Franse regering omdat er onder de Franse bevolking nog weinig draagvlak was gezien de bloedige aanslagen van IS in Frankrijk in het verleden. Een actie waaraan de bange Nederlandse regering een voorbeeld kan nemen.


14 okt

Kamp Roj onveiliger door komst meer radicale vrouwen uit al-Hol

Kamp Roj is enkele jaren geleden geopend voor vrouwen die in kamp al-Hol bedreigd werden vanwege het feit dat zij IS hadden afgezworen. In al-Hol hebben radicale vrouwen eigen rechtbanken opgericht, en er worden daar elk jaar tientallen “afvallige” vrouwen vermoord of hun tent wordt in brand gestoken. Een groep van 6 Nederlandse vrouwen behoorde tot de eerste bewoners van kamp Roj. Hiervan zijn er in februari 5 teruggehaald naar Nederland. De zesde weigerde op het laatste moment om mee te gaan vanwege een paniekaanval die ze kreeg bij het idee dat ze haar kinderen in Nederland zou moeten afstaan.

Intussen hebben de Koerden een nieuw stuk aangebouwd aan kamp Roj waarheen ze nog meer vrouwen vanuit al-Hol overbrengen. Hiertussen zitten ook vrouwen die nog geen afstand hebben genomen van IS. Door de komst van deze vrouwen begint de situatie in het oude deel van kamp Roj ook gevaarlijker te worden. Kinderen worden op school geïndoctrineerd met IS-ideeën, en er komen conflicten tussen IS-aanhangsters en gederadicaliseerde vrouwen. De laatste Nederlandse vrouw in het oude deel van kamp Roj werd dinsdag nog door andere vrouwen met een ijzeren staaf afgetuigd waarbij ze gewond raakte aan haar elleboog.   


13 okt

Terugkeer Engelse vrouw met zoon bevestigd door The Guardian

The Guardian, 13 okt

Het Britse blad The Guardian brengt het nieuws over de terugkeer van de Britse vrouw en haar zoon wel als belangrijk nieuws omdat dit de eerste keer is dat het VK een volwassene terughaalt uit Syrië. Volgens een officiële mededeling van de regering is het Britse beleid nog ongewijzigd en wordt repatriëring nog steeds “van geval tot geval” bekeken. Het feit dat er nu eindelijk een volwassene wordt teruggehaald, wordt echter gezien als een doorbraak. Eerder haalde Engeland alleen een aantal weeskinderen terug. Dit was al drie jaar geleden.


11 okt

IS infiltreert kamp al-Hol om nieuwe strijders te winnen; de VS proberen dat te voorkomen

NBC News 6 okt

De VS maken zich grote zorgen dat kamp al-Hol een broedplaats aan het worden is voor nieuwe terroristen. Radicale vrouwen maken nog steeds de dienst uit in het kamp, en zij helpen IS bij het werven van nieuwe strijders. IS maakt dankbaar gebruik van de vreselijke omstandigheden in het kamp om aan nieuwe mensen te komen.  

De Amerikanen hebben enkele jaren geleden hun troepenmacht in Syrië verlaagd met de belofte dat ze zouden zorgen dat IS niet terugkeerde in het gebied. Nu IS gebruikt maakt van de chaos in kamp al-Hol om zich weer te hergroeperen, doorkruist dit de Amerikaanse plannen.  Vandaar dat Amerika zijn uiterste best doet om de situatie in het kamp weer onder controle te krijgen, in de eerste plaats door het aantal inwoners sterk te verlagen. Met Irak zijn afspraken gemaakt om inwoners van dat land terug te sturen, en ook met 6 Europese landen + Australië zijn afspraken gemaakt om hetzelfde te doen. De Amerikanen zullen daarbij alle steun verlenen; van het vaststellen van de identiteit van de bewoners, het adviseren over rehabilitatie, tot het overbrengen van bewoners met militaire vliegtuigen naar hun thuisland.


10 okt

Regering laat kinderen in Syrië barsten

Trouw, 10 okt 2022

In een ingezonden stuk in Trouw wijst Rogier Schravendeel opnieuw op het onrecht dat onze regering de kinderen in Syrië aandoet. De Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen hebben het recht om door de overheid beschermd te worden. Maar het recht van deze allerzwaksten is ons kennelijk niet veel waard.

Rogier bevindt zich met zijn kritiek in goed gezelschap. In augustus kwam het Europese Hof voor de rechten van de mens tot dezelfde conclusie in een zaak die door Franse ouders tegen hun regering was aangespannen .


8 okt

Demonstratie op de Dam uit protest tegen uitstel terughalen

Vandaag demonstreerden we voor de 16e maal voor het terughalen van Nederlandse vrouwen en kinderen uit Syrië. Zoals gebruikelijk hielden we deze demonstratie in samenwerking met de actiegroep “Breng ze veilig thuis”. De demonstratie was op zeer korte termijn georganiseerd in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam afgelopen woensdag. De rechter gaf de regering nog drie maanden extra tijd om de vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. Dat betekent dat ze straks misschien voor de vierde keer een winter in de tenten moeten doorbrengen. Wat de reden voor dit besluit was, werd niet duidelijk. Mogelijk had het te maken met het geringe enthousiasme van de verantwoordelijke minister Yesilgöz die altijd heeft aangegeven een fel tegenstander te zijn van terughalen

Ondanks de late aankondiging van de demonstratie waren er toch een 15-tal mensen komen opdagen, waaronder de ouders van een van de vrouwen in Syrië. Die konden ons vertellen hoe blij hun dochter was met het feit dat we weer stonden te demonstreren. Verschillende mensen hielden een toespraak waaronder Ahmed el Mesri, Rogier Schravendeel, Bert Klijn en Ad Corten. De toespraak van de laatste is hier te lezen.

We staan weer op ons vertrouwde plekje voor het paleis op de Dam
Links een drietal geroutineerde demonstranten en rechts twee nieuwe actievoerders

6 okt

Twee Nederlandse kinderen bij de zeven die Duitsland gisteren ophaalde

Onder de kinderen die Duitsland gisteren ophaalde uit Syrië blijken zich ook twee kinderen met de Nederlandse nationaliteit te bevinden. Hun Nederlandse vader zit gevangen in Irak en hun Oekraïense moeder kwam om bij bombardementen in Syrië. De kinderen waren daardoor in feite weeskinderen en ze werden opgevangen door andere vrouwen in het kamp. De Nederlandse grootmoeder deed de afgelopen jaren trouw mee aan de demonstraties van ons platform. Zij hoopte vurig dat de kinderen teruggehaald zouden worden naar Europa. Het feit dat de kinderen nu door Duitsland zijn opgehaald, houdt verband met het feit dat de overleden Oekraïense moeder familie had in Duitsland. Internationaal is afgesproken dat kinderen uit de kampen in principe gaan naar de familie van moeders kant. Dat is in dit geval dus de Duitse grootmoeder of haar familie. De Nederlandse grootmoeder is zeer blij dat haar kleinkinderen nu in veiligheid zijn, en zij hoopt ze snel te kunnen opzoeken in Duitsland.


5 okt

Duitsland haalt 4 vrouwen en 7 kinderen op uit Syrië

Der Spiegel, 5 okt 2022

Vanavond keert een groep van 4 vrouwen en 7 kinderen vanuit Syrië terug in Duitsland. De groep is aan boord van een Amerikaans militair vliegtuig dat tegen de avond in Frankfurt verwacht wordt. De vrouwen en kinderen verkeren in slechte gezondheid. Vooral de kinderen schijnen zwaar getraumatiseerd te zijn.


5 okt

Nederlandse regering krijgt nog 3 maanden uitstel voor ophalen 12 vrouwen en 29 kinderen

ad-hoc demonstratie  ingelast komende zaterdag in Amsterdam

Vandaag hield de rechtbank in Rotterdam een proforma zitting achter gesloten deuren over de eis van 12 vrouwen om teruggehaald te worden in het kader van hun strafzaak. Volgens een eerdere uitspraak van de rechtbank op 11 mei had dit binnen 4 maanden moeten gebeuren, dat wil zeggen vóór 11 september.

Zojuist kwam het nieuws dat de regering drie maanden langer respijt heeft gekregen om de vrouwen op te halen. Dat betekent dat de vrouwen en kinderen nu hun vierde winter ingaan met alle ontberingen door kou en gevaar van brandende tenten. Wanneer de regering zelf eerder het initiatief genomen had om de vrouwen en kinderen terug te halen, hadden ze nu al lang in veiligheid kunnen zijn.  Om onze teleurstelling en ongerustheid over deze gang van zaken te uiten, gaan we komende zaterdag weer demonstreren. Dit zal gebeuren samen met de actiegroep “Breng ze veilig terug” op 8 oktober op de Dam in Amsterdam. De demonstratie is om 14.00 op de gebruikelijke plaats voor het paleis aan de kant van de Nieuwe Kerk.


3 okt

Australische organisaties opgetogen over nieuwe koers regering

Save the Children, 3 okt 2022

In een gezamenlijke verklaring laat een aantal Australische hulporganisaties weten dat ze erg blij zijn met de nieuwe koers van de regering waarbij besloten is de Australische vrouwen en kinderen op korte termijn te gaan repatriëren uit Syrië.  

De verklaring is opgesteld door Save the Children Australia, Australian Council for International Development, UNICEF Australia, Plan International, CARE Australia, Amnesty International, Islamic Relief Australia, en het Human Rights Law Centre. Volgens de organisaties betekent het bericht dat de weg vrijkomt voor deze Australische burgers, die vreselijk geleden hebben gedurende de afgelopen drie jaar, om terug te keren naar hun families en een beging te maken met hun herstel.


28 sep

Europese Hof voor de Mensenrechten zegt dat IS-vrouwen teruggehaald moeten worden

NPO Radio 1, 14 sep

Een radio interview met advocaat Seebregts naar aanleiding van de recente uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mensen met betrekking tot enkele Franse kinderen. Het Hof vindt dat Frankrijk de plicht heeft om kinderen terug te halen indien zij onder uitzonderlijke omstandigheden verkeren. Seebregts denkt dat de uitspraak ook relevant is voor Nederland omdat er in Syrië Nederlandse kinderen zitten die ernstige medische problemen hebben. De situatie in kamp Roj is de afgelopen tijd verslechterd doordat er vaak geen water is, en de gezondheid van de kinderen daardoor verder achteruit loopt. Seebregts gaat kijken of het zin heeft om een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse overheid om haar ook te dwingen om kinderen op te halen in noodgevallen.  


25 sep

Ervaringen met de opvang van teruggekeerde kinderen in Zweden

Aan Bea Eriksson, de Zweedse oprichtster van het International Repatriation Network, heb ik gevraagd hoe de opvang van kinderen in Zweden geregeld is. In dat land worden de vrouwen na aankomst in Stockholm gedurende een of twee dagen verhoord, en daarna worden ze samen met hun kinderen doorgestuurd naar de gemeente waaruit de vrouwen afkomstig waren. In Zweden gold op het moment van uitreizen het vertrek naar Syrië niet als misdrijf, en daarom kunnen de vrouwen daarvoor niet vervolgd worden. Wel wordt gekeken of ze in Syrië oorlogsmisdaden gepleegd hebben. Van alle teruggekeerde vrouwen is er tot nu toe slechts één hiervoor veroordeeld. Voor de overige vrouwen zijn de aanklachten ongegrond verklaard. In iedere gemeente bekijkt de Sociale Dienst hoe de kinderen het beste opgevangen kunnen worden en of de moeders geschikt zijn de zorg voor de kinderen te dragen. In veruit de meeste gevallen blijven de kinderen bij de moeders; in slechts enkele gevallen worden zij voor meer dan enkele weken van elkaar gescheiden. De ervaring leert dat kinderen die bij hun moeder blijven, zeer snel herstellen van de trauma’s die ze in de kampen hebben opgelopen. Dit tot verbazing van de sociale werkers en psychologen die de kinderen volgen.  

In Nederland worden de kinderen bij aankomst op Schiphol abrupt gescheiden van de moeders, en ze krijgen hun moeders daarna slechts zeer spaarzaam te zien. Bij de berechting en bestraffing van de moeders wordt tot nu toe geen enkele rekening gehouden met de belangen van de kinderen die al zoveel ellende achter de rug hebben. Voor onze maatschappij is het belangrijk dat de kinderen  en hun moeders niet verbitterd raken door een lange scheiding, maar dat ze zo snel mogelijk (weer) normaal gaan functioneren in onze maatschappij. De Belgische professor Loots pleit daarom voor een systeem waarbij de vrouwen op andere wijze gestraft worden dan door een jarenlange scheiding van hun kinderen.


17 sep

Amerikaanse commandant slaat alarm over de Koerdische gevangenkampen

Al-monitor, 10 sep 2022

Dit artikel, waarnaar verwezen werd in het stuk van het Nederlands Dagblad, beschrijft de bevindingen van de Amerikaanse generaal Kurilla tijdens zijn bezoek vorige week aan het kamp al-Hol. De generaal deed een dringend beroep op alle landen in de wereld om hun burgers terug te halen en zo nodig te rehabiliteren. De situatie in het kamp is catastrofaal, en IS maakt dankbaar gebruik van de vreselijke omstandigheden in het kamp.

“De meeste bewoners van het kamp verwerpen IS”, verklaarde Kurilla na een ontmoeting met gedetineerden en kampveiligheidsfunctionarissen. “Velen willen een bijdrage leveren aan de samenleving. Velen willen terugkeren naar hun thuisland, om weer aan het werk te gaan en hun kinderen terug te brengen naar school”.


17 sep

Europees Hof: Frankrijk schendt recht van uitreizigsters en hun kinderen

Nederlands Dagblad , 17 sep 2022

Achtergrond artikel waarin de consequenties van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verder worden bekeken. Het Hof oordeelde dat de weigering van de Franse regering om twee vrouwen en hun kinderen te repatriëren, is in strijd was met het recht op terugkeer naar het grondgebied van de staat waarvan ze burger zijn. Deze uitspraak is ook van belang voor andere Europese landen die weigeren hun vrouwen en kinderen terug te halen – zoals Nederland.

De nieuwe commandant van de Amerikaanse troepen in het Midden Oosten, Michael Kurilla, bezocht vorige week het kamp al-Hol en omschreef de situatie daar als ‘een humanitaire catastrofe’ en een ‘brandhaard van menselijk lijden’. Hij noemde het kamp een ‘regelrechte broedplaats voor IS’


14 sep

Europese Hof voor Rechten van de Mens veroordeelt Frankrijk voor zijn weigering om twee vrouwen terug te halen

Le Monde , 14 sep 2022

France 24, 14 sep 2022

The New Arab, 14 sep 2022

In een zaak die al jaren geleden door de ouders van twee uitgereisde vrouwen aanhangig was gemaakt, heeft het hoogste Europese rechtsorgaan vandaag de ouders in het gelijk gesteld. De Franse regering moet het verzoek om repatriëring van de vrouwen opnieuw bekijken in verband met de rechten van de kinderen.

De ouders hadden aangevoerd dat de weigering van de Franse overheid om hun dochters te repatriëren in strijd was met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens; een verdrag waarop het Europese Hof toezicht moet houden.

De uitspraak van het Europese Hof heeft eveneens consequenties voor de repatriëring van vrouwen en kinderen uit andere lidstaten, waaronder Nederland.  


12 sep

Tekeningen van kinderen in kamp Roj

Gisteren ontvingen wij van een van de Nederlandse vrouwen in kamp Roj bijgaande tekeningen die door haar twee kinderen gemaakt waren. De moeder stuurt de tekeningen als dank voor onze acties hier in Nederland. Ze hoopt vurig dat haar kinderen snel naar Nederland kunnen komen om normaal naar school te kunnen gaan en te kunnen herstellen van de trauma’s die ze in de kampen hebben opgelopen.

De kinderen zijn duidelijk minder gewend om te tekenen dan hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Hoe langer ze in het kamp blijven, hoe groter hun leerachterstand wordt.