Laatste nieuws


1 okt 2023

Nieuwsbrief september online

In de vandaag gepubliceerde nieuwsbrief over de maand september wordt gewezen op de mildere houding van de rechters in recente strafzaken tegen de teruggekeerde vrouwen. In het laatste vonnis wordt het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met een IS-strijder niet meer als bewijs beschouwd voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Met andere woorden, er is geen bewijs dat de verdachte eten kookte voor haar echtgenoot met de expliciete bedoeling om hem hiermee in staat te stellen terroristische misdrijven te begaan. Ook wordt aandacht besteed aan het CDA congres waar een resolutie verworpen werd om de steun van de partij in te trekken aan het afnemen van het Nederlanderschap bij teruggekeerde vrouwen. De stemming over deze resolutie werd beïnvloed door de voorzitster van de betreffende sessie, en hierover is een klacht ingediend bij het partijbestuur.


29 sep 2023

Klacht ingediend bij CDA partijbestuur over behandeling resolutie afnemen Nederlanderschap op afgelopen congres

Namens enkele van de indieners van de resolutie over het afnemen van het Nederlanderschap op het afgelopen CDA congres heb ik een formele klacht ingediend bij het partijbestuur. De klacht betreft zowel het ongefundeerde negatieve pre-advies dat het partijbestuur had meegegeven aan de resolutie, als de manier waarop de resolutie behandeld werd tijdens het congres. Zoals ik al eerder meldde, werd de resolutie behandeld op een deelsessie die onder leiding stond van Madeleine van Toorenburg, het CDA Kamerlid dat in 2021 samen met haar toenmalige collega Dilan Yesilgöz had voorgesteld de tijdelijke wet permanent te maken. Madeleine wierp tijdens de behandeling van de resolutie haar volle gewicht in de strijd door te vertellen dat zij uit eigen ervaring als directrice van een gevangenis wist dat vrouwen even gevaarlijk kunnen zijn als mannen. Madeleine staat bekend als iemand die de repatriëring van de vrouwen altijd tegen heeft willen houden, en die nu hun Nederlanderschap wil afnemen. Het was daarom niet correct van het partijbestuur om de resolutie te laten behandelen in een deelsessie die onder haar leiding stond.


28 sep 2023

Rechters in lastig parket bij beoordelen schuldvraag teruggekeerde vrouwen

Afgelopen dinsdag sprak de rechtbank in Rotterdam de teruggekeerde Samira S. vrij van het voorbereiden van terroristische misdrijven door van het voeren van een gezamenlijke huishouding met een IS-strijder. Een logisch oordeel omdat iedereen begrijpt dat het koken van eten voor een echtgenoot moeilijk uit te leggen valt als het voorbereiden van terroristische aanslagen. Samira werd echter wél veroordeeld voor het zich bewust aansluiten bij een terroristische organisatie. Wanneer de rechtbank deze aanklacht ook verworpen zou hebben, had zij Samira meteen in vrijheid moeten stellen. Dit zou geleid hebben tot een geschokte rechtsorde (ophef in de politiek en in de media).

Hoewel de uitspraak van de rechtbank begrijpelijk is en waarschijnlijk ook verstandig gezien de politieke situatie, blijft het schurende gevoel dat er bij Samira ook geen sprake is geweest van het zich bewust aansluiten bij een terroristische organisatie. Bij terrorisme gaat het volgens de gangbare definitie om het plegen van levensbedreigende aanslagen. Het is moeilijk uit te leggen dat Samira met dit doel naar Syrië vertrok. Ook kon zij natuurlijk niet meer weg uit het gebied nadat haar duidelijk werd bij wat voor vreselijke organisatie zij was terechtgekomen. Het verhaal van Laura Hansen laat zien dat ontsnappen onmogelijk was, tenzij men geld kreeg van buiten en ook de echtgenoot bereid was mee te werken. Geld ontvangen van buiten was onmogelijk omdat de vrouwen op de sanctielijst stonden. Een van de mensen die vrouwen geld toestuurde om hen te helpen ontsnappen uit IS-gebied, was Samir A. Hij werd vorig jaar door de Rotterdamse rechtbank daarvoor nog veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf.

Het is begrijpelijk dat de rechtbank deze week een argument nodig had om Samira nog een poosje in de cel te houden, maar de redenering dat zij het gebied had kunnen verlaten toen zij merkte dat IS een verschrikkelijke organisatie was, klopt niet.


26 sep 2023

Samira S. veroordeeld tot 18 maanden onvoorwaardelijk; eten koken voor IS strijder niet meer beschouwd als voorbereiden van terroristische misdrijven

De rechtbank in Rotterdam deed vanmiddag uitspraak in de strafzaak tegen Samira S. Het vonnis van 18 maanden lag aanzienlijk beneden de eis van het OM twee weken geleden. De rechtbank oordeelde Samira schuldig aan de eerste aanklacht (lidmaatschap van een terroristische organisatie), maar vond dat er onvoldoende bewijs was voor de tweede aanklacht (voorbereiden van terroristische misdrijven). Deze uitspraak was precies het tegenovergestelde van de uitspraak in de zaak tegen Tugba T. op 3 augustus toen de verdachte niet veroordeeld werd voor de eerste aanklacht maar wel voor de tweede.

Tot voor kort werden de teruggekeerde vrouwen op beide punten schuldig bevonden, wat dan resulteerde in straffen van 4-5 jaar (vijf jaar is het minimum dat het OM moet eisen voor beide aanklachten samen). Kennelijk zijn de rechters nu tot de conclusie gekomen dat dergelijke straffen wel erg hoog zijn voor vrouwen die behalve uitreizen en eten koken voor hun man niets strafbaars gedaan hebben. De rechtbank vond nu dat  Samira weliswaar een gezamenlijke huishouding had gevoerd met een IS-strijder, maar dat ze dit niet gedaan had met de bedoeling om hem daarmee in staat te stellen terroristische misdrijven te plegen De uitspraak van vandaag betekent een keerpunt in de strafzaken tegen de teruggekeerde vrouwen. Tot nu toe beschouwde de rechtbank het voeren van een gezamenlijke huishouding met een IS strijder altijd als het voorbereiden van terroristische misdrijven. Het is verheugend dat de rechters vandaag van deze gekunstelde redenering zijn afgestapt.


26 sep 2023

Brieven uit de terrorismevleugel

Noord-Hollands Dagblad, 22 sep 2023

In alle drukte rond het CDA congres was ik vergeten te wijzen op bovenstaand artikel dat afgelopen vrijdag verscheen in het Noord-Hollands Dagblad. Het artikel is gebaseerd op een uitgebreid interview dat ik een week tevoren aan de krant gegeven had. De journalist heeft daar de elementen uitgehaald die hij het meest interessant vond.

Het feit dat het Noord-Hollands Dagblad een dergelijk uitgebreid artikel besteedt aan dit onderwerp, lijkt erop te wijzen dat de media de laatste tijd minder behoefte hebben om de teruggekeerde vrouwen te demoniseren.


Indieners resolutie CDA partijcongres overwegen klacht bij partijbestuur

Ad Corten, 25 sep 2023

Volgens CDA-leden die afgelopen zaterdag op het congres aanwezig waren bij de behandeling van de resolutie tegen het afnemen van het Nederlanderschap, ging voorzitter Madeleine van Toorenburg de perken te buiten door haar gewicht als gevangenisdirecteur in de schaal te gooien. De resolutie was daardoor bij voorbaat kansloos. De indieners van de resolutie overwegen daarover een klacht in te dienen bij het partijbestuur. Madeleine vertegenwoordigt de oude garde binnen het CDA, die ten aanzien van de teruggekeerde vrouwen één lijn trekt met VVD en extreemrechts. Op het congres gaf de nieuwe partijleider Bontenbal aan juist niet langer met extreemrechts te willen samenwerken.


23 sep 2023

CDA congres verwerpt resolutie tegen afnemen Nederlanderschap

Ad Corten, 23 sept 2023

Tijdens het vandaag gehouden CDA partijcongres in ’s-Hertogenbosch werd de door mij ingediende resolutie tegen het afnemen van het Nederlanderschap bij teruggekeerde vrouwen helaas verworpen met 18 stemmen voor en 39 tegen. De resolutie werd behandeld in een van de 5 deelsessies waarin het congres was opgesplitst, en mijn sessie stond onder leiding van Madeleine van Toorenburg, de felste tegenstander van het terughalen van de vrouwen binnen het CDA. Zij was als Kamerlid nauw betrokken bij het opstellen en goedkeuren van de wet op het intrekken van het Nederlanderschap. Zij was waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het negatief preadvies dat het partijbestuur aan de resolutie had gegeven: “Het afnemen van het Nederlanderschap is onderdeel van een wettelijke strafmaat waar de regering veroordeelde terroristen met dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap ontnomen kan worden. In het geval van een dubbele nationaliteit vinden wij deze strafmaat proportioneel. Daarnaast kunnen IS-vrouwen net zo gevaarlijk zijn als IS-mannen en zou op basis van gender geen onderscheid gemaakt moeten worden in de strafmaat.

Ik kreeg precies 30 seconden om mijn resolutie te verdedigen, en daarna vertelde de voorzitster dat zij op basis van haar ervaring als directrice van een gevangenis wist dat vrouwen minstens zo gevaarlijk waren als mannen. Bij een publiek dat bestaat uit  conservatieve CDA-leden die sowieso huiverig zijn voor moslims, en al helemaal voor mensen die indertijd zijn uitgereisd naar Syrië, is het dan niet moeilijk om te voorspellen hoe de stemming zal uitvallen.

Het is jammer dat het CDA koppig vasthoudt aan zijn oude standpunt, en daarmee de kant kiest van VVD, PVV en extreem rechts. Daardoor houdt minister Yesilgöz een meerderheid in de Kamer voor haar beleid. Jammer te meer omdat het CDA de verkiezingen ingaat met als motto “Een fatsoenlijk land”, en de nieuwe partijleider plechtig verklaarde nooit met PVV en Forum te zullen gaan samenwerken. Met uitzondering dus wanneer het gaat om het afnemen van het Nederlanderschap bij de teruggekeerde vrouwen.


22 sep 2023 

Proforma zittingen Hasna A. en Krista van T.: rechter niet akkoord met schorsing voorarrest

In Rotterdam waren vandaag proforma zittingen tegen de twee teruggekeerde vrouwen die worden beschuldigd van internationale oorlogsmisdaden: Hasna A. (slavernij) en Krista van T. (plundering). Bij Hasna vroeg haar advocaat André Seebregts om schorsing van het voorarrest omdat dit voorarrest nu wel lang genoeg geduurd had; zijn cliënt er zwaar onder leed en haar vier kinderen helemaal. Bovendien was het bewijsmateriaal zodanig zwak dat de kans dat zijn cliënt voor dit misdrijf veroordeeld zou worden, uitermate klein was. Bij Krista stelde advocaat Baris Kizilocak zich wat bescheidener op, en vroeg hij alleen om de mogelijkheid van schorsing te laten bekijken tijdens de volgende proforma op 12 december. Beide verzoeken werden door de rechter afgewezen vanwege de ernst van de beschuldigingen en de geschokte rechtsorde bij schorsing. Dit laatste betekent dat vrijlating van de verdachte naar verwachting een zodanig publiek onbehagen teweeg zou brengen dat dit zou leiden tot maatschappelijke onrust. De rechters lieten zich bij hun oordeel dus leiden door de verwachte ophef en volkswoede die er zou ontstaan bij vrijlating van de vrouwen. Beide vrouwen waren via een videolink aanwezig in de rechtszaal. Hoewel deze link niet goed werkte, stelden de rechters de aanwezigheid van de vrouwen op deze wijze wel op prijs.


19 sep 2023

Re-integratie van teruggekeerde vrouwen en kinderen in Zweden verloopt succesvol

Return The Children, 19 februari

In een reactie op de recente vrijlatingen van veroordeelde vrouwen in Nederland ontvingen wij een update uit Zweden van de ervaringen met teruggekeerde vrouwen en kinderen in dat land. In Zweden worden de teruggekeerde vrouwen niet vervolgd voor terrorisme omdat alleen het vertrek naar Syrië en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met een strijder daar niet als een actieve daad van terrorisme beschouwd worden.

De Zweedse organisatie Return The Children (RTC) staat in contact met 11 gezinnen die de afgelopen jaren zijn teruggekeerd uit Syrië. De moeders en kinderen hadden de eerste tijd best moeite om weer hun plaats te vinden in de Zweedse maatschappij, maar 8 van de moeders studeren momenteel (de meeste aan een universiteit) en de anderen werken en zijn financieel zelfstandig. De kinderen ontwikkelen zich steeds meer tot gewone Zweedse kinderen.


Minister Yesilgöz heeft zelf ook dubbele nationaliteit

Volkskrant, 16 september 2023

Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz, die zich inspant om bij vrouwen met dubbele nationaliteit die teruggehaald zijn uit Syrië het Nederlanderschap af te nemen, blijkt zelf ook een dubbele nationaliteit te hebben. De VVD bevestigt dat Yesilgöz zowel de Nederlandse als Turkse nationaliteit heeft. Volgens een woordvoerder van de VVD beschikt Yesilgöz ‘sinds enkele weken’ wel over een bewijs dat ze haar nationaliteit heeft opgezegd. Nu moeten de autoriteiten in Ankara nog bevestigen dat ze geen Turks staatsburger meer is. Het is niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. De VVD-woordvoerder benadrukt dat Yesilgöz al ‘sinds 2016′ bezig is om van haar Turkse nationaliteit af te komen, maar dat het om een moeizaam proces gaat.

Het is opvallend dat Yesilgöz zich zo verbeten inzet om – tegen het advies van haar eigen diensten – het Nederlanderschap van de vrouwen af te nemen, terwijl zij zelf de eerste zou moeten zijn die weet hoe belangrijk het Nederlanderschap is voor iemand met dubbele nationaliteit. Tijdens de vergadering van de Kamercommissie voor J&V op 7 juni verklaarde zij dat zij alles zal doen om de vrouwen die veroordeeld zijn wegens terrorisme het land uit te zetten. Deze vrouwen worden veroordeeld voor terrorisme omdat zij eten gekookt hebben voor hun man. Voor de minister hebben zij zich hiermee gekeerd tegen alles waar wij voor staan, en verdienen zij het niet om nog Nederlander te zijn.


13 september 2023

Sinan Can laat zijn licht schijnen over de strafzaak tegen Samira S.

In het RTL Nieuws van gisteren werd aandacht besteed aan de rechtszaak tegen Samira S. eerder die dag (fragment 14:25 – 16:30). Haar advocaat vertelde dat Samira op het moment dat zij vertrok geen flauw idee had van wat zich in het kalifaat afspeelde. Dit werd ontkend door het OM dat stelde dat ze door haar vertrek naar Syrië medeplichtig was aan de gruweldaden van IS.

Sinan Can kwam ook nog even beeld om te vertellen dat het hem echt serieus onmogelijk leek om daar te zitten en niet op de hoogte te zijn van de gruweldaden van IS. Jammer genoeg was Sinan zelf niet bij de rechtszaak aanwezig geweest; anders had hij kunnen horen dat Samira maandenlang opgesloten had gezeten in een geblindeerd huis en alleen naar buiten mocht in een auto met dichtgeplakte ramen. Uiteindelijk had ze wel gezien dat er gruweldaden werden gepleegd toen zij na een ontsnappingspoging door haar man werd meegenomen naar een checkpoint waar een afgehakt hoofd op een muurtje prijkte. Haar man dwong haar daarnaar te kijken, en hij had haar te verstaan gegeven dat dit het lot was dat mensen wachtte die probeerden te ontsnappen.  

Sinan had dus gelijk dat de meeste vrouwen er uiteindelijk wel achter kwamen dat er gruweldaden gepleegd werden. Maar zijn impliciete suggestie dat ze dan gewoon uit het gebied hadden kunnen vertrekken, sloeg nergens op.  7 september 2023

AIVD: 300 mensen op jihad vertrokken, 90 teruggekeerd en 105 dood

Trouw, 5 september 2023

Volgens de AIVD verblijven er nog altijd ongeveer honderd volwassen Nederlanders in de regio, van wie een derde verblijft in Syrisch-Koerdische kampen of in detentiecentra in Noordoost-Syrië. Bij jihadistische groeperingen lopen zo’n 25 Nederlanders rond. Ook zijn er nog zo’n honderdvijftig kinderen in het gebied van wie ten minste een van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft of langere tijd in Nederland heeft gewoond. Zo’n zeventig van die kinderen verblijven bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië.

De AIVD houdt de cijfers over uitreizigers bij omdat een deel van de jihadistische dreiging voor Nederland afkomstig is van deze groep. Bij terugkeer kunnen zij een veiligheidsrisico vormen, stelt de inlichtingendienst.

Het beleid van de Nederlandse overheid is om geen vrouwen of kinderen op eigen initiatief terug te halen. De vrouwen die vorig jaar werden teruggehaald, hadden allemaal een proces aangespannen tegen de Nederlandse staat waarin zij eisten om zich persoonlijk in Nederland te kunnen verdedigen bij hun strafzaak. De rechter was hierin meegegaan, en had de overheid gedreigd de strafzaak tegen de vrouwen te beëindigen wanneer zij niet werden teruggehaald.

De vrouwen die nu nog in Syrië of Turkije verblijven, hebben geen vergelijkbare zaak aangespannen. Mogelijk houdt dit verband met de signalen die zij krijgen uit Nederland over de behandeling van de teruggekeerde vrouwen. De harde aanpak van de teruggekeerde vrouwen (meerdere jaren op de TA en dan het land weer uitzetten) ontneemt de resterende vrouwen de animo om terug te keren naar Nederland. De consequentie is dat hun kinderen opgroeien in een IS omgeving, en op den duur een bedreiging gaan vormen voor Nederland.  


Vrouwen op de TA krijgen geen gelegenheid zich voor te bereiden op hun vrijlating

Ad Corten, 5 september 2023

De afgelopen maanden zijn drie van de vorig jaar teruggehaalde vrouwen vrijgekomen, waarbij zij vanuit de TA rechtstreeks op straat werden gezet. Hoewel wij natuurlijk blij zijn dat de detentie van de vrouwen op de TA eindelijk is afgelopen, is de wijze waarop zij worden vrijgelaten natuurlijk in strijd met het beleid dat gevangenen de kans moeten krijgen zich voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Dit gebeurt normaal door hen te laten “faseren” waarbij zij wekelijks al enkele dagen proefverlof krijgen, en zaken kunnen regelen voor de periode na hun definitieve vrijlating zoals woonruimte en werk. Voor gedetineerden op de TA is dit niet toegestaan, en de vrouwen die vanuit de TA rechtstreeks werden vrijgelaten, hadden daardoor geen kans gehad om deze zaken vooraf te regelen. Voor hen waren de eerste weken na hun vrijlating daardoor erg moeilijk.

De problemen van de vrouwen na hun vrijlating worden natuurlijk veroorzaakt door het beleid om alle vrouwen die verdacht worden van terrorisme of daarvoor al veroordeeld zijn, als extra straf hun hele detentie te laten uitzitten op de TA. Dit beleid is in strijd met de Nederlandse wet en vergroot de problemen van de vrouwen bij hun terugkeer in de maatschappij.   


Vrouwen moesten vóór vertrek uit Syrië verklaring ondertekenen dat zij wisten dat ze naar de TA gingen

Ad Corten, 1 september 2023

Naar nu bekend is geworden, moesten de vrouwen die vorig jaar werden teruggehaald uit Syrië eerst een verklaring ondertekenen voordat zij aan boord van het vliegtuig mochten stappen dat hen terugbracht naar Nederland. In die verklaring gaven zij toe op de hoogte te zijn van het feit dat ze in Nederland naar een terroristenafdeling moesten. Deze verklaring vormde voor het OM een  vrijbrief om zonder te kijken naar de dreiging die er van individuele verdachten uitging, alle vrouwen voor onbepaalde tijd op te sluiten op de TA. Het feit dat het OM weerloze vrouwen die wanhopig probeerden hun kinderen in veiligheid te brengen, op deze manier chanteerde, is een vorm van machtsmisbruik die nader onderzocht dient te worden. Doordat de vrouwen zich nog steeds gebonden voelen aan deze getekende verklaring, durven zij niet te protesteren tegen hun illegale detentie op de TA.


31 aug 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 online

In de nieuwsbrief van de afgelopen maand brengen we verslag uit van de toenemende moedeloosheid van de vrouwen onder het strenge regime van de TA. De detentie van de vrouwen op deze afdeling heeft niets te maken met veiligheid maar dient alleen als extra straf, en is daarmee in strijd met de wet.

In het meest recente vonnis van de rechtbank in Rotterdam over een van de vrouwen is er sprake van een kleine koerswijziging: voor de eerste maal beschouwde de rechtbank het uitreizen naar Syrië niet automatisch als het zich bewust aansluiten bij een terroristische organisatie. Het eten koken voor de echtgenoot werd echter nog steeds gezien als voorbereiding van terroristische misdrijven, en op grond hiervan werd de betreffende vrouw alsnog veroordeeld voor terrorisme. In landen als Canada, Zweden en Finland worden vrouwen voor soortgelijke activiteiten niet aangeklaagd wegens terrorisme


Gevangenisbewakers op TA Zwolle krijgen extra gevarengeld

Ad Corten, 27 aug 2023

Het personeel dat verantwoordelijk is voor de bewaking van de vrouwen op de TA (terroristen afdeling) in Zwolle krijgt een extra toelage vanwege de risico’s die dit werk met zich meebrengt. De TA wordt beschouwd als een EBI (extra beveiligde instelling); het soort afdelingen waar de gevaarlijkste criminelen van Nederland worden vastgehouden. Bewakers voor dit soort afdelingen worden speciaal geselecteerd, en vele van hen hebben een militaire achtergrond.

Hoewel het natuurlijk logisch is dat voor de bewaking van zware criminelen zoals Taghi en Holleeder speciale eisen worden gesteld aan het personeel, is het absurd dat dit soort dure bewakers ook gebruikt wordt voor de vrouwen op de TA in Zwolle. Het toont eens te meer de absurditeit aan van de detentie van weerloze en getraumatiseerde vrouwen op een afdeling die eigenlijk bedoeld is voor zware criminelen.


22 aug 2023

Hoorzitting in Canada over verlenging beperkingen Kimberly Polman

CTV News, 20 aug

De Canadese Kimberly Polman zat jarenlang samen met enkele Nederlandse vrouwen gevangen in kamp Roj. Zij raakte goed bevriend met deze vrouwen voelde zich eigenlijk ook deel van de Nederlandse groep in het kamp. Kort nadat de laatste Nederlandse vrouwen werden gerepatrieerd uit kamp Roj, werd ook Kimberly opgehaald door de Canadese regering. In tegenstelling tot de Nederlandse vrouwen werd zij bij haar terugkeer niet beschuldigd van terrorisme. Zij ging niet naar de gevangenis, maar kon bij haar zus gaan logeren. Wel kreeg zij een aantal beperkingen opgelegd (enkelband, beperkingen op internetgebruik en mobiele telefoon) om te voorkomen dat zij weer contact zou opnemen met IS en daarmee een bedreiging zou vormen voor de Canadese veiligheid.

De rechtbank in Chilliwack hield op 20 augustus een hoorzitting om te bepalen of deze beperkingen verlengd moesten worden. De rechters moeten daar nog even over nadenken, maar zij kunnen de beperkingen ten hoogste nog voor één jaar verlengen.

In een verklaring vertelde de familie aan CTV News dat Polman “het fysieke en mentale trauma van jaren van oorlog en internering heeft overleefd”. “Kim werkt mee met alle autoriteiten, is volgzaam en respectvol”, luidt de verklaring. “We hebben goede hoop dat ze lichamelijk en geestelijk zal genezen.”

Opvallend is het verschil in behandeling van teruggekeerde vrouwen in Canada en in Nederland. Kimberly was ook op eigen houtje naar Syrië afgereisd en had daar eten gekookt voor haar echtgenoot. In Canada wordt dat niet beschouwd als misdrijf, maar wordt alleen gekeken of er van haar nog gevaar uitgaat. In Nederland worden vrouwen voor precies dezelfde handelingen veroordeeld wegens terrorisme, en worden ze voor 3-5 jaar opgesloten in een zwaar beveiligde gevangenis waar het verblijf door hen ervaren wordt als geestelijke marteling.


20 aug 2023

En weer trekt het OM een terreurverdenking in

NRC, 17 aug 2023

Moslimprediker Fouad el B. uit Hilversum wordt niet langer verdacht van het financieren van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Het Openbaar Ministerie heeft de verdenking tegen de prediker en diens medeverdachten sterk afgezwakt. Dat blijkt uit de nieuwe tenlastelegging. Het is het derde grote onderzoek naar terrorismefinanciering op een rij dat sneuvelt.

El B., beter bekend als de ultraorthodoxe prediker ‘Abu Hafs’, werd in 2019 tegelijk met vijf mannen aangehouden. Ze haalden met hun stichting World Wide Relief tonnen aan donaties op voor oorlogsslachtoffers in Syrië, maar het vermoeden was dat dit geld in werkelijkheid terechtkwam bij strijders van IS. Nu het onderzoek bijna vier jaar later is afgerond, blijkt het OM deze beschuldiging niet hard te kunnen maken. De aanklacht is ingeperkt tot het verduisteren van donaties en het zingen van een opruiend strijdlied. Naast El B. wordt Mohamed el A., oud-voorzitter van World Wide Relief, voor verduistering aangeklaagd. Andere arrestanten worden niet meer vervolgd.

Advocaat Jan Boone, die de oud-voorzitter bijstaat, plaatst vraagtekens bij de handelswijze van het OM. „Na de stichting eerst te beschuldigen van het zeer ernstige vergrijp terrorisme, blijkt er na vier jaar onderzoek weinig aan de hand. Dan vraag je je toch af wat ze bij het OM in godsnaam aan het doen zijn.

Vorig jaar slaagde het OM er nog wel in de bekende ex-terrorist Samir A. te vervolgen voor terrorismefinanciering. Samir werd veroordeeld voor het sturen van geld aan IS-vrouwen teneinde die te helpen ontsnappen uit gevangeniskampen. Samir deed daarmee in feite datgene wat de Nederlandse overheid volgens alle internationale organisaties had moeten doen: het redden van kinderen en hun moeders uit de ellende van de kampen. In plaats van een lintje kreeg hij daarvoor echter 2,5 jaar cel.


18 aug 2023 

Vrouwen op de TA vormen een gemakkelijk slachtoffer voor minister Yesilgöz

Ad Corten

Iedere keer dat ik de vrouwen op de TA (terroristenafdeling) in Zwolle bezoek, word ik getroffen door het absurde van hun detentie op deze afdeling. Het gaat zonder uitzondering om kwetsbare vrouwen die zwaar getraumatiseerd zijn teruggehaald uit Syrië. Velen van hen hebben dringend behoefte aan psychiatrische hulp die zij de eerste maanden (jaren) van hun verblijf op de TA niet gekregen hebben. Door de scheiding van hun kinderen en het volkomen isolement waarin zij verkeren, worden hun trauma’s nog verder vergroot, met als grote waarschijnlijkheid dat zij er blijvende psychische schade aan overhouden.

In tegenstelling tot de slachtoffers van de toeslagen affaire durven zij niet in de publiciteit te komen uit angst voor zowel rechts extremisten als IS-aanhangers (IS beschouwt hen als overlopers). Het is hen sowieso verboden met de pers te communiceren, en ook hun familie wil absoluut niet naar buiten treden. Het is daarom voor hen onmogelijk om te protesteren tegen de geestelijke marteling waaraan zij op de TA onderhevig zijn. De vrouwen zijn geen terrorist volgens de definitie van de AIVD; er gaat geen enkel gevaar van hen uit, en hun opsluiting op de TA zonder dat er gekeken wordt of zij gevaarlijk zijn, is volstrekt onwettig.

Helaas vormen zij een gemakkelijk slachtoffer voor onze minister van justitie, mevrouw Yesilgöz, die nog voordat de vrouwen voor de rechter stonden, al verkondigde dat het terroristen waren die hard gestraft moesten worden. Zij is verder vastbesloten om bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te nemen, ook al is dit in strijd met de grondwet. Zij weet dat ze hierbij ongestoord haar gang kan gaan omdat ze gesteund wordt door een rechtse meerderheid in de Kamer (inclusief het CDA), en ze niet bang hoeft te zijn voor rechtszaken van de kant van de vrouwen omdat die hiervoor toch niet de benodigde financiën of de moed kunnen verzamelen.


14 aug 2023

Nieuwe brief aan minister Weerwind over de omgangregeling tussen moeders en kinderen

Ondanks enkele verbeteringen die de laatste tijd zijn doorgevoerd, is de bezoekregeling nog steeds ver beneden de maat. Wij krijgen regelmatig noodkreten van de vrouwen op de TA in Zwolle dat hun kinderen in de problemen raken, en dat zij geen kans krijgen om deze problemen met hun kinderen te bespreken tijdens het ene uurtje in de zes weken dat de kinderen bij hen op bezoek mogen komen.  In sommige gevallen mogen oudere kinderen (13-15 jaar) hun  moeders nu eens in de drie weken bezoeken tijdens het reguliere bezoekuur voor volwassenen op de TA. De kinderen moeten hiervoor eerst gescreend worden om te zien of zij er geen radicale ideeën op nahouden. Tijdens  het bezoek worden de kinderen door twee bewakers in de gaten gehouden die controleren of zij geen Arabisch praten met hun moeder (de taal waarin sommige kinderen zich het beste kunnen uitdrukken). Wanneer zij dit doen, volgen er strafmaatregelen tegen de moeder. Dit heeft de afgelopen maanden al geleid tot confrontaties tussen moeders en de bewakers. Voor de kinderen is het natuurlijk funest dat zij nu al behandeld worden als jonge terroristen. Dit zal hun vertrouwen in de Nederlandse overheid niet bevorderen. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt nog steeds de regeling dat zij hun moeder slechts eens in de zes weken mogen bezoeken.

De minister en zijn ambtenaren blijken geen haast te maken met het aanpassen van de bezoekregeling en vandaar dat ik vandaag een nieuwe brief aan de minister heb geschreven. De harde lijn van het ministerie ten aanzien van de bezoekregeling is een gevolg van het feit dat de vrouwen op de TA zitten. Hun verblijf daar is volstrekt onnodig uit oogpunt van veiligheid en het is in strijd met de Nederlandse wet.


11 aug 2023

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch:  aanschaf babyluiers is geen financiering van terrorisme

Rechtsspraak.nl, 10 aug 2023

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een 43-jarige man vrijgesproken die door het OM werd vervolgd voor het financieren van IS. Hij zou hij tijdens een reis in 2014 door Syrië hulpgoederen hebben uitgedeeld aan een ziekenhuis waar ook IS-strijders werden verzorgd. Hij heeft niet gecontroleerd waar de goederen terechtkwamen. Ook betaalde hij via een stichting hulpmiddelen voor baby’s en kinderen, zoals luiers en medicijnen. Naar oordeel van het hof is er geen sprake van financiering van terrorisme door het leveren van de eerder beschreven hulpgoederen. De man heeft verklaard dat de goederen bedoeld waren voor baby’s en kinderen. Volgens het hof is dat een te ver verwijderd verband om nog te kunnen concluderen dat het uitdelen van deze goederen diende om directe steun te verlenen aan een terroristische groepering als IS.

De vervolging van deze man is weer een voorbeeld van de verbetenheid waarmee het OM iedereen die getracht heeft humanitaire hulp te verlenen aan familieleden van IS-strijders achter de tralies probeert te krijgen. Dat het OM mensen vervolgt die werkelijk hebben meegedaan aan de misdaden van IS is vanzelfsprekend. Maar dat mensen vervolgd worden voor het verstrekken van babyluiers aan vrouwen in de gevangenis, is weer een voorbeeld van de heksenjacht op iedereen die op enigerlei wijze contact heeft gehad met IS-strijders.


7 aug 2023

Stemverhouding motie Van der Werf laat zien dat CDA nog steeds voorstander is van afnemen Nederlanderschap

Op 6 juli probeerde D’66 Kamerlid Hanneke van der Werf tegengas te geven tegen het beleid van minister Yesilgöz om bij alle terrorisme veroordeelden het Nederlanderschap af te nemen. In een motie wees zij op het inconsequente beleid van de Nederlandse regering om uitreis naar een IS gebied strafbaar te stellen, maar zelf terrorisme veroordeelden terug te willen sturen naar een land waar IS in opkomst in (in dit geval Afghanistan).

De motie werd verworpen doordat het CDA tegen stemde. Wanneer het CDA vóór de motie had gestemd, was hij aangenomen. De stemverhoudingen zijn hier te zien. Het CDA, waarvan de voorzitter mij herhaaldelijk verzekerd heeft dat de partij nu een humanere koers kiest tegenover de veroordeelde vrouwen, stemde mee met VVD, PVV, FvD en extreemrechts. Het is geen wonder dat veel leden de partij de laatste tijd verlaten hebben vanwege de rechtse koers van de partij.   


4 aug 2023

Nieuwe resolutie in de maak voor CDA congres

Ad Corten

Zoals bekend houdt minister Yesilgöz nog steeds star vast aan haar beleid om bij alle terrorisme-veroordeelden het Nederlanderschap af te nemen, tegen het advies in van al haar ambtelijke diensten. Zij beroept zich daarbij op de meerderheid in de Tweede Kamer voor haar beleid; een meerderheid die te danken is aan de steun van het CDA (naast die van VVD en extreemrechts).

Als CDA-lid schaam ik mij over de rechtse lijn van mijn partij op dit punt, en ik heb daarom besloten op het komende partijcongres van 23 september opnieuw een resolutie in te dienen om de partij te bewegen haar koers te wijzigen. De ontwerp-resolutie die ik aan mijn contacten binnen de partij heb verzonden, heeft intussen al 12 van de benodigde 25 steunbetuigingen gekregen. De resolutie is een goede manier voor leden om te laten zien dat zij afstand willen nemen van de rechtse koers van de partij in het verleden. Helaas hebben de meeste “goede” CDA-ers intussen hun vertrouwen in de partij helemaal verloren, en hebben veel ondertekenaars van de vorige twee resoluties hun lidmaatschap intussen opgezegd. Het wordt dus nog even zoeken om de resterende 13  steunbetuigingen te vinden binnen de leden die er nu nog over zijn van de partij.


3 aug 2023

Tugba T. veroordeeld tot 18 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk

Rechtspraak.nl 3 augustus 2023

Vanmiddag heeft de rechtbank in Rotterdam het vonnis uitgesproken in de strafzaak tegen Tugba T. De verdachte was aangeklaagd voor twee zaken, te weten (1) deelname aan een terroristische organisatie, en (2) voorbereiden van terroristische misdrijven.

Voor de eerste aanklacht vond de rechtbank het geleverde bewijs onvoldoende. De verdachte was wel “burger” geweest binnen IS gebied, maar had er geen blijk van gegeven  dat zij het eens was met het gedachtegoed van IS of dat zij had deelgenomen aan terroristische activiteiten van de organisatie.

Voor de tweede aanklacht vond de rechtbank dat er wel voldoende bewijs bestond. De verdachte had een gezamenlijke huishouding gevoerd met iemand waarvan zij wist dat hij lid was van IS. Zij had hem daarmee in staat gesteld om terroristische aanslagen voor te bereiden.

De persoonlijke omstandigheden van de verdachte in aanmerking nemende, kwam de rechtbank tot een vonnis van 18 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Gezien het feit dat verdachte sinds 2 november 2022 in voorarrest zit, betekent dit dat zij begin september vrij zal komen.  

De veroordeling voor terrorisme op grond van het voeren van een gezamenlijke huishouding met een IS-strijder, blijft natuurlijk een zeer aanvechtbare zaak. Nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis zijn echtgenotes van misdadigers veroordeeld wegens het koken van eten voor hun man. Het probleem van de rechtbank was natuurlijk dat wanneer zij deze aanklacht ongegrond had verklaard, de verdachte meteen vrijgelaten had moeten worden, wat tot grote politieke ophef zou hebben geleid. De rechter vertelde ook dat er rekening gehouden was met eerdere vonnissen, waarbij verdachten ook veroordeeld waren wegens het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. De opgelegde straf betekent dat de verdachte ongeveer tegelijk vrijkomt met de vijf andere veroordeelden die tot dezelfde groep van dissidente vrouwen in kamp Roj behoorden. De anderen kwamen al in februari 2022 terug, en kregen in april jl. straffen opgelegd van  30 – 36 maanden waarvan een deel voorwaardelijk. Van deze groep zijn er inmiddels al twee in vrijheid, terwijl de anderen uiterlijk in november vrij zullen komen.  


28 jul 2023

Meryem S. toch niet vervroegd vrijgelaten

Ad Corten, 28 juli 2023

Een week geleden hoorde ik van de moeder van Meryem S. dat haar dochter vandaag vervroegd zou worden vrijgelaten. De familie, kinderen en Meryem zelf waren dolblij dat er eindelijk een eind zou komen aan haar gevangenschap.

Vandaag bleek dat Meryem en haar familie helaas te vroeg gejuicht hadden. Haar advocaat had een schorsingsverzoek ingediend bij het Hof, en de reclassering en gemeente hadden alvast een plan van aanpak gemaakt voor het geval het schorsingsverzoek zou worden toegewezen. Zij hadden hierover de moeder plus alle ketenpartners al ingelicht. Het was dus begrijpelijk dat de familie ervan uitging dat Meryem inderdaad op vrijdag zou worden vrijgelaten. Helaas besloot het Hof niet mee te gaan in het schorsingsverzoek omdat Meryem volgens haar vonnis pas in oktober vrij zal komen.

Het is jammer dat de rechters van het Hof geen rekening houden met de mensonterende behandeling van de vrouwen op de TA en schade die zij hierdoor oplopen aan hun de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Elke dag dat zij langer op de TA moeten blijven, is er een teveel. Het minste dat DJI kan doen, is de vrouwen die over een aantal maanden vrijkomen, nu alvast overplaatsen naar de reguliere afdeling zodat zij zich kunnen voorbereiden op hun vrijlating.


26 jul 2023

Wanneer het afnemen van het Nederlanderschap een strafmaatregel is, moet de strafrechter daarover gaan en niet de bestuursrechter

Ad Corten, 26 juli 2023

Tijdens het debat in de Vaste Kamercommissie van Justitie op 7 juni liet minister Yesilgöz zich ontvallen dat het afnemen van het Nederlanderschap bij terrorisme veroordeelden eigenlijk een straf is, en niet een maatregel in het belang van de nationale veiligheid. In de woorden van de minister: “wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een terroristisch misdrijf, verdient die het niet om Nederlander te zijn”. Daarom wordt het Nederlanderschap ook afgenomen bij vrouwen die getraumatiseerd zijn teruggehaald uit Syrië; die nooit geweld hebben gebruikt, en die na hun vrijlating vier kinderen hebben om voor te zorgen. Niemand kan zich voorstellen dat deze vrouwen een gevaar vormen voor de nationale veiligheid, maar toch wordt hun het Nederlanderschap afgenomen “in het belang van de veiligheid”. In werkelijkheid is dit natuurlijk gewoon een strafmaatregel, zoals de minister zich per ongeluk liet ontvallen.

Tot nu toe wordt de nationaliteit automatisch afgenomen door de IND en kan de gedupeerde daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Maar strafmaatregelen zijn het domein van de strafrechter en niet van de bestuursrechter. Daarom gaf de strafrechter in Rotterdam op 13 april al ongevraagd advies aan de bestuursrechter in het geval van het afnemen van de nationaliteit bij een van de teruggekeerde vrouwen. Het zou goed zijn wanneer de bestuursrechter ook erkent dat het hier niet gaat om de toepassing van een bestuurlijke maatregel, maar om een extra sanctie die wordt opgelegd bovenop de vrijheidsstraf.


24 juli 2023

Verslag debat Vaste Kamercommissie over terrorisme op 7 juni nu  beschikbaar

Tweede Kamer, 7 juli 2023

De Tweede Kamer heeft onlangs het volledige verslag van het op 7 juni gehouden debat over terrorisme online gezet. Het is te downloaden van de site van de Tweede Kamer. Het originele verslag heeft geen pagina nummering; die heb ik zelf toegevoegd aan deze versie die ik op de website gezet heb.

Interessant is de vraag van Hanneke van der Werf (D’66) over het afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij een Nederlands/Afghaanse uitreizigster op pagina 13-14. Het antwoord van de minister komt op pagina 46-47. Zij stelt eerst dat de situatie in het land van de tweede nationaliteit bij het besluit tot afnemen van het Nederlanderschap geen rol speelt. Haar prioriteiten zijn gericht op de veiligheid in Nederland.  Wanneer Hanneke van der Werf haar wijst op de inconsistentie van haar redenering, verklaart de minister “We hebben met elkaar gezegd, en we hebben in de wet gegoten, dat iemand het recht op het Nederlanderschap heeft verloren op het moment dat hij zich schuldig maakt aan een terroristisch misdrijf en zich keert tegen alles waarvoor wij staan in dit land. Dan verdien je het niet om Nederlander te zijn, zeg ik kort samengevat. Daaraan gekoppeld wordt een inreisverbod. Als we je het land uit krijgen, mag je dus ook niet meer terugkeren. Voor degene die we op dat moment niet het land uit krijgen, blijft ondertussen de inzet: vertrek.”

De redenering van de minister blijft dus inconsistent. Het ene moment verklaart zij dat haar prioriteit de veiligheid is van Nederland, en het andere ogenblik dat mensen worden uitgezet omdat zij het niet verdienen Nederlander te zijn. Dan gaat het dus duidelijk om een strafmaatregel.


23 juli 2021

Onderdrukking vrouwen op de TA belemmert schuldgevoel voor misdaden IS

Ad Corten

Tijdens de rechtszaak tegen Tugba T. op 20 juli vroeg de officier van justitie haar aan het eind van de zitting of zij zich niet schuldig voelde aan de gruweldaden van IS. Tugba reageerde verontwaardigd en zei dat ze zich niet schuldig kon voelen aan iets dat ze niet gedaan had. Haar enige commentaar aan het eind van de zitting was dat het leven op de TA erg zwaar was.

Beide zaken hangen natuurlijk rechtstreeks met elkaar  samen. De vrouwen die na 3-4 jaar in de kampen vol trauma’s terugkeerden in Nederland, zijn sindsdien zeer onrechtvaardig behandeld. Ze werden opgesloten op de TA terwijl zij nooit in hun leven geweld hadden gebruikt en er van hen geen enkele dreiging uitging.  Hun kinderen werden afgenomen en zij kregen niet de psychologische zorg die ze nodig hadden. Uit gesprekken en brieven van de vrouwen blijkt dat zij na vele maanden op de TA volkomen murw zijn en alleen nog maar proberen te overleven, net zoals ze dat eerder deden in de kampen. Zij voelen zich slachtoffer, eerst van IS en nu van de Nederlandse overheid. Tugba had net zo goed de officier van justitie kunnen vragen of hij zich niet schuldig voelde aan al het onrecht dat de teruggekeerde vrouwen was aangedaan.

Zo lang de overheid de teruggekeerde vrouwen op onrechtmatige wijze blijft straffen met opsluiting op de TA, het afnemen van hun kinderen en hun nationaliteit, blijven zij in de verdedigingsstand staan, en zal het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om te beseffen dat zij indirect medeschuldig zijn aan de misdaden van IS. Het gebrek aan dit besef mag daarom voor het OM geen reden zijn om een hoge straf te eisen.


21 juli 2023

Petitie Europarlement aan Deense regering om kinderen terug te halen uit Syrië

Return The Children Denmark

Het Europarlement heeft een petitie gestuurd aan de Deense regering waarin wordt aangedrongen op repatriëring van vijf Deense kinderen die nog verblijven in kamp Roj. De petitie was een initiatief van de Deense journaliste Natascha Rée Mikkelsen van de actiegroep Repatriate the Children (RTC) Denmark.

De Deense kinderen verblijven nog in Syrië omdat de moeders weigeren hun kinderen af te staan. Eerder had de Deense regering de moeders hun Deense nationaliteit ontnomen, en zij worden daarom niet teruggehaald. De Deense regering wil alleen de kinderen terughalen, maar de moeders geven hiervoor geen toestemming.

Het Deense geval illustreert de problemen die ontstaan wanneer landen de nationaliteit afnemen bij onderdanen waarvan de kinderen dan in een onmogelijke situatie verzeild raken. Hetzelfde probleem speelt bij Nederlandse moeders van wie de nationaliteit is afgenomen of nog zal worden afgenomen.


20 juli 2023

Inhoudelijke zitting tegen Tugba T. draait om vraag of echtgenoot lid was van IS

Ad Corten

In de vandaag gehouden inhoudelijke zitting tegen Tugba T. draaide alles om de vraag of haar echtgenoot wel of niet een actief lid was geweest van IS. Wanneer dat namelijk het geval was, wordt Tugba schuldig gehouden aan het voorbereiden van terroristische misdrijven (omdat zij eten voor haar man gekookt heeft). Zij wordt dan veroordeeld wegens terrorisme; moet nog een paar jaar doorbrengen op de TA, loopt kans haar Nederlanderschap te verliezen (en haar kinderen), kan uitgezet worden of stateloos worden, krijgt geen uitkering, woning of verzekering, en geen verdere medische hulp. Was haar man niet in dienst van IS, dan wordt Tugba niet veroordeeld wegens terrorisme en kan ze vrij de gevangenis uitlopen (zoals Nikki S. dat onlangs deed). De hele rechtszaak gaat dus niet om wat Tugba zelf gedaan heeft, maar om wat haar man gedaan heeft.

Ik heb al eerder gewezen op deze vreemde rechtsgang waarbij niet gekeken wordt of de vrouwen zelf misdaden gepleegd hebben, maar waarbij ze louter veroordeeld worden om hetgeen hun man gedaan heeft. Nooit eerder zijn vrouwen in Nederland veroordeeld omdat zij eten gekookt hebben voor een man die misdadiger was. Zelfs de vrouwen van Taghi en Holledeer zijn niet hiervoor aangeklaagd.  

Het OM was van mening dat er genoeg bewijs was voor het lidmaatschap van Tugba’s man van IS, en dat Tugba derhalve schuldig was aan het voorbereiden van terroristische misdrijven. Gezien enkele verzachtende omstandigheden zoals verminderde toerekeningsvatbaarheid op het moment van uitreizen, eiste het OM niet het volle pond van 5 jaar onvoorwaardelijk, maar kwam het met een lagere eis van 42 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Wanneer de rechtbank hierin meegaat, moet Tugba nog minstens anderhalf jaar zitten,waarvan een groot deel op de TA. Tugba’s advocaat stelde dat er geen harde bewijzen waren voor het lidmaatschap van Tugba’s man van IS en dat ze daarom vrijgesproken moest worden van de aanklachten.

Tugba was te geëmotioneerd om nog een slotwoord te kunnen houden. Het enige dat zij uit kon brengen, was dat het verblijf op de TA erg zwaar was.

Zie ook Volkskrant 20 juli 2023: IS-vrouw Tugba T. staat voor de rechter: ‘Vertelt u nou gewoon, wat deed uw man daar?’


18 juli 2023

Franse grootouders en familieleden doen beroep op regering om resterende kinderen terug te halen uit Syrië

In een opinie artikel in het Franse blad Le Monde doen familieleden van de overgebleven kinderen in Syrië, verenigd in het Collectif des Familles Unies, een dringend beroep op de Franse regering om ook de resterende kinderen terug te halen uit Syrië. Dit naar aanleiding van de recente Franse bekendmaking om geen nieuwe kinderen meer op te halen uit Syrië omdat de resterende moeders weigeren van hun kinderen gescheiden te worden. De familieleden wijzen erop dat de moeders vaak niet in staat zijn om een goede beslissing te nemen doordat zijn sterk gehecht zijn aan hun kinderen; doordat ze fysieke wonden of psychische trauma’s hebben, of doordat ze nog steeds onder invloed van extremistische ideologieën verkeren. De familieleden pleiten ervoor dat Frankrijk met de Koerden een akkoord sluit – na navolging van Zweden – om de vrouwen en kinderen uit te zetten naar Iraaks Koerdistan, waarna ze door de Franse regering kunnen worden opgehaald. De huidige situatie, waarbij Frankrijk en ander landen aan Syrië geld geven om de vrouwen en kinderen tot in lengte van dagen in de detentiekampen te houden, is geen menswaardige oplossing.

Een vertaling van het Franse artikel is hier te lezen.


13 juli 2023

TA Magazine bedoeld om vrouwen in Zwolle vertrouwen te geven in Nederlandse maatschappij

Vandaag is de nieuwe editie van het TA Magazine verzonden aan de gedetineerde vrouwen in Zwolle. Naast het geven van informatie is het blaadje bedoeld om het vertrouwen van de vrouwen in de Nederlandse maatschappij te behouden of te herstellen. Door de harde aanpak van de vrouwen na hun aankomst in Nederland is dit vertrouwen tot onder het nulpunt gedaald. Dit is slecht voor hun toekomstige re-integratie, en ook voor de toekomst van hun kinderen.

Volgens de Nederlandse wet moet detentie altijd gericht zijn op terugkeer in de maatschappij (tweede artikel van de Penitentiaire Beginselenwet). Bij de vrouwen in Zwolle houdt de overheid zich niet aan dit beginsel; hun detentie is primair bedoeld om hen te straffen. Volgens de minister van J&V is het niet nodig om hen voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij omdat zij na hun detentie toch uitgezet worden.  

Door de vrouwen consequent als terrorist te behandelen, doet de Nederlandse overheid precies het tegenovergestelde van wat zij zou moeten doen: het herstellen van het vertrouwen van de vrouwen in de Nederlandse maatschappij. Daarmee ontneemt zij de vrouwen elke animo om zich na hun detentie te gaan inzetten voor het bestrijden van het nog aanwezige jihadisme in Nederland (volgens de NCTV nog steeds de grootste terroristische dreiging in Nederland).

Vertrouwen winnen begint met het geven van vertrouwen; dat weet elke psycholoog en iedereen met gezond verstand. Omdat de Nederlandse overheid het op dit punt volledig laat afweten, proberen wij met ons magazine (en daarnaast met onze brieven) de fouten van onze overheid te corrigeren en de vrouwen in Zwolle te laten zien dat er in Nederland ook nog mensen zijn die wél om hen geven.    


11 juli 2023

Proforma zittingen tegen vier van de vrouwen in Zwolle

Vandaag hield de rechtbank in Rotterdam proforma zittingen in de zaken tegen vier van de vrouwen die in november zijn teruggehaald naar Nederland, te weten Soead el K., Amal el B., Crisolita T. en Tugba T. Alle vier worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdaden. Twee van hen worden daarnaast beschuldigd van het meenemen van kinderen naar het strijdgebied.

Voor Tugba zijn de voorbereidingen nu afgerond en kan de inhoudelijke zitting plaatsvinden op 20 juli. Voor Soead staat de inhoudelijke zitting gepland voor 26 oktober. De voorbereiding van de inhoudelijke zittingen voor de andere twee vergt meer tijd, en deze zittingen worden pas op zijn vroegst tegen het eind van het jaar verwacht.

Dat de voorbereiding van de inhoudelijke zittingen zoveel tijd vergt komt doordat de verschillende ambtelijke diensten op elkaar wachten met het uitbrengen van hun rapporten. Ook personeelsgebrek veroorzaakt vertraging bij het schrijven van de rapporten. Stilzwijgend wordt er daarbij van uitgegaan dat het voor de vrouwen toch weinig verschil uitmaakt hoe lang ze in voorarrest moeten blijven omdat hun uiteindelijke straf waarschijnlijk hoger zal uitvallen dat de tijd die ze al vastgezeten hebben, en hun voorarrest daarvan wordt afgetrokken. De betreffende vrouwen willen echter zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de periode dat ze nog in de gevangenis moeten blijven om plannen te kunnen gaan maken voor hun toekomst.

Drie van de vrouwen waren op hun verzoek  via een video verbinding bij de zitting aanwezig, terwijl zij eigenlijk weinig daaraan konden bijdragen. De advocaat van een van hen vertelde dat zij toch bij de zitting aanwezig wilden zijn – al was het via een video verbinding – vanwege de kritiek in de pers op hun afwezigheid bij een eerdere proforma zitting. Dit werd toen uitgelegd als een blijk van minachting voor de slachtoffers van IS, terwijl in werkelijkheid de vrouwen van hun advocaat het advies hadden gekregen om niet naar de proforma zitting te komen omdat ze daar toch niets aan konden bijdragen. De vrouwen moeten daarvoor een hele dag doorbrengen in politiebusjes en in kleine cellen waar ze moeten wachten tot hun zaak behandeld wordt. De rechter betreurde het dat er tijdens deze zitting geen pers aanwezig was om deze verklaring voor de eerdere afwezigheid van de vrouwen te noteren.


7 jul 2023

Frankrijk stopt met terughalen vrouwen uit Syrië

De Telegraaf, 7 juli 2023

Frankrijk is bij gebrek aan belangstelling gestopt met het terughalen van vrouwen en hun kinderen die naar het ’kalifaat’ van Islamitische Staat in Syrië trokken. Dinsdag nog was er een operatie waarbij tien Franse vrouwen en 25 kinderen uit kampen in Syrië werden overgebracht naar Frankrijk. Het was de vierde operatie in zijn soort, maar volgens een zegsman van de regering was het ook de laatste.

„Alle vrouwen die wilden terugkeren uit de kampen in Syrië, zijn inmiddels naar Frankrijk gebracht”, aldus de zegsman. Daarmee houden deze operaties op. Hij zei niet om hoeveel Françaises het gaat, maar eerder vernam het Franse persbureau AFP dat het circa tachtig sterk geradicaliseerde vrouwen betreft. Sinds 2019 heeft de Franse regering 57 vrouwen en 169 kinderen uit kampen in Syrië teruggehaald.

Zoals enkele dagen geleden al op deze website werd vermeld, weigeren vrouwen ook om terug te keren naar Frankrijk omdat ze weten dat ze dan van hun kinderen gescheiden worden.


4 juli 2023

Frankrijk repatrieert 24 kinderen en 10 vrouwen

Collectif des Familles Unies, 4 juli 2023

Frankrijk heeft zojuist 25 kinderen en 10 vrouwen gerepatrieerd uit het Roj-gevangenkamp in het noordoosten van Syrië. Dit is de vierde repatriëringsoperatie sinds juli 2022. De gerepatrieerde kinderen en vrouwen zaten al meer dan 4 jaar vast, sommigen meer dan 5 jaar.

Het ‘Colletif des Familles Unies’ wijst erop dat er nog steeds tientallen, zo niet honderd Franse kinderen achterblijven in de kampen. Frankrijk haalt alleen de kinderen op van wie de moeder daarmee instemt. Veel van de moeders weigeren dit, en de belangrijkste reden daarvoor is  de angst om gescheiden te worden van hun kinderen met wie ze vier of vijf jaar heel nauw hebben samengeleefd in een tent. Door hen jarenlang samen in de steek te laten; door hen jarenlang te dwingen de slechtste levensomstandigheden samen te doorstaan, heeft Frankrijk gezorgd dat er een zeer hechte band tussen moeders en kinderen is ontstaan. De moeders kunnen zich niet kunnen voorstellen dat deze plotseling zou eindigen.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Nederlandse moeders die vorig jaar zijn teruggehaald. De manier waarop zij in Nederland behandeld worden en gescheiden zijn van hun kinderen, heeft andere Nederlandse vrouwen die nog in Syrië verblijven, ervan doen afzien om ook naar Nederland terug te keren. Het gevolg is dat hun kinderen opgroeien in een IS-omgeving dankzij het beleid van de Nederlandse regering.


4 juli 2023

Raad van State verwerpt hoger beroep tegen intrekken Nederlanderschap bij terrorisme veroordeelde van Marokkaanse afkomst

Raad van State, 28 juni 2023

De Raad van State heeft het hoger beroep verworpen tegen het afnemen van het Nederlanderschap bij een Nederlander van Marokkaanse afkomst die veroordeeld was voor terrorisme. De man was weliswaar niet in Syrië geweest maar hij was wel van plan geweest om uit te reizen. Hij was hiervoor in 2021 tot 18 maanden veroordeeld waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

De advocaat van betrokkene betoogde dat er sprake was van dubbele bestraffing omdat het afnemen van het Nederlanderschap een automatisch gevolg was zijn veroordeling wegens terrorisme. De Raad vond echter dat intrekking van het Nederlanderschap geen bestraffende sanctie is en dat het daardoor niet in strijd is met het verbod op dubbele bestraffing. Ook was de Raad het niet eens het argument dat het intrekken van het Nederlanderschap bij burgers met dubbele nationaliteit een vorm van discriminatie was.

De uitspraak van de Raad (die overeenkomt met die tegen Maher H. in 2021) is merkwaardig gezien de eerdere kritiek van dezelfde Raad op het afnemen van het Nederlanderschap. Zo betoogde de Raad in 2015 in een advies aan de regering dat het bij intrekken van het Nederlanderschap om een “zeer ingrijpende, in beginsel onomkeerbare maatregel gaat” en dat “er voor een dergelijke ingrijpende maatregel zwaarwegende argumenten dienen te bestaan”.

In een nieuw advies aan de regering in 2021 stelde de Raad opnieuw dat “intrekking van het Nederlanderschap een zeer ingrijpende maatregel is voor de betrokkene”. Zij vroeg zich verder af in hoeverre de maatregel werkelijk bijdroeg aan de nationale veiligheid. In de woorden van de Raad: “Deze opvatting (dat afnemen van het Nederlanderschap nodig is voor de nationale veiligheid) geeft blijk van een beperkte visie op het begrip nationale veiligheid.  Mede als gevolg van globalisering is de nationale veiligheid immers in toenemende mate gediend met internationale veiligheid en stabiliteit. Een maatregel die personen vanwege de potentiële dreiging die van hen uitgaat bewust buiten de grenzen van het Koninkrijk houdt, verplaatst het probleem naar andere – in dit geval vaak fragiele – staten. Ook uit het oogpunt van de bevordering van de internationale rechtsorde kunnen daar vraagtekens bij worden geplaatst”.

Nu zegt de Raad dat het intrekken van het Nederlanderschap ‘slechts een bestuurlijke maatregel is’. Is de Raad haar eerdere standpunt dat het om een “zeer ingrijpende maatregel” gaat die averechts kan werken op de nationale veiligheid, intussen helemaal vergeten?  


3 jul 

Vaste Kamercommissie debatteert over afnemen Nederlandse nationaliteit

Het onderwerp van de teruggekeerde vrouwen en hun kinderen verdwijnt uit de actualiteit. Dit blijkt uit het feit dat de vergadering van de Vaste Kamercommissie van J&V op 7 juni, waarbij weer gesproken werd over het afnemen van het Nederlanderschap bij de vrouwen, zonder enige ruchtbaarheid voorbij is gegaan. Pas bij toeval ontdekte ik onlangs de opname van dit debat.

Vanwege de geringe actualiteit hadden de linkse oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks en SP) geen vertegenwoordigers naar dit debat gestuurd, waardoor het helemaal overheerst werd door rechts en extreemrechts. Hoe die denken over de teruggekeerde vrouwen is bekend. De enige die probeerde tegen de stroom in te gaan, was Hanneke van der Werf (D’66). Zij refereerde aan het artikel in de NRC van 19 maart over het afnemen van het Nederlanderschap bij Sadaf S., en aan de conclusie uit het laatste DTN rapport dat de grootste jihadistische dreiging in Nederland nu uit het buitenland kwam.  Haar vraag was: ‘Hoe kun je ex-jihadisten uitzetten naar een land waar IS weer in opkomst is zodat ze zich daar weer bij hun jihadistische vrienden kunnen aansluiten en opnieuw een bedreiging vormen voor Nederland’. Een volkomen hypothetische vraag natuurlijk, want iedereen weet dat aansluiten bij IS het laatste is wat Sadaf van plan is. Zij beschouwt het plan om haar naar Afghanistan te sturen eerder als een soort doodvonnis. Maar in de huidige situatie, waarbij een Kamermeerderheid alleen maar wil praten over bescherming van nationale veiligheid, was dit blijkbaar de enige mogelijkheid om het onderwerp aan te kaarten. Het is natuurlijk intriest dat de discussie met zo’n argument gevoerd moet worden, en niet met de argumenten dat afnemen van nationaliteit een disproportionele straf is; dat het discriminerend is t.a.v. burgers met dubbele nationaliteit, en dat ook terrorisme veroordeelden een tweede kans moeten krijgen.


1 juli 2023

Nieuwsbrief juni 2023 online

De nieuwsbrief over juni 2023, die gisteren verzonden is aan alle leden en sympathisanten van het platform, staat intussen ook online. De nieuwsbrief geeft een samenvatting van het belangrijkste nieuws dat de afgelopen maand op deze website is gepubliceerd. Voor juni waren dat de onverwachte vrijlating van een tweetal vrouwen vanuit de TA rechtstreeks op straat, en een belangrijke omissie in het rapport van het Europese Comité ter voorkoming van Foltering. Tijdens hun bezoek aan de TA Zwolle vorig jaar mei was hen blijkbaar verteld dat de noodzaak van de detentie van de vrouwen op de TA elke 12 maanden opnieuw bekeken werd. Dit is in werkelijkheid niet het geval; de vrouwen zitten op de TA om extra gestraft te worden, en er wordt dus nooit gekeken of dit verblijf nog wel noodzakelijk is uit oogpunt van veiligheid.

De nieuwsbrief bericht ook over de actie om voor alle teruggekeerde kinderen een abonnement op een dierentuin aan te schaffen zodra ze zijn overgedragen aan grootouders of andere familieleden.


28 jun

Vrouwen op de TA onderworpen aan dezelfde beperkingen als de zwaarste criminelen in Nederland

Nieuwsuur, 27 jun 2023

Gisteravond  bracht het TV programma Nieuwsuur het bericht dat minister Weerwind van Rechtsbescherming een wetsvoorstel wil indienen om de bewaking van de zwaarste criminelen op de zogenaamde EBI’s (extra beveiligde inrichtingen) nog verder aan te scherpen. Dit in verband met pogingen van criminelen als Holleeder en Taghi om vanuit hun cel toch nog contact te onderhouden met de buitenwereld. Wetenschappers van de UVA die dit voorstel bekeken hadden in opdracht van het WODC vonden een verdere aanscherping van de beveiliging onnodig omdat die al zwaar genoeg was. Zij adviseerden de regering daarom het voorstel terug te trekken.

Uit de beschrijving van de beveiligingsmaatregelen op de EBI’s bleek dat deze precies hetzelfde zijn als die op de TA in Zwolle. De vrouwen in Zwolle worden dus precies hetzelfde behandeld als Taghi en Holleeder, wat betekent dat zijn aan strengere beperkingen onderhevig dan bijvoorbeeld criminelen die ‘alleen maar’ een moord gepleegd hebben.

Iedereen weet dat de vrouwen in Zwolle nooit in hun leven geweld hebben gebruikt of plannen daartoe gemaakt hebben. Zij voldoen ook niet aan de definitie van terrorist zoals die door de AIVD gehanteerd wordt. De absurde beperkingen van hun vrijheid zijn dus volstrekt overbodig uit veiligheidsoogpunt. Deze dienen alleen maar om de vrouwen het leven zo onaangenaam mogelijk te maken en hen op die manier extra te straffen. En dat mag niet volgens artikel 2.3 van de Penitentiaire Beginselenwet (PWB).


26 jun

Commentaar op CPT rapport verzonden aan Raad van Europa

Ad Corten, 26 juni 2023

In een brief aan de Raad van Europa heb ik gewezen op de tekortkomingen in het rapport van het Comité ter voorkoming van marteling (CPT) dat vorige week is uitgekomen. Deze tekortkomingen heb ik twee dagen geleden al toegelicht in het vorige bericht op deze site.

De vrouwen op de TA in Zwolle ervaren hun voortdurende vernedering en de zware beperking van hun vrijheid als een vorm van geestelijke marteling. Het is belangrijk dat het Europese Comité ter vermijding van marteling hiervan op de hoogte is. Nederland profileert zich altijd graag als een voorvechter van mensenrechten, maar op de TA in Zwolle is daar weinig van te merken.

De brief aan de Raad van Europa is hier te lezen.


24 jun

Europese comité tegen marteling laat zich bij bezoek aan TA Zwolle zand in ogen strooien

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). Report to the Government of the Netherlands on the periodic visit to the Kingdom of the Netherlands carried out from 10 to 25 May 2022. 23 juni 2023

Het Europese comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing heeft gisteren zijn rapport uitgebracht van het routinebezoek aan Nederland in mei 2022. Het comité heeft daarbij ook een bezoek gebracht aan de TA in Zwolle. Hoewel het comité wel de vinger weet te leggen op een aantal mistoestanden op deze TA zoals de overdreven beveiliging en de onnodige visitaties,  ziet het de meest belangrijke punten over het hoofd. Zo heeft het comité zich laten vertellen dat er voor de gedetineerden op de TA elke 12 maanden een evaluatie plaats vindt (pagina 48). Het comité heeft niet ontdekt dat dit niet geldt voor gedetineerden die verdacht worden van, of veroordeeld zijn wegens terrorisme, d.w.z. voor alle  gedetineerden op de TA. De vrouwen in Zwolle zijn op de TA geplaatst zonder dat er gekeken is naar het reële gevaar dat er van hen uitgaat, en zij blijven daar hun hele detentie zonder dat er jaarlijks gekeken wordt of dat nog wel nodig is.

Verder stapt het comité wel heel luchtig heen over de belangrijkste beperking voor de vrouwen op de TA, te weten het geringe contact met hun kinderen. Het comité schrijft dat de vrouwen na aankomst in Nederland “vaak gescheiden waren geweest van hun kinderen”. Het vertelt niet dat alle vrouwen permanent van hun kinderen zijn gescheiden, en erger nog, dat ze hun kinderen daarna nauwelijks meer te zien krijgen.

Maar het allerbelangrijkste bezwaar tegen het verblijf van de vrouwen op de TA ligt natuurlijk buiten het domein van het comité, en dat is de ongeldige reden voor het verblijf van de vrouwen op de TA. De vrouwen zijn geen terrorist; zij hebben nooit aanslagen gepleegd en zij verspreiden geen radicale gedachten. De enige reden waarom zij op de TA zitten, is de politieke druk om deze vrouwen hard te straffen, en de TA wordt als middel daarvoor gebruikt. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar het gaat ook lijnrecht in tegen de Nederlandse wet (artikel 2.3 van de PBW).

De vrouwen op de TA hebben in recente brieven meermalen aangegeven dat zij hun verblijf daar beschouwen als geestelijke marteling. Het zou goed zijn wanneer Europese EU comité op korte termijn opnieuw een bezoek zou brengen aan de TA om zijn huiswerk over te doen.


20 jun

Onnodige beperkingen voor de vrouwen op de TA in Zwolle

Ad Corten, 20 juni 2023

Terroristenafdelingen zijn oorspronkelijk opgezet om het uitdragen van radicale ideeën door gedetineerden onder medegevangenen tegen te gaan. Met het oog hierop gelden er op de TA speciale beperkingen. Veel van deze beperkingen zijn echter onnodig uit oogpunt van veiligheid. Dit geldt in het bijzonder voor de vrouwen op de TA in Zwolle. Geen van deze vrouwen heeft ooit aanslagen gepleegd of beraamd. Zij voldoen daarmee niet aan de definitie van “terrorist” zoals die door de AIVD gegeven wordt. Het is volstrekt onlogisch om te veronderstellen dat er van hen enig gevaar uitgaat. Hun vrijheidsbeperkingen op de TA zijn dan ook uitsluitend bedoeld als extra strafmaatregelen. Dit wordt toegegeven  door beleidsambtenaren van DJI. Het is ook al eerder genoemd door Yola Wanders, de ex-directeur van de TA in Vught.

Het zou goed zijn wanneer rechters bij de bepaling van de strafmaat voor de vrouwen rekening houden met het absurd zware regime waaronder de vrouwen op de TA moeten leven. Ter informatie van de advocaten die de vrouwen verdedigen, heb ik een overzicht  gemaakt van alle beperkingen op de TA Zwolle die onnodig zijn uit oogpunt van veiligheid, en die alleen uitgelegd kunnen worden als extra strafmaatregel.


19 jun

Kinderen gestraft voor misstap moeder

Nederlands Dagblad 9 juni 2023, klik hier voor pdf

Pas vandaag kwam ik erachter dat het ND een opinie artikel van mij al op 9 juni had gepubliceerd. Het artikel gaat over de ongelijke behandeling van kinderen van de vrouwen op de TA in Zwolle vergeleken met de kinderen van vrouwen op de reguliere afdeling. De kinderen van moeders op de TA mogen hun moeder minder vaak en korter bezoeken, en zij mogen ook geen gebruik maken van de kindvriendelijke ontvangstzaal met speeltoestellen voor kinderen van reguliere gevangenen. Bij hun bezoek zijn er geüniformeerde bewakers aanwezig waar de kinderen bang voor zijn, en de kinderen krijgen – in tegenstelling tot kinderen van andere vrouwen –  geen versnaperingen uitgedeeld door de bewakers. Minister Weerwind heeft nog steeds geen gevolg gegeven aan onze oproep om de bezoekregeling voor de kinderen aan hun moeder te verruimen. Het ministerie vindt blijkbaar dat niet alleen de moeders op de TA, maar ook hun kinderen extra gestraft moeten worden.


19 jun

Juristen kraken hogere maximumstraf voor deelname aan terroristische organisatie

Volkskrant, 19 juni 2023, hier ook te lezen als pfd

Het voornemen van het kabinet om de maximale straf voor deelname aan een terroristische organisatie te verhogen naar twintig jaar cel, krijgt veel kritiek van juristen. Met het wetsvoorstel komt het kabinet een afspraak uit het coalitieakkoord na.

Het in 2004 ingevoerde strafmaximum ligt nu op vijftien jaar. Dat is gebaseerd op Europese regelgeving en is sinds de inwerkingtreding ongewijzigd gebleven. De Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State vinden het huidige maximum hoog genoeg en zien geen toegevoegde waarde in verhoging van de celstraf.

Het nu ingediende wetsvoorstel is het zoveelste symptoom van de blinde heksenjacht die minister Yesilgöz voert op mensen die zij verdenkt van terrorisme. Volgens alle betrokken deskundigen heeft het wetsvoorstel geen enkele toegevoegde waarde. De nu bestaande maximumstraf van 15 jaar is de afgelopen jaren al geen enkele maal toegepast.


17 jun

Vrouwen op TA volkomen rechteloos

Ad Corten, 17 juni 2023

De afgelopen weken zijn er enkele vrouwen vanuit de terroristen afdeling (TA) rechtstreeks vrijgelaten, hetzij omdat de rechter besloot dat de aanklacht wegens terrorisme ongegrond was (Nikki S.), of doordat het OM besloot het voorarrest te schorsen. Het feit dat gedetineerden de ene dag nog opgesloten zitten op de TA omdat zij een gevaar vormen voor de samenleving en de volgende dag vrij rondlopen op staat, roept de vraag op of zij in één nacht veranderd zijn van gevaarlijke terroristen in normale burgers. Of waren ze vóór hun vrijlating eigenlijk al niet meer gevaarlijk?

De vrouwen zitten op de TA omdat zij verdacht worden van, of veroordeeld zijn wegens, terrorisme. Zij worden zwaarder beveiligd dan moordenaars, en zij hebben geen enkele manier om hiertegen in beroep te gaan. Volgens artikel 26b van de SPOG (Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden) moet er bij gedetineerden op de TA weliswaar elke 12 maanden gekeken worden of zij nog steeds gevaarlijk zijn, maar deze regel geldt niet voor terrorisme verdachten of veroordeelden. Een merkwaardige artikel want op de TA zitten natuurlijk alleen mensen die van terrorisme verdacht worden of daarvoor veroordeeld zijn. Voor gedetineerden op de TA wordt dus nooit gekeken of hun verblijf op de TA nog wel gerechtvaardigd is.

De definitie van terrorisme volgens de AIVD is ‘Het uit ideologische motieven (voorbereiden van het) plegen van op mensenlevens gericht geweld of het veroorzaken van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beïnvloeden.’ De vrouwen op de TA beantwoorden op geen enkele manier aan deze definitie. Zij hebben nooit in hun leven een aanslag gepleegd of voorbereid. In werkelijkheid worden zij dan ook niet op de TA geplaatst omdat er van hen een dreiging uitgaat, maar alleen om hen extra te straffen.

Het regime op TA werd door Amnesty International in 2017 al betiteld als onmenselijk en onnodig. Amnesty had het toen nog over echte terroristen die werkelijk aanslagen gepleegd hadden of voorbereid. De vrouwen die vorig jaar terugkeerden in Nederland zijn geen terroristen en voor hen is het strenge regime helemaal onrechtvaardig en onmenselijk.  


16 jun

Abonnement dierentuin voor alle teruggekeerde kinderen

Ad Corten, 16 juni 2023

Vorig jaar hadden we al het plan om alle teruggekeerde kinderen en hun verzorgers een abonnement te geven op een nabijgelegen dierentuin. De kinderen hebben een erg zware tijd gehad in Syrië, en ook  na terugkeer in Nederland hebben ze het moeilijk doordat ze gescheiden zijn van hun moeder. Een bezoek aan een dierentuin is voor kinderen altijd een feest, en dat geldt in het bijzonder voor de onlangs teruggekeerde kinderen.

We kunnen de abonnementen pas aanschaffen op het moment dat de kinderen zijn overgedragen aan familieleden. Vorig jaar was dat nog niet het geval, dus we hebben de plannen toen even stilgezet. Op dit moment worden er eindelijk kinderen overgedragen aan grootouders of familieleden, dus nu kan de actie beginnen. Eén van de grote dierentuinen heeft inmiddels al aangeboden om een aantal abonnementen gratis ter beschikking te stellen. Omdat we ook rekening houden met de bereikbaarheid van de dierentuin voor kinderen die op verschillende plaatsen in ons land verblijven , hebben we ook andere dierentuinen gevraagd of ze mee willen doen met de actie. Wanneer een nabijgelegen dierentuin zelf niet mee wil doen met de actie, schaft het platform op eigen kosten de benodigde abonnementen aan.


15 juni 

Kinderbescherming stond vier jaar geleden al klaar om de kinderen op te vangen

NRC, 2 februari 2019, als pdf hier te lezen

Uit een interview van de NRC met medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming in februari 2019 blijkt dat Jeugdzorg op dat moment al helemaal klaar stond om de kinderen op te vangen. De voorbereidingen waren getroffen nadat in 2017 de ministeries van Justitie en Veiligheid en van VWS aan de RvdK gevraagd hadden een terugkeerplan op te stellen voor de kinderen van ‘uitreizigers’ naar oorlogsgebieden.

Uitvoering van dat plan leek in februari 2019 nog slechts een kwestie te zijn van maanden, en men was druk bezig de opvang van de kinderen zo goed mogelijk te regelen. Volgens de RvdK was het belangrijk dat het contact van de kinderen met de moeders goed geregeld zou worden, en dat er sprake zou zijn van een gesmeerd verloop van het bezoek van de kinderen aan hun moeders in de gevangenis.

Helaas verliep de terugkeer van de moeders en kinderen minder voorspoedig dan in 2019 werd aangenomen. Door de afwijzende opstelling van het “christelijke” CDA was er jarenlang geen politieke steun voor terughalen in de Tweede Kamer (zelfs op dit moment heeft het CDA zijn standpunt nog niet gewijzigd). Terughalen gebeurde uiteindelijk pas in 2022, en dan nog alleen om de moeders te kunnen straffen. En van een “gesmeerd bezoek” van de kinderen aan hun moeders in de gevangenis is op dit moment ook nog steeds geen sprake. De kinderen mogen hun moeder slechts eenmaal per zes weken gedurende een uurtje bezoeken, en dan nog in een ruimte die daarvoor niet geschikt is.  

De houding van onze regering en parlement tegenover deze vrouwen en kinderen tijdens de afgelopen 4 jaar getuigt van een on-Nederlandse rancune en kleinzieligheid; een kleinzieligheid die de NRC en de RvdK in 2019 niet aan zagen komen.


13 jun

Een van de veroordeelde vrouwen onverwachts vrijgelaten

Ad Corten, 13 jun 2023

Gisteren werd een van de veroordeelde vrouwen opde TA volkomen onverwachts vrijgelaten terwijl zij officieel nog twee maanden langermoeten zitten. Dit gebeurde nadat de advocaat-generaal (officier van justitie bij het gerechtshof) eind vorige week had aangegeven dat zij wat hem betrof al meteen vrijgelaten mocht worden en niet hoefde te wachten op haar fictieve einddatum. Dit besluit van het OM kwam des te onverwachter omdat twee maanden eerder het OM nog bikkelhard tegen de bewuste vrouw was opgetreden. Haar voorarrest was toen even geschorst geweest omdat haar moeder was overleden en de rechter de vrouw in de gelegenheid wilde stellen om samen met haar familie te rouwen. Het OM was toen echter tegen deze schorsing in beroep gegaan en het hof was daarin meegegaan. De bewuste vrouw moest na enkele dagen vrijheid hals over kop terug naar de TA nadat zij eerst een nacht in een politiecel had doorgebracht. Het feit dat het OM zich nu een stuk menselijker opstelt, is misschien een aanwijzing dat binnen deze organisatie het besef groeit dat de teruggekeerde vrouwen de afgelopen maanden (jaren) wel erg onrechtvaardig behandeld zijn.

De plotselinge vrijlating illustreert de absurditeit van het huidige beleid waarbij de vrouwen tot de laatste dag in de gevangenis behandeld worden alsof zij levensgevaarlijke terroristen zijn, en dan van de ene dag op de andere plotseling worden vrijgelaten omdat er blijkbaar geen enkel gevaar meer van hen uitgaat. Waren al die maanden (jaren) van geestelijke marteling op de TA wel echt nodig uit oogpunt van nationale veiligheid?


12 jun

Groepsindeling TA gewijzigd; wordt er met de vrouwen geëxperimenteerd?

Ad Corten, 12 juni 2023

Vanuit de TA horen wij dat de groepsindeling van de vrouwen een week geleden ingrijpend gewijzigd is. Vriendinnen zijn uit elkaar gehaald en mogen elkaar, nu ze in verschillende groepen zitten, zelfs niet meer in het voorbijgaan groeten. Een verklaring voor de nieuwe indeling wordt niet gegeven door de directie van de PI. De vrouwen denken dat er met hen geëxperimenteerd wordt om te zien hoe ze op deze verandering reageren.

De meeste vrouwen verkeren in een labiele situatie. Velen hebben ernstige trauma’s overgehouden aan hun verblijf in de Koerdische gevangenissen en kampen. Op de TA krijgen zij geen psychologische ondersteuning. Een verandering zoals die nu is doorgevoerd, maakt hun situatie er niet beter op. De vrouwen zijn totaal machteloos en overgeleverd aan de grillen van de directie en DJI. Een situatie waarin de ene mens absolute macht heeft over de andere is altijd gevaarlijk. Dat weten we uit de Duitse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog.

Experimenteren met kwetsbare vrouwen die in een machteloze situatie zitten, is iets voor zieke geesten. Net zoals trouwens het hele gebruik van de TA om deze vrouwen extra te straffen.


11 jun 

Koerden willen nu zelf beginnen met berechten van IS strijders en familieleden

AANES, 10 juni 2023

In een “public statement” geeft AANES, de regering van de afgescheiden Koerdische regio Rojava, te kennen dat zij zelf zal beginnen met het berechten van westerse IS-strijders en hun familieleden. Vele duizenden van deze westerse burgers verblijven nog steeds in gevangenissen en detentiekampen op hun grondgebied. Tot nu toe drong AANES steeds aan op de organisatie van een internationaal tribunaal in Rojava, maar gezien het feit dat westerse landen hieraan geen steun willen verlenen, hebben ze besloten om nu zelf maar te beginnen met de berechting.

Het is onduidelijk wanneer de Koerden zullen beginnen met de berechting, en in welke volgorde zij dat zullen doen (mannen of vrouwen het eerst). Het kan nog lang duren voordat zij dit allemaal georganiseerd hebben. De straffen zullen waarschijnlijk lager uitvallen dan die welke in Europa worden gegeven. De Koerden beschouwen de meeste vrouwen bijvoorbeeld niet als misdadigers. Maar het is de vraag of de uitspraken van Koerdische rechters ook door het westen zullen worden erkend. En het is ook de vraag of westerse landen hun burgers zullen terugnemen nadat ze door de Koerden veroordeeld zijn.  

Nederland voert wel onderhandelingen over een tribunaal met Irak (waar de doodstraf wordt toegepast), maar niet met de Koerden. In 2019 stelde het CDA voor om het met Assad op een akkoordje te gooien over de berechting in Syrië van IS-strijders en hun vrouwen. De VVD voelde er toen echter niets voor om voor dit doel banden aan te knopen met een massamoordenaar.


8 jun

Nikki S. vrijgesproken van deelname aan terroristische organisatie en voorbereiding terroristisch misdrijf

RechtspraakNL, 8 juni 2023

In een opmerkelijke uitspraak heeft de Rotterdamse rechtbank de 38-jarige Nikki S. uit Berkel en Rodenrijs vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie en voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Het OM had hiervoor vijf jaar geëist.

Volgens het OM trok de vrouw eind 2013 met haar Turkse echtgenoot vanuit Turkije de Syrische grens over naar IS-gebied, terwijl zij wist dat IS een terroristische organisatie was. Bovendien zou de echtgenoot van de vrouw werkzaam zijn geweest voor IS. Door met hem een gezamenlijke huishouding te voeren, zou zij zich schuldig gemaakt hebben aan de voorbereiding van een terroristisch misdrijf.

De aanklachten van het OM tegen de vrouw waren dezelfde als die welke afgelopen maanden werden ingebracht tegen de vijf vrouwen die in februari vorig jaar werden teruggehaald. Ditmaal ging de rechter echter niet mee in de redenering van het OM dat vertrek naar Syrië automatisch aansluiting bij IS betekende. Er waren ook geen bewijzen dat haar echtgenoot bij IS heeft gehoord.

Vooral de eerste conclusie is opmerkelijk omdat de rechter tot nu toe altijd oordeelde dat vertrek naar Syrië automatisch aansluiting bij een terroristische organisatie betekende.

De verdachte, die op de TA in Vught in voorarrest zat, is na de uitspraak meteen op vrije voeten gesteld.

Het volledige vonnis is hier te lezen.


7 jun

Nederland maakt excuses voor heksenvervolging in Middeleeuwen, maar gaat door met moderne vorm ervan

Ad Corten, 7 juni 2023

Afgelopen week werden de heksenvervolgingen in Nederland herdacht waarbij indertijd honderden vrouwen gedood werden wegens misdaden die alleen in de fantasie van het volk bestonden. Er is een overeenkomst tussen de heksenjacht in de Middeleeuwen en de manier waarop tegenwoordig de teruggekeerde IS-vrouwen behandeld worden. Ook deze vrouwen worden beschuldigd van misdaden waaraan zij part noch deel hebben. Zo worden zij beschuldigd van het zich bewust aansluiten bij een terroristische organisatie terwijl ze in werkelijkheid vertrokken om hun man te volgen of om moslims te helpen bij hun strijd tegen Assad. Verder wordt het voeren van een gezamenlijke huishouding met een IS-strijder betiteld als voorbereiding van terroristische aanslagen. Bij gewone misdadigers wordt de echtgenote nooit medeverantwoordelijk gehouden voor de misdaden van hun man, alleen vanwege het feit dat zij boterhammen voor hem gesmeerd heeft.

Het is mooi dat Nederland nu zijn excuses heeft aangeboden aan de vrouwen die vroeger wegens hekserij op de brandstapel zijn gezet. Het zou nog mooier zijn wanneer wij beseffen dat de drang om vrouwen in een kwetsbare positie te beschuldigen van allerlei misdrijven die wij zelf bij elkaar gefantaseerd hebben, in onze maatschappij nog steeds aanwezig is.


5 jun 

Nieuwsbrief mei online

De nieuwsbrief over de maand mei is weer toegezonden aan alle leden van het ‘Platform Kinderen terug uit het Kalifaat’. Hij staat hier online. Voorgaande nieuwsbrieven zijn te vinden onder het tabblad documenten.  

Er was de afgelopen maand weinig of geen vooruitgang op de belangrijkste onderwerpen waarop wij ons richten. Er kwam geen verandering in de bezoekregeling voor de kinderen, noch in het strenge regime op de TA. En de IND ging nog steeds door met het afnemen van het Nederlanderschap bij vrouwen met dubbele nationaliteit. In tegenstelling tot andere landen heeft Nederland zijn vrouwen en kinderen vorig jaar niet teruggehaald uit humanitaire overwegingen maar alleen om de vrouwen te kunnen straffen. En dat zullen ze weten ook. Wanneer de vrouwen lang en hard genoeg gestraft zijn, worden ze weer het land uitgezet. Wie had gedacht dat met het terughalen vorig jaar de problemen waren opgelost, komt bedrogen uit.


1 juni   

Jihadistische dreiging in Nederland volgens NCTV toegenomen. Waarom zetten we teruggekeerde vrouwen niet in als tegengif?

NCTV 30 mei 2023

In de nieuwste aflevering (Nr. 58) van de serie “Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland”  laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weten dat de dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland is toegenomen. Hoewel de dreiging vooral vanuit het buitenland afkomstig is, zijn er ook in Nederland naar schatting zo’n vijfhonderd mannen en vrouwen die nog steeds het IS gedachtegoed aanhangen.

Op de Terroristen Afdeling in Zwolle zitten een twintigtal vrouwen die indertijd zijn vertrokken naar Syrië; daar aan den lijve ondervonden hebben wat het kalifaat in werkelijkheid inhield, en die nu staan te popelen om andere jongen mensen te waarschuwen voor de gevaren van het jihadisme. Deze vrouwen kunnen een krachtig tegengif vormen voor het nog steeds sluimerende jihadisme in ons land. En wat doen we met deze vrouwen? We nemen hun kinderen af, we straffen hen zo zwaar mogelijk op de TA, nemen hen de Nederlandse nationaliteit af, en zetten hen uit naar het buitenland. Ons meest effectieve wapen tegen het jihadisme gooien we daarmee overboord. En de NCTV maar waarschuwen dat de jihadistische dreiging toeneemt.


27 mei   

In Zweden zijn praktisch alle teruggekeerde kinderen verenigd met hun moeders

Return the Children, 23 mei 2023

In een WhatsApp bericht aan het International Repatriation Network geeft Bea Eriksson van het RTC Zweden een update van de situatie in Zweden. Hier zijn tussen september 2021 en mei 2022 in totaal 12 vrouwen en 23 kinderen teruggehaald. Na een moeizaam eerste jaar waarin moeders en kinderen gescheiden waren en er processen gevoerd werden over de voogdij,  zijn nu alle kinderen verenigd met de moeders op twee uitzonderingen na.  RTC heeft hierbij een rol gespeeld door op verzoek van de families in de rechtszaal te getuigen hoe belangrijk de rol van de moeders is voor de psychologische gezondheid van de kinderen. Met de moeders en kinderen gaat het intussen goed; sommige moeders hebben hun naam veranderd en zijn begonnen aan een universitaire studie.  

Er zitten nog enkele Zweedse kinderen en moeders in Syrië, maar de Zweedse regering doet geen pogingen om hen terug te halen. Dit houdt verband met de komst van een rechtse regering, en ook met de tegenstand van Turkije tegen het NAVO lidmaatschap van Zweden. Daardoor wil Zweden de Turken niet verder tegen zich in het harnas jagen door met de Koerden te onderhandelen over de teruggave van de moeders en kinderen.


24 mei  

Is het draconische regime op de TA de laatste jaren werkelijk afgezwakt?

Ad Corten, 24 mei 2023

De NRC schreef op 13 april: “Terroristenafdelingen hebben hun langste tijd gehad. Na zo’n twee decennia ervaring is het draconische regime er afgezwakt. De vele visitaties zijn teruggedrongen, er is arbeid mogelijk, bezoek is verruimd. Het komt ook voor dat terreur-veroordeelden na een derde van hun straf worden doorgeplaatst naar een reguliere gevangenis.”

Dat is een wat al te optimistische inschatting. De visitaties na familiebezoek gaan nog steeds gewoon door. Eén van de vrouwen op de TA weigert bezoek van familieleden vanwege de kans dat na het bezoek “het rode lampje” gaat branden ten teken dat zij uit de kleren moet. Dit brengt bij haar zoveel trauma’s naar boven uit haar tijd in Koerdische gevangenissen dat zij geen bezoek van familie of vrienden durft te ontvangen. De meeste vrouwen op de TA hebben ernstige trauma’s overgehouden aan hun verblijf in de Koerdische kampen, maar van psychologische hulp is er op de afdeling geen sprake. Wanneer de vrouwen naar de reguliere afdeling overgeplaatst worden, kunnen zij daar meer hulp krijgen. Maar die overplaatsing gebeurt alleen wanneer zij niet in beroep gaan en zich neerleggen bij hun veroordeling wegens terrorisme. En wanneer zij veroordeeld zijn voor terrorisme, wordt hun het Nederlanderschap ontnomen (bij dubbele nationaliteit) en lopen ze grote kans hun kinderen te verliezen. Zij mogen dus kiezen tussen psychologische hulp voor zichzelf of het behoud van hun kinderen.

Hoezo “afzwakking van het draconische regime” ?


23 mei 

Vrouwen beschrijven verblijf op de TA als geestelijke marteling

Ad Corten, 23 mei 2023

Ondanks al onze protesten is er nog geen enkele verlichting gekomen van het regime op de TA in Zwolle. De vrouwen leven nog steeds in drie streng gescheiden groepen en mogen na overplaatsing van de ene groep naar de andere geen enkel contact meer hebben met vriendinnen uit hun oude groep. Zij zitten 19 uur per dag opgesloten in hun cel en in het weekend zelfs 21 uur. Ontvangen van boeken is verboden, evenals tuinieren. Hun kinderen mogen ze nog steeds maar eens in de 6 weken ontvangen, en dan slechts gedurende een uurtje, omringd door bewakers, in een kind-onvriendelijke ruimte. En de vrouwen met dubbele nationaliteit krijgen nog steeds te horen dat hun Nederlanderschap zal worden afgenomen en dat ze het land zullen worden uitgezet.

Eén van de vrouwen omschreef het verblijf op de TA onlangs als geestelijke marteling. Zij had bij de Koerden zowel lichamelijke als geestelijke marteling meegemaakt, maar de laatste was het ergste. “Bij lichamelijke marteling werden je blauwe plekken na enkele dagen weer minder, maar geestelijke marteling is iets dat steeds doorgaat en waar je uiteindelijk erg moe en depressief van wordt”.


21 mei 

IND heeft geen tijd om Syrische oorlogsmisdadigers op te sporen, maar wel om Nederlandse vrouwen het land uit te zetten

NOS, 20 mei 2023

Syrische vluchtelingen in Nederland lopen hier hun folteraars tegen het lijf. Tientallen beulen die onder het regime van president Bashar al-Assad in Syrië mensen hebben gemarteld, lopen vrij rond in Nederland, melden Trouw en het radioprogramma Argos vandaag. Sommige deskundigen schatten dat het gaat om 50 tot 100 oorlogsmisdadigers. Blijkbaar heeft de IND onvoldoende mankracht om alle buitenlandse vluchtelingen die Nederland binnenkomen voldoende te checken.

Waar de IND wél veel tijd aan besteedt, is het uitzetten van een 15-tal Nederlandse vrouwen naar het buitenland. Deze vrouwen, die eerder werden teruggehaald uit Syrië, wordt op last van de minister hun Nederlanderschap ontnomen omdat zij een gevaar zouden vormen voor de nationale veiligheid. Nu er steeds meer van deze vrouwen voor de rechtbank hebben gestaan, blijkt er van hen geen enkel gevaar uit te gaan. Zij zijn indertijd, al dan niet gedwongen, met hun man meegereisd naar Syrië en hebben zich daar beziggehouden met het huishouden en de verzorging van hun kinderen. De beschuldigingen van oorlogsmisdaden, slavernij en plundering waar het OM mee komt, blijken ongegrond te zijn. Wanneer je de vrouwen persoonlijk ontmoet, blijken het hele normale Nederlandse vrouwen te zijn die alleen maar dromen van een rustig bestaan in Nederland samen met hun kinderen. Het uitzetten van deze vouwen is een obsessie van de minister en de rechtse partijen. De IND capaciteit die hiermee gemoeid is, zou voor belangrijkere zaken ingezet kunnen worden.


18 mei 

Gebrek aan postzegels belemmert communicatie vrouwen op TA met buitenwereld

Ad Corten, 18 mei 2023

Voor de vrouwen op de TA in Zwolle is het schrijven van brieven de enige mogelijkheid om contact te houden met de buitenwereld (afgezien van het familiebezoek ). Corresponderen met mensen buiten de gevangenis is voor hen belangrijk om vertrouwen te houden in de Nederlandse maatschappij en te merken dat niet heel Nederland hen als gevaarlijke terroristen beschouwt. Op de TA worden zij op dezelfde wijze behandeld als zware criminelen van het kaliber Taghi, en dat werkt op den duur zeer deprimerend. Deze vrouwen hebben nooit in hun leven geweld gepleegd; het enige dat zij gedaan hebben, is hun man volgen naar Syrië en daar voor de kinderen zorgen. In hun brieven beschrijven zij hun intense verdriet dat die kinderen bij aankomst in Nederland zijn afgenomen, en dat zij nu in hun eentje in hun cel zitten (in het weekend 21 uur per etmaal). Sommigen zijn sterk en proberen zich ondanks alles staande te houden, maar anderen beginnen langzaam gek te worden van verdriet en wanhoop.

Brieven schrijven is voor hen de enige manier om zich te uiten. Maar dan moeten ze wel postzegels hebben, en daar konden ze de afgelopen maanden moeilijk aan komen. Soms sparen ze brieven een paar weken op en sturen er dan meerdere tegelijk. Wij mogen hen geen postzegels sturen; kennelijk omdat zij op de sanctielijst staan. Wanneer wij extra postzegels bijsluiten in onze brieven, worden die er door de bewaking uitgehaald. Ongefrankeerde brieven versturen (wat ik hen eerder had aangeraden), is verboden door de directie. De enige manier voor hen om aan geld te komen voor het kopen van extra dingen (zoals postzegels), is het inpakken van vaatwastabletten waarmee zij 90 cent per uur verdienen (tot een maximum van € 16 per week).


12 mei 

Behandel Syriëgangers met dubbele nationaliteit niet anders dan de rest

De Volkskrant, 12 mei 2023

In de Volkskrant staat vandaag een opinie artikel waarin ik wijs op de discriminatie van Syriëgangers van allochtone afkomst ten opzichte van degenen met alleen de Nederlandse nationaliteit. Bij de eerste groep wordt de Nederlandse nationaliteit afgenomen en worden zij daarna het land uitgezet. Bij Syriëgangers van autochtone afkomst gebeurt dit niet omdat zij na het afnemen van hun Nederlanderschap stateloos zouden worden.

Het verschil in behandeling tussen beide groepen is in flagrante strijd met artikel 1 van onze Grondwet dat stelt dat alle inwoners van ons land op gelijke manier behandeld moeten worden. Wanneer de minister en haar rechtse achterban vinden dat Nederlanders van allochtone afkomst op andere manier behandeld mogen worden dan autochtone Nederlanders, zullen zij eerst de Grondwet moeten wijzigen.

Voor scan van papieren versie klik hier.


12 mei 

Kinderen van vrouwen op TA gestraft door bezoek aan moeder in kind-onvriendelijke omgeving

Ad Corten, 12 mei 2013

Er is nog steeds geen verandering gekomen in de bezoekregeling van kinderen aan hun moeders op de TA. Minister Weerwind en de directie van de gevangenis beweren nog steeds dat de moeders hun kinderen wekelijks mogen ontvangen, maar van de moeders zelf horen wij dat dit pertinent onjuist is. Het moeder/kind bezoek is slechts eens in de zes weken, en het vindt plaats in dezelfde onvriendelijke ruimte waar de gedetineerden hun familie ontvangen. De enige decoratie hier is een grote foto van een oude gevangenismuur (!), en er zijn voortdurend bewakers in uniform bij aanwezig. Dit maakt de kinderen angstig en zij zijn bang dat zij door de bewakers geslagen zullen worden, net zoals dit gebeurde door geüniformeerde bewakers in de Koerdische kampen.

Moeders op de reguliere afdeling mogen hun kinderen eenmaal per vier weken gedurende 2 uur ontvangen. Dit gebeurt in een kindvriendelijke ruimte met een speelkussen, trampoline, en bewakers in normale kleren die drankjes en koekjes voorde kinderen meebrengen. De vraag is waarom de moeders op de TA hun kinderen ook niet in deze ruimte en op dezelfde wijze mogen ontvangen. De moeders op de TA hebben doorgaans een nog sterkere band met hun kinderen dan gewone moeders omdat zij in alle jaren in de Koerdische kampen de enige ouder waren waar de kinderen zich aan vast konden klampen. Waarom moeten die kinderen na alle ellende in de kampen nu nog eens extra gestraft worden door het contact met hun moeders te beperken en dit in een kind-onvriendelijke ruimte te laten plaatsvinden?


9 mei

Beroep op CDA fractieleider Heerma om afnemen Nederlanderschap niet langer te steunen

Ad Corten, 9 mei 2023

Ondanks kritiek van haar eigen ambtenaren (Inspectie van J&V), de Raad voor de Strafrechtstoepassing, NCTV, Reclassering Nederland en burgemeesters van grote steden, houdt minister Yesilgöz vast aan haar beleid om terrorisme veroordeelden met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen. Ook al is de kans groot dat de bestuursrechter in individuele gevallen dit besluit terug zal draaien, toch vormt de constante dreiging van uitzetting en de vraag wat er met dan met de kinderen zal gebeuren, een vorm van geestelijke marteling van de vrouwen in Zwolle.

De minister houdt vast aan haar beleid omdat zij zich in de Kamer gesteund weet door het CDA en de rechtse partijen. De kans dat VVD en PVV van standpunt zullen veranderen is minimaal, maar voor het CDA is het gezien zijn christelijke principes natuurlijk erg vreemd dat de partij meegaat in dit inhumane beleid. Vandaar dat ik fractievoorzitter Heerma weer een brief geschreven heb om aan te dringen op aanpassing van het CDA standpunt. Wanneer het CDA overstag gaat, heeft de minister niet langer een meerderheid in de Kamer.


7 mei

Vrouwen in Zwolle bezorgd over hoger beroep van Openbaar Ministerie

Ad Corten, 7 mei 2023

Het besluit van het OM om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank in Rotterdam leidt tot grote bezorgdheid bij de betreffende vrouwen. Het besluit is niet van invloed op het tijdstip waarop de vrouwen vrijkomen. Omdat het hoger beroep wel 1,5 jaar kan duren, worden de vrouwen voorlopig vrijgelaten op het tijdstip dat de rechtbank op 13 april heeft aangegeven: 4 maanden na de uitspraak voor Hafida, en na 7 maanden voor Meryem, Nawal en Amber. Wanneer er op dat moment echter een hoger beroep loopt, krijgen ze hun kinderen niet terug van Jeugdbescherming omdat er een kans is dat de moeders later weer terug moeten naar de cel. Om dezelfde reden zullen de gemeentes afwachtend zijn met het regelen van huisvesting en verdere hulp. De vrouwen moeten tot het moment van hun vrijlating op de TA blijven, en krijgen dus geen kans om zich voor te bereiden op hun vrijheid.  En daarnaast speelt natuurlijk voor de meeste vrouwen ook nog het probleem met het afnemen van hun Nederlanderschap.

Terwijl ieder normaal mens vindt dat de vrouwen intussen wel genoeg gestraft zijn, draaien de ambtelijke molens – aangestuurd door een minister met een sterke persoonlijke afkeer van de vrouwen – intussen blijkbaar nog gewoon door.


6 mei

IS-vrouwen in Iraakse gevangenis in hongerstaking

Volkskrant, 6 mei 2023

Honderden voormalige IS-vrouwen die lange straffen uitzitten in een gevangenis in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn al meer dan twee weken in hongerstaking. De BBC heeft videobeelden van uitgemergelde vrouwen die op de stenen vloer van hun cel liggen. De meer dan vierhonderd vrouwen, die getrouwd zijn geweest met strijders van IS (Islamitische Staat), protesteren tegen de onmenselijke manier waarop ze worden behandeld, en ook tegen de manier waarop ze zes jaar geleden zijn veroordeeld. Ze zitten lange celstraffen uit, van 15 jaar tot levenslang, en sommigen zijn zelfs ter dood veroordeeld. Onder de gevangenen zouden veel buitenlandse vrouwen zijn, uit onder meer Rusland, Turkije, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In de Rusafa-gevangenis ten oosten van Bagdad zitten ook meer dan honderd kinderen schat de BBC. De gevangenis is zwaar overbevolkt. De BBC zegt dat soms wel 40 mensen één cel moeten delen.

Zoals bekend is onze eigen minister van justitie, Dilan Yesilöz, altijd voorstander geweest van het berechten van Nederlandse vrouwen in de regio. Zij was vorig jaar fel tegen het terughalen van de Nederlandse vrouwen en kinderen uit Syrië.


6 mei   

IND bezoekt Sadaf S. om uitzetting naar Afghanistan te bespreken

Ad Corten, 6 mei

Wie gedacht had dat de IND na alle kritiek van de rechtbank in Rotterdam en andere overheidsinstanties even pas op de plaats zou maken bij de uitzetting van Sadaf S. naar Afghanistan, komt bedrogen uit. Deze week kreeg Sadaf in haar cel op de Terroristen Afdeling in Zwolle bezoek van twee medewerkers van de  Dienst Terugkeer en Vertrek. Die kwamen met haar de praktische details van haar terugkeer naar Afghanistan bespreken. De plannen van de IND om Sadaf over te dragen aan de Taliban worden dus nog steeds gewoon doorgezet.  


5 mei 

Bevrijdingsdag met een bijsmaak

Ad Corten, 5 mei 2023

Bevrijdingsdag is de dag waarop heel ons land viert dat wij een democratische rechtsstaat zijn, dankzij de vele mensen die daar hun leven voor gegeven hebben. Wij zijn trots op onze reputatie als verdediger van mensenrechten overal ter wereld, en dankzij het Internationaal Strafhof zijn wij dé plaats in de wereld waar oorlogsmisdadigers berecht worden. Bij al deze zelfingenomenheid  denken we niet aan het kleine groepje vrouwen dat vorig jaar is teruggehaald uit Syrië  en dat we hebben weggestopt op de TA in Zwolle. Daar worden ze – buiten het zicht van de wereld – behandeld op een wijze die niet te rijmen valt met een moderne rechtsstaat. De vrouwen zijn volstrekt ongevaarlijk en zitten alleen maar op de TA omdat wij vinden dat ze extra gestraft moeten worden. Ze worden nog net niet fysiek gemarteld, maar de extra beperkingen waaraan zij onderhevig zijn (waaronder het gebrek aan contact met hun kinderen) kunnen naar alle maatstaven als geestelijke marteling beschouwd worden. Amnesty concludeerde al in 2017 dat het regime op de terroristenafdeling “inhumaan en onnodig” was. Het riep Nederland op de wet aan te passen zodat er een einde kwam aan de onnodig strenge gevangenisomstandigheden. Niets is intussen veranderd; ook niet nu er vrouwen op de afdeling zitten die nog nooit in hun leven een aanslag gepleegd of beraamd hebben.


4 mei  

Chadia B. overgeplaatst van TA naar medische afdeling

Ad Corten, 4 mei 2023

Gisteren is Chadia B. eindelijk overgeplaatst van de terroristen afdeling naar het PPC (penitentiair psychiatrisch centrum); een afdeling van de PI die onder de TA zit, en waar de gedetineerden veel meer zorg krijgen. De overplaatsing volgde na een bezoek van een delegatie van de DJI (Dienst Justitiële Inrichten) aan de PI. Dit was de eerste maal dat ambtenaren van het ministerie de moeite namen om zelf te komen kijken op de TA, en te zien hoe de maatregelen die zij achter hun bureau bedenken, in de praktijk uitwerken. Blijkbaar heeft de aanblik van Chadia, die invalide is en zich alleen in een rolstoel of op handen en voeten kan verplaatsen, hen doen beseffen dat de TA voor haar toch niet de juiste plek was.

Het is natuurlijk een schande dat Chadia een half jaar op de TA heeft moeten doorbrengen. Dit was het gevolg van het regeringsbeleid dat iedereen die naar Syrië was vertrokken, per definitie een terrorist was, en dat alle terroristen op de TA moesten worden ondergebracht. Er is al vaak gewezen op de onredelijkheid van dit systeem. De uit Syrië teruggekeerde vrouwen vormen geen gevaar voor de samenleving, en het is onzinnig om hen te behandelen als gevaarlijke terroristen. Het geval van Chadia, die doodziek terugkeerde uit Syrië en niet eens in staat was om te lopen, illustreert de absurdheid van de Nederlandse aanpak.  


3 mei

Nederlandse generaal Van Uhm sprak in 2014 respect uit voor Syriëgangers

Volkskrant 5 mei 2014

Tijdens de afgelopen rechtszaken tegen de teruggekeerde vrouwen uit Syrië hamerde het OM er steeds op dat de vrouwen indertijd naar Syrië vertrokken in het volle bewustzijn van de gruweldaden die door IS gepleegd werden, en dat dit reden is om hen aan te klagen wegens het zich aansluiten bij een terroristische organisatie. In werkelijkheid is er waarschijnlijk geen enkele vrouw geweest die werkelijk besefte wat voor gruweldaden IS pleegde. De meesten gingen naar Syrië om hun man te volgen, of uit idealistische motieven.

Dit laatste gold zelfs voor een deel van de mannen die vertrokken. Nog op 4 mei 2014 verklaarde de ex-commandant van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Peter van Uhm dat hij respect had voor de jongens die naar Syrië vertrokken om daar te vechten tegen Assad. Van Uhm verloor zijn zoon in Afghanistan die daar vocht tegen de Taliban. Desondanks kon hij zich verplaatsen in de geest van de idealistische jongeren die  naar Syrië vertrokken met de bedoeling de wereld te verbeteren.

Waarschijnlijk moet je zelf idealist zijn (of het ooit zijn geweest) om je te kunnen verplaatsen in de geest van andere idealisten, zelfs wanneer die verkeerde keuzes maken. Idealisten zijn mensen die hun veilige en comfortabele bestaan opgeven om iets voor andere mensen te betekenen. De Nederlanders die tegenwoordig – met de kennis van achteraf – iedereen die naar Syrië vertrok veroordelen, hebben zelf waarschijnlijk nooit hun nek uitgestoken om anderen te redden. En wanneer je zelf nooit iets idealistisch doet, kun je natuurlijk ook geen fouten maken.

Van Uhm in 2014: “De vraag of hun omgeving en onze maatschappij wel zijn best heeft gedaan om deze mensen in de goede richting te houden, wordt te weinig gesteld. Je moet deze jonge mensen proberen te begrijpen, anders kun je ze ook niet verder helpen”. Die uitspraak is op dit moment zeker ook van toepassing op de vrouwen die destijds vertrokken in een vlaag van idealisme, en waarvoor we nu geen enkel begrip tonen.


1 mei  

Nieuwsbrief april verzonden en online

Vandaag is de Nieuwsbrief over april verzonden aan alle leden van het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen van de afgelopen maand. Voor trouwe bezoekers van deze website zal de nieuwsbrief weinig nieuws bevatten, maar veel mensen vinden het handig om eens in de maand een kort overzicht van de nieuwe ontwikkelingen te ontvangen.

Mensen die de nieuwsbrief nog niet maandelijks ontvangen, maar wel op de distributielijst willen komen, kunnen een mailtje sturen aan adcorten@gmail.com.

Een overzicht van alle maandelijkse nieuwsbrieven sinds februari 2020 is te vinden op de website onder https://kinderenteruguitkalifaat.nl/nieuwsbrieven-platform-kinderen-terug-uit-kalifaat/


28 apr

Kamerbrief over kosten opvang terugkeerders

Dilan Yesilgöz, 26 april 2023

In een Kamerbrief van 26 april geeft minister Yesilgöz een overzicht van de kosten die gemoeid zijn met de opvang van uitreizigers na terugkeer. Dit naar aanleiding van vragen die hierover gesteld waren in het commissiedebat terrorisme en extremisme van 24 november 2022 (door Caroline van der Plas). Het is niet te verbazen dat deze kosten hoog zijn. Zo kost een dag detentie op de terroristenafdeling € 635, veel meer dan de gemiddelde kostprijs van een cel in het gevangeniswezen. Volgens de minister: “Het overgrote deel van deze meerkosten wordt besteed aan personeel. Vanwege de kleinschaligheid en veiligheidsmaatregelen van de afdeling is de personeelsinzet hoger dan bij andere regimes”. Het is de vraag of al deze maatregelen echt nodig zijn. In februari jl. concludeerde de Raad voor de Strafrechttoepassing dat er op de TA sprake is van overbeveiliging. Zelfs wanneer kinderen hun moeder op de TA bezoeken, kan dat alleen onder toezicht van een aantal bewakers.

De hoge kosten van de opvang van terugkeerders zijn een direct gevolg van de roep van rechtse partijen om zware straffen voor deze groep. Zo moeten zij tijdens hun voorarrest verplicht worden ondergebracht op de (dure) terroristenafdeling, en moeten zij zo hoog mogelijke gevangenisstraffen krijgen (die ook worden doorgebracht op de TA). Hun kinderen krijgen zij nauwelijks meer te zien, wat leidt tot trauma’s bij de kinderen en naar verwachting hoge kosten voor Jeugdzorg bij de latere integratie van de kinderen in de maatschappij.

In Zweden worden de teruggehaalde vrouwen na ondervraging gewoon doorgestuurd naar het dorp waar ze vandaan kwamen, samen met hun kinderen. Alleen wanneer achteraf blijkt dat zij oorlogsmisdaden hebben gepleegd, worden zij daarvoor alsnog vervolgd. Op dit moment is dat nog bij geen enkele van de teruggekeerde vrouwen het geval. Het Zweedse systeem is daardoor niet alleen veel humaner dan het Nederlandse, maar ook aanzienlijk goedkoper voor de belastingbetaler.


27 apr

Zwolse PI heeft al tuinproject, alleen nog niet voor gedetineerden op de TA

De Bonjo, maart 2023

Tot mijn grote verrassing stuurde een van de vrouwen in de PI Zwolle mij gisteren een krantje waaruit blijkt dat er in de PI vorig jaar een tuinproject gestart is. Normaal ben ik degene die krantjes stuurt naar de vrouwen in Zwolle, maar nu gebeurde het dus andersom. Het betreffende blaadje heet De Bonjo, en het is een maandelijkse uitgave van overheidswege voor alle gedetineerden in Nederland. Oplage 10.000 stuks.

Het blaadje werd mij toegestuurd door een van onze dames die enkele maanden geleden is overgeplaatst van de TA naar de reguliere afdeling, en die daar nu – tot haar grote vreugde – mag gaan tuinieren. Het artikel in De Bonjo beschrijft hoe in de PI Zwolle vorig jaar een pilot is opgezet waar iedereen erg enthousiast voor is. Het project is bestemd voor de mensen op ISD afdeling (Instelling Stelselmatige Daders), maar de gedetineerden op de TA mogen er niet aan meedoen. Waarschijnlijk omdat die als nog gevaarlijker beschouwd worden dan de “stelselmatige daders”.

Ik ben zeer verheugd dat de directie van de PI Zwolle ook tot het inzicht is gekomen dat tuinieren erg goed is voor de gedetineerden. Ik had de afgelopen maanden al enkele malen aan de directie voorgesteld om de dames op de TA hiertoe gelegenheid te bieden. Hierop werd nooit gereageerd, waarschijnlijk omdat het de directie van bovenaf verboden is om deze  mogelijkheid ook voor de dames op de TA te openen.

Nu we weten dat er op de PI inderdaad al een tuin bestaat, zullen we bij de directie (en bij DJI) opnieuw vragen om deze mogelijkheid ook voor de dames op de TA open te stellen. Het gezamenlijk tuinieren is een van de beste manieren om deze dames weer positieve energie te geven, en hen uit hun benauwde kringetje te halen waarin ze de hele dag in opgesloten zitten.   De bedoeling van hun detentie is tenslotte om hen voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij, en niet om hen kapot te maken door de geestelijke marteling waaraan ze nu onderworpen zijn.  


26 apr

Opinie artikel in Trouw over afnemen Nederlanderschap

Trouw, 26 april 2023. Voor papieren versie klik hier.

Na mijn oproep gisteren aan de CDA Kamerfractie om haar standpunt over het afnemen van het Nederlanderschap te wijzigen, plaatste dagblad Trouw vandaag een opinie artikel van mijn hand waarin ik uitlegde dat  het CDA op dit moment de bottleneck vormt bij de aanpassing van het regeringsbeleid. Het CDA probeert zich op dit moment voorzichtig los te maken van VVD en PVV en een meer linkse, christelijke koers te gaan varen. Het wijzigen van het standpunt t.a.v. het afnemen van het Nederlanderschap zou een concreet begin hiervan zijn.

Trouw besteedt wel vaker aandacht aan het gebrek aan christelijke waarden binnen het CDA, en mijn artikel paste goed binnen dit onderwerp.


25 apr

Oproep aan CDA Kamerfractie om standpunt te wijzigen over afnemen Nederlanderschap

Ad Corten, 25 april 2023

In een brief aan fractievoorzitter Heerma heb ik de CDA Kamerfractie opgeroepen om afstand te nemen van het regeringsbeleid om bij terrorisme veroordeelden het Nederlanderschap af te nemen. Dit beleid wordt algemeen bekritiseerd; niet alleen omdat het inhumaan is, maar ook omdat het risico’s oplevert voor de samenleving. De bedoeling van de wet op het afnemen van het Nederlanderschap was “de nationale veiligheid te verhogen”. Alle betrokken instanties, zowel binnen als buiten de overheid, zijn intussen tot de conclusie komen dat de wet een averechts effect heeft. Dit komt doordat de mensen van wie het Nederlanderschap is afgenomen, niet uitgezet kunnen worden en als illegale vreemdeling in een volstrekt uitzichtloze situatie verkeren.

 D’66 en de linkse partijen willen daarom in de Kamer voorstellen om te stoppen met het afnemen van het Nederlanderschap. Zolang het CDA echter de kant van VVD en PVV blijft kiezen, bestaat er geen Kamermeerderheid voor dit voorstel. De bal ligt nu dus bij het CDA; de partij die indertijd medeverantwoordelijk was voor de invoering van de wet.


24 apr

Hoe strafrechters een verblijf op de terroristenafdeling meenemen in hun beslissingen (of niet)

Justitiële Verkenningen, november 2022

Dit artikel beschrijft hoe strafrechters wisselend omgaan met de wetenschap dat bij een veroordeling wegens terrorisme de gedetineerde zijn straf grotendeels moet uitzitten onder het zware regime van de TA. In sommige gevallen legt de rechter om deze reden een lagere straf op, en in andere gevallen niet. De auteurs zijn van mening dat volgens het principe van proportionele vergelding het strenge regime van de TA moet worden meegenomen in de straftoemeting. Met andere woorden, als de rechter weet dat de gedetineerde zijn straf moet uitzitten op de TA, zou dit moeten leiden tot een kortere duur van de opgelegde straf.

Deze discussie is relevant voor de lopende strafzaken tegen vrouwen die onlangs zijn teruggehaald uit Syrië. Tot nu toe hebben de advocaten van de vrouwen niet gepleit voor een lagere straf vanwege het strenge regime op de TA. Dit is merkwaardig omdat dit regime voor vrouwen zwaarder is dan voor mannen vanwege het feit dat de meeste vrouwen kinderen hebben die zij tijdens hun verblijf op de TA nauwelijks te zien krijgen. Dit vormt een extra straf voor de vrouwen, maar meer nog voor de kinderen die grote kans lopen hieraan een trauma over te houden.


Interne kritiek binnen ministerie van Justitie op beleid t.a.v. teruggekeerde vrouwen

Ad Corten, 22 april 2023

Het Nederlandse beleid t.a.v. de teruggekeerde vrouwen is gemeten naar objectieve criteria absurd zwaar. Onze overheid heeft eerst op grond van ongefundeerde argumenten (“gevaar voor hulpverleners”) jarenlang geweigerd zijn vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. Pas nadat de rechter dreigde de strafzaken tegen de vrouwen te staken, bleek terughalen ineens wél mogelijk te zijn. Vervolgens werden de vrouwen na aankomst in Nederland van hun kinderen gescheiden, en kregen ze die daarna nauwelijks meer te zien. Zelf werden zij ondergebracht op de terroristen afdeling in Zwolle waar het verblijf volgens deskundigen gelijk staat aan geestelijke marteling. En als klap op de vuurpijl wordt hen verteld dat zij na het uitzitten van hun straf hun Nederlanderschap zullen verliezen en uitgezet zullen worden naar het buitenland.  

Dit zijn on-Nederlandse maatregelen die niet passen bij een beschaafd land, en zeker niet bij een land dat zich in het verleden altijd heeft opgeworpen als verdediger van de mensenrechten. De maatregelen zijn het gevolg van wetgeving die is aangenomen op een moment dat het land in paniek verkeerde, en die indertijd werd ingediend door VVD (Yesilgöz) en CDA. Op dit moment is het echter volstrekt duidelijk dat er van de teruggekeerde vrouwen geen enkel gevaar uitgaat, en dat er geen enkel argument is om hen langer vast te houden op de TA.

Terwijl de minister met een on-Nederlandse haat en verbetenheid vasthoudt aan het beleid van maximaal straffen en daarna uitzetten, zijn er binnen het Ministerie van J&V blijkbaar ook normale mensen die beseffen dat het huidige beleid onrechtvaardig en gevaarlijk is.  Een voorbeeld daarvan is de publicatie van het rapport “Terugkeer en re-integratie van ex-Syriëgangers” in de serie Justitiële Verkenningen van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid). In dit rapport van november vorig jaar laat het Ministerie een groot aantal deskundigen aan het woord die zeer kritisch staan tegenover het huidige beleid.

Het rapport is te downloaden vanaf de site van het WODC.


20 apr

CDA nog steeds verantwoordelijk voor afnemen nationaliteit bij teruggekeerde vrouwen

Ad Corten, 20 april 2023

Zolang het CDA geen afstand neemt van zijn oude beleid, bestaat er in de Tweede Kamer nog steeds een meerderheid voor het afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij teruggekeerde vrouwen. Wij hadden D’66 en de linkse partijen gevraagd het onderwerp op de agenda te zetten van de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor J&V, maar de partijen zijn huiverig om dat te doen zo lang niet zeker is dat het CDA ditmaal met hen mee  stemt. De laatste keer dat dit onderwerp in de Kamer behandeld werd (eind 2021), stemde het CDA vóór verlenging van de wet die het afnemen van het Nederlanderschap mogelijk maakt. De partij sloot zich toen aan bij VVD, PVV en extreemrechts, die in totaal 86 zetels hebben. Wanneer het CDA (met 14 zetels) tégen het voorstel had gestemd, was de verlenging van de wet verworpen met 77 stemmen tegen.

Ik heb het CDA de afgelopen weken herhaaldelijk benaderd met het verzoek zijn standpunt te wijzigen, ook in het licht van de dringende adviezen van NCTV, Inspectie J&V, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Nederlandse burgemeesters en Reclassering Nederland om te stoppen met het afnemen van het Nederlanderschap. De partij blijft tot nu toe echter Oost-Indisch doof. Blijkbaar zijn haar banden met VVD, PVV en extreemrechts te sterk om haar standpunt te wijzigen.


19 apr

OM in hoger beroep tegen uitspraken vorige week

AD, 19 apr 2023

Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de lagere straffen die de rechtbank uitdeelde aan vijf vrouwen die in februari 2022 naar Nederland zijn overgebracht uit een kamp in Syrië. Ze kregen vorige week celstraffen van 16 maanden tot drie jaar (deels voorwaardelijk) voor onder meer lidmaatschap van Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De straffen van de rechter zijn duidelijk lager dan de drieënhalf tot vier jaar cel die door het Openbaar Ministerie eerder werden geëist. ,,De rol van deze vrouwen is beperkter geweest dan die van Nederlandse IS-vrouwen die eerder zijn berecht”, stelde de rechtbank vorige week. Ook hebben de vrouwen expliciet afstand gedaan van het gedachtegoed van IS, stelde de rechtbank.

De lagere straf was volgens de rechter ook passend, omdat de vrouwen al vier jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een Koerdisch kamp hadden gezeten. Maar daar is het OM het niet mee eens. Justitie vindt niet dat het verblijf in het kamp van invloed moet zijn om de bepaling van de

De rechtbank stelde verder dat het een onwenselijke situatie zou worden als de vrouwen met een dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap kunnen verliezen. Volgens het OM past die overweging ‘niet in een strafrechtelijk vonnis’ en zou dit niet moeten meewegen bij de straffen.

De uitspraken vorige week waren een teken dat  de rechters vinden dat het langzamerhand tijd wordt dat we de vrouwen op een menselijkere manier gaan behandelen. Zij hebben al zwaar geboet voor hun uitreis door alle ellende die zij (en hun kinderen!) in Koerdische kampen en gevangenissen hebben meegemaakt; een ellende die mede veroorzaakt werd door de halsstarrige weigering van de NL overheid om hen eerder terug te halen. Na hun terugkeer in Nederland zijn ze verder op abnormale wijze gestraft door het strenge regime op de TA, het gemis van hun kinderen, en de dreiging van de IND met het verlies van hun Nederlanderschap. Deze overwegingen spelen blijkbaar echter geen rol bij het OM (lees minister Yesilgöz). De minister is nog steeds vervuld van een irrationele haat tegenover de vrouwen; een haat die haar ertoe brengt de adviezen van haar veiligheidsadviseurs in de wind te slaan, en door te gaan met het afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij de teruggekeerde vrouwen.  


17 apr

Vonnissen afgelopen week online

Ad Corten, 17 april 2023

De uitspraken van de rechtbank in Rotterdam in de strafzaken tegen vier van de teruggekeerde vrouwen zijn intussen via de volgende links te bekijken:

Amber K.

Hafida H.

Nawal H.

Meryem S.

De uitspraak voor Naima E. is niet online te vinden. Bij haar viel het onvoorwaardelijke deel van haar straf weg tegen het voorarrest zodat zij niet terug hoefde naar de cel.

Interessant is de toelichting bij de uitspraak voor Nawal H. Onder punt 8 (Motivering van de straf) staat onder punt 8.4 (conclusies van de rechtbank) de volgende opmerking:

De rechtbank merkt voorts nog op dat de verdachte op dit moment nog steeds in grote onzekerheid leeft nu zij niet zeker is van haar verblijf in Nederland na ommekomst van haar straf. Ter zitting is gebleken dat de kans bestaat dat haar Nederlanderschap zal worden ingetrokken, nu zij, in tegenstelling tot sommige andere uitreizigsters, een dubbele nationaliteit heeft. Dit heeft voor haar en ook voor haar kinderen grote nadelige gevolgen. De rechtbank acht dit voor verdachte en haar kinderen een onwenselijke situatie. De verdachte is geboren en opgegroeid in Nederland en is, nadat zij haar gevangenisstraf heeft uitgezeten, afgestraft. In dat opzicht ligt het in de rede dat de verdachte, die spijt heeft betuigd van haar uitreis en haar straf zal moeten ondergaan, daarna weer deel zou moeten kunnen uitmaken van de samenleving, met behulp van de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering zijn geadviseerd.”

Het is zeer verheugend dat de strafrechter zo expliciet zijn mening geeft over het bestaande regeringsbeleid om bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te pakken nadat zij ‘afgestraft’ (=definitief veroordeeld) zijn.


16 apr

Deradicalisering op TA werkt niet

Ad Corten, 16 apr 2023

Vorige week bracht de NRC een uitgebreid artikel over de TA Zwolle met als teneur dat het verblijf op de TA niet bijdroeg aan de deradicalisering van de vrouwen.  Deze week ontving ik een brief van een van de gedetineerden waarin dit probleem nog eens duidelijk werd uitgelegd. Door de groepsdruk binnen de kleine groepen waarin de vrouwen geïsoleerd zitten, is het voor hen praktisch onmogelijk om zich los te maken van de sfeer in de kampen. De vrouw concludeert:  “Na 14 maanden op deze afdeling zie ik “ruimte voor verbetering” er niet inzitten. Het is een hopeloze situatie.

De vijf vrouwen die deze week hun vonnis hoorden, komen uiterlijk binnen zeven maanden op vrije voeten. Voor hen is het probleem overzienbaar.  Maar de 12 andere vrouwen die nog berecht moeten worden, zullen nog veel langer op de TA moeten blijven. En dat helpt niet bij hun deradicalisering. Een recept voor problemen bij de terugkeer van deze vrouwen in de maatschappij. En vooral bij de ontwikkeling van hun kinderen.


14 apr

Wat de kranten schrijven over de vonnissen van gisteren

Hieronder staan links naar de berichten in de diverse kranten over de gisteren gevelde vonnissen:

NOS: Gevangenisstraffen voor vier IS vrouwen voor voorbereiden aanslag

NRC: Celstraffen tot drie jaar voor uit Syrië teruggehaalde IS vrouwen

AD:  Rechtbank straft Nederlandse IS vrouwen ook voor het meenemen van hun kinderen naar Syrië

Trouw: Tot drie jaar celstraf voor Nederlandse IS vrouwen

Volkskrant:  Het gekleurde leven van Nederlandse IS-vrouwen

In het verslag van Trouw staat een pijnlijke fout: ‘Een van hen (de veroordeelde vrouwen) verscheen ongesluierd in de rechtbank’. Dit suggereert dat de overige vier vrouwen wél gesluierd in de rechtbank verschenen. Hiervan was natuurlijk geen sprake: wat de krant bedoelde, was dat een van de vrouwen zonder hoofddoek in de rechtbank verscheen. De anderen waren normaal gekleed maar droegen wel een hoofddoek.

De misser van Trouw laat zien dat zelfs serieuze kranten nog steeds onbedoeld meedoen aan de demonisering van de teruggekeerde vrouwen. Het artikel in de krant gaat ook weer vergezeld van de obligate foto van zwart gesluierde vrouwen. En dit terwijl de vrouwen die gisteren terecht stonden, de laatste jaren in het kamp de verplichte sluier juist hadden afgezworen waardoor ze in conflict waren gekomen  met de andere vrouwen, en tenslotte waren overgeplaatst van al-Hol naar kamp Roj.

Ik zal de krant wijzen op deze pijnlijke misser.


13 apr

Milde vonnissen voor de 5 vrouwen die vandaag terecht stonden in Rotterdam.

Ad Corten, 13 april 2023

Vandaag kregen de eerste vijf vrouwen die vorig jaar werden teruggehaald hun vonnis te horen in de rechtbank in Rotterdam. Dit waren Amber K., Hafida H., Nawal H, Meryem S, en Naima E. De meeste vrouwen werden schuldig bevonden aan de eerste twee aanklachten, te weten (1) het zich aansluiten bij een terroristische organisatie, en (2) het deelnemen aan voorbereidende handelingen voor terroristische aanslagen. Nederland heeft op dit terrein een strenge wetgeving die een aantal jaren geleden is aangenomen door een rechtse meerderheid in de Kamer. Wanneer een vrouw naar Syrië vertrokken is, ook al was dat om zich bij haar man te voegen, geldt dit als aansluiten bij een terroristische organisatie. En wanneer de vrouw boterhammen gesmeerd heeft voor haar man, geldt dit als voorbereiding van terroristische misdaden. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het ‘instaptarief’ dat het OM verplicht is te eisen voor beide misdaden is 5 jaar gevangenisstraf. Daarboven kan nog extra straf worden opgelegd voor het meenemen van kinderen naar een oorlogsgebied (vandaag bij twee van de vrouwen van toepassing), en voor plundering en slavernij (vandaag niet aan de orde).

Hoewel normale mensen wel aanvoelen dat de eerste twee aanklachten eigenlijk niet van toepassing zijn op de vrouwen, is binnen het ministerie afgesproken dat deze lijn wordt gevolgd. Eind 2021 is Sadaf S. veroordeeld tot 5 jaar, conform de eis van het OM. De rechtbank moet met deze eerdere uitspraak rekening houden, en kan nu in vergelijkbare gevallen niet plotseling veel lagere straffen gaan opleggen omdat het OM dan onmiddellijk in beroep gaat.

Toch was er vandaag sprake van een trendbreuk in de opgelegde vonnissen. De rechtbank hield ditmaal – voor het eerst – rekening met de jaren die de vrouwen in Koerdische gevangenissen en detentiekampen hadden doorgebracht. En ze hield rekening met het feit dat de vrouwen het afgelopen jaar door de IND bedreigd waren met het afnemen van hun Nederlanderschap. Dat laatste kón volgens de rechtbank helemaal niet; de vrouwen waren hier geboren en getogen, en ze moesten in Nederland weer een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Dit was een sterke waarschuwing richting minister en rechtse partijen in de Kamer, die nog steeds vasthouden aan het afnemen van het Nederlanderschap.

Het uiteindelijke vonnis viel voor alle vrouwen lager uit dan de eis van het OM, en een belangrijk deel van het vonnis werd als voorwaardelijke straf opgelegd. Rekening houdend met de 14 maanden die de vrouwen al hadden doorgebracht in voorarrest, bleef er voor Amber, Meryem en Nawal nog 7 maanden over die ze in de cel moeten blijven, en voor Hafida nog 4. Naima E. hoefde helemaal niet meer terug naar haar cel.

Overzicht vonnissen (in maanden) en resterende straf

 vonnisWaarvan onvoorwaardelijkvoorarrestResterende straf
Naima E.167120
Meryem S.3621147
Hafida H.3018144
Nawal H.3621147
Amber K.3621147

Het is verheugend dat de rechtbank vandaag zijn rug recht heeft gehouden, en zich niet heeft laten  beïnvloeden door de minister en de rechtse partijen die allemaal roepen om zo hoog mogelijke straffen. Helaas werd het woord ‘kinderen’ de hele middag niet genoemd, terwijl dit natuurlijk ook een element zou moeten zijn bij het bepalen van de strafmaat. Zeker bij de huidige beperkte omgangsregeling is een langdurige gevangenisstraf nadelig voor het behoud van de band tussen moeder en kind, en daarmee voor de toekomstkansen van de kinderen. Wat ook niet ter sprake kwam, was het buitengewoon harde regime op de TA waardoor een jaar op deze afdeling eigenlijk gelijk staat met twee jaar op een reguliere afdeling.


13 apr

NRC: Opnieuw nadenken graag, over de Zwolse IS-vrouwen

NRC, 13 april 2023

In zijn dagelijkse opiniestuk blikt de hoofdredactie van de NRC terug op het stuk in de krant van zaterdag over de vrouwen op de terroristen afdeling van de Zwolse gevangenis. Het ging daarbij om de vraag of het huidige regime op de TA helpt de vrouwen te deradicaliseren, of dat het juist radicalisering in de hand werkt.

De redactie schrijft dat terroristenafdelingen hun langste tijd gehad hebben. Laten we hopen dat dit zo is. Ook schrijft de redactie dat het draconische regime intussen is afgezwakt. Wij hebben daar nog weinig van gemerkt. Het recidive gedrag van terrorisme veroordeelden blijkt veel lager te zijn (14%) dan bij gewone gedetineerden (47%). En voor terroristische delicten is de terugval maar 4%. De matiging van het strenge regime zorgt kennelijk niet voor ongelukken. Bij vrouwelijke gedetineerden speelt het hebben van kinderen ook een rol. Die moeten straks ook met het verhaal van de moeders kunnen leven. En met de rol die de staat daarin speelde.

Hoewel er op de redenering van de redactie wel wat valt af te dingen (er is voor vrouwen in werkelijkheid nog geen sprake van een versoepeling van het regime), is het goed dat de krant wijst op het zeer lage recidive gehalte en ook op het feit dat bij moeders het hebben van kinderen de neiging tot recidive ook zal verminderen.


11 apr

Directie PI gevraagd om TA Magazine uit te reiken aan de dames op de TA

Ad Corten, 10 apr 2023

Uit Zwolle horen wij dat het TA Magazine dat ik op 31 maart verzonden heb aan alle dames op de TA tot nu toe niet is uitgereikt.  In een brief aan de directie van de PI heb ik gevraagd wat hiervoor de reden is. De bedoeling van het magazine is om de dames op de hoogte te houden van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Als voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over wat er gebeurt in ons land. In het verleden zijn sommige van de dames tijdelijk beïnvloed geweest door IS gedachtegoed waardoor hun vertrouwen in de Nederlandse overheid was ondermijnd. Daarom is het belangrijk om hen te laten zien dat Nederland een goed functionerende rechtsstaat is waarin ze weer vertrouwen kunnen krijgen. Het TA magazine is bedoeld om hen dit vertrouwen terug te geven.


10 apr

Nieuwe brief aan minister Weerwind om aan te dringen op betere bezoekregeling kinderen

Ad Corten, 10 april 2023

In het NRC artikel van gisteren hield de directie van de PI Zwolle nog steeds vol dat de kinderen elke week hun moeder kunnen bezoeken. Dit is onjuist en wij begrijpen niet waarom de directie van de PI dit nog steeds beweert. Vijf maanden nadat wij een verontruste brief, ondertekend door 34 deskundigen, verstuurd hebben aan minister Weerwind, is dit probleem nog steeds niet opgelost. De kinderen beginnen steeds meer de nadelige gevolgen te vertonen van het gebrekkige contact met hun moeder.

In een nieuwe brief aan minister Weerwind heb ik daarom met klem gevraagd om niet nog eens vijf maanden te wachten met het nemen van actie. Een regelmatig bezoek van de kinderen aan hun moeder kan op zeer eenvoudige wijze geregeld worden. Het feit dat dit nog steeds niet is gebeurd, lijkt te duiden op politieke onwil. Rechtse partijen in de Kamer dringen er voortdurend op aan dat de vrouwen op de TA zo hard mogelijk gestraft worden, en het schaarse contact met de kinderen lijkt een van de manieren daartoe te zijn. Helaas worden op deze wijze niet alleen de moeders gestraft, maar ook de kinderen.


9 apr

Directie PI houdt vol dat kinderen hun moeders wekelijks mogen bezoeken

Ad Corten, 9 april 2023

In het gisteren verschenen NRC artikel beweert de directie van de PI Zwolle nog steeds dat de moeders hun kinderen vaker mogen zien. Eens per week is er een bezoekuur en „ook kinderen mogen tijdens dit bezoek aansluiten”. Wij weten dat in werkelijkheid de kinderen geen kans krijgen om hun moeder wekelijks te bezoeken omdat Jeugdzorg dit niet toestaat. Het bezoek van familie is op werkdagen, en Jeugdzorg wil de kinderen niet op werkdagen naar de PI brengen omdat ze dan schooluren missen. Bovendien zijn tijdens het wekelijks familiebezoek de vrouwen en bezoekers door een plastic scherm van elkaar gescheiden. Kinderen meebrengen in deze setting is onmenselijk omdat ze dan hun moeder wel kunnen zien maar niet mogen aanraken.

Het hele probleem kan in één dag opgelost worden wanneer de PI de absurde veiligheidseisen laat vallen. Wanneer de kinderen hun moeders bezoeken, hoeven er niet een aantal zwaarbewapende  bewakers omheen te staan. Het kan dus makkelijk op zondag, ook al zijn er dan minder bewakers op de TA. Verder moet de eis komen te vervallen dat kinderen die bij familie zijn ondergebracht, alleen onder begeleiding van Jeugdzorg bij hun moeder op bezoek mogen komen. En voor kinderen die nog bij Jeugdzorg zitten moeten Jeugdzorg gewoon iets meer overuren krijgen voor de medewerkers die op zondag de kinderen naar de PI begeleiden.

In andere landen kan dit allemaal wel. In Denemarken mogen de kinderen elke week hun moeder bezoeken, en in Zweden wonen de kinderen zelfs permanent bij hun moeder. De zeer beperkte bezoekregeling in Nederland is gewoon een manier om de moeders extra te straffen. Volgens medewerkers van de DJI moet het verblijf van de vrouwen op de TA “als straf voelen”, en dit is een van de manieren waarop dit bereikt wordt. Helaas worden hierdoor niet alleen de moeders extra gestraft, maar ook hun kinderen.


8 apr

Bericht uit de Zwolse vrouwenvleugel

NRC  8 april 2023 voor pdf klik hier

In een uitgebreid achtergrondartikel beschrijft de NRC de situatie van de vrouwen die op dit moment zijn opgesloten op de terroristen afdeling (TA) van de gevangenis in Zwolle. De rapportage is gebaseerd op brieven die de vrouwen schreven aan Ad Corten. Deze heeft de NRC inzage gegeven in een aantal brieven waarin de vrouwen de omstandigheden beschrijven waaronder ze worden vastgehouden. Corten deed dit om de vrouwen een stem te geven. Zij zijn volledig geïsoleerd van de buitenwereld en hebben zelf geen enkele mogelijkheid om met journalisten te communiceren. Zij zitten op de TA omdat het OM hen verdenkt van terrorisme of omdat zij veroordeeld zijn wegens terrorisme. Geen van hen heeft echter ooit een aanslag in Nederland gepleegd of beraamd.

Detentie op de TA is veel zwaarder dan een normale gevangenisstraf. De TA is ontworpen om verspreiding van jihadistische ideeën door gevaarlijke gedetineerden te voorkomen. Bij de vrouwen in Zwolle is daarvan geen sprake; hun detentie op de TA is allen bedoeld als extra strafmaatregel. Dit is in strijd met de Nederlandse wet die de staat verbiedt om “gedetineerden aan andere beperkingen te onderwerpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn”(artikel 2.3 van de Penitentiaire Beginselenwet).


7 apr

In Zweden zijn de meeste teruggehaalde vrouwen weer met hun kinderen verenigd

International Repatriation Network, 7 april 2023

Van de Zweedse vertegenwoordigers van het International Repatriation Network horen wij dat in Zweden de meeste moeders en kinderen weer met elkaar verenigd zijn. Alle moeders verkeren op vrije voeten en geen van hen wordt verdacht van misdaden. De Zweedse regering  bekijkt het probleem vanuit het perspectief van de kinderen. Die hebben het kalifaat overleefd en daarna de Koerdische gevangenkampen. De Zweden vinden dat de kinderen na terugkeer in hun eigen land niet nog eens extra gestraft en getraumatiseerd mogen worden door een langdurige scheiding van hun moeders.

De tegenstelling tussen Nederland en Zweden wat betreft de behandeling van de teruggekeerde vrouwen en kinderen had niet groter kunnen zijn. In Zweden vindt de overheid dat de vrouwen zich niet schuldig hebben gemaakt aan terrorisme of oorlogsmisdaden. In Nederland daarentegen worden vrouwen die zich precies hetzelfde gedragen hebben als de Zweedse , beschuldigd van ‘ernstige terroristische misdrijven’ en worden zij opgesloten in een zwaar beveiligde gevangenis. Hun kinderen krijgen zij nauwelijks meer te zien, wat leidt tot nog meer trauma’s bij de kinderen en de moeders.  

Zijn de Zweden gek of zijn wij het?


31 mar

TA Magazine in nieuw jasje

Ad Corten, 31 maart 2023

De afgelopen maanden heb ik al enkele malen een rondzendbrief gestuurd aan de dames op de TA om hen op de hoogte te houden van alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Nederland die voor hen van belang zijn. De dames kunnen weliswaar TV kijken in hun cel, maar daarmee houdt hun informatie voorziening op. Informatie die we sturen aan een van de dames kan alleen gedeeld worden binnen de groep van 6 of 7, maar tussen de drie groepen staan waterdichte schotten en is uitwisseling van informatie streng verboden.  

Om te zorgen dat de dames van nu af aan allemaal kunnen lezen wat voor ontwikkelingen er gaande zijn, heb ik nu voor iedereen een exemplaar van de nieuwe rondzendbrief laten drukken, en voor iedere groep een stapeltje opgestuurd naar de TA. Ons doel is om de dames weer vertrouwen te geven in de Nederlandse maatschappij en onze rechtsstaat. Dat is essentieel voor hun re-integratie, voor de toekomst van hun kinderen, en uiteindelijk ook voor de Nederlandse maatschappij.

De Inspectie van het Ministerie van J&V concludeerde in november dat het strenge regime op de TA het vertrouwen van de gedetineerden in de NL overheid ondermijnt en daarmee risico’s oplevert voor de NL maatschappij. Deze conclusies werden de afgelopen maand nog eens bevestigd door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Waar de overheid nu steken laat vallen, proberen wij met een positieve benadering van de dames op de TA deze fouten van de overheid te herstellen.


29 mar

Kunnen we de bewakers van de TA niet beter inzetten op plaatsen waar zij écht nodig zijn?

Ad Corten, 29 maart 2023

Afgelopen maandag kwamen NOS en Nieuwsuur met het bericht dat het stelsel waarmee bedreigde politici, rechters, advocaten en journalisten worden beveiligd, onhoudbaar dreigt te worden door een gebrek aan personeel. Tegelijk kwam deze maand de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met een rapport waarin gesteld werd dat er op de Terroristen Afdeling sprake is van over-beveiliging. Wanneer ik deze twee berichten naast elkaar leg, lijkt het mij niet zo moeilijk om de beveiliging van personen die écht bedreigd worden, te verbeteren. Gewoon alle dames van de TA overplaatsen naar regulier en de overbodige bewakers van de TA inzetten op plaatsen waar zij écht nodig zijn.

Het RSJ rapport sprak over Terroristen Afdelingen in het algemeen.  Terwijl er op de TA’s in Vught en Rotterdam in sommige gevallen misschien nog sprake is van gevaarlijke gedetineerden, is dit bij de dames in Zwolle in het geheel niet het geval. Geen enkele van hen heeft in Nederland ooit een aanslag gepleegd of beraamd, en er gaat geen enkele geweldsdreiging van hen uit. De zware beveiliging op deze afdeling is alleen een gebaar om ‘de politiek’ tevreden te stellen die steeds roept om zware straffen voor deze vrouwen. Maar moet de wraakzucht van onze politici nu echt zó ver gaan dat wij kostbare bewakers inzetten op een plaats waar zij volstrekt overbodig zijn, terwijl we elders in onze maatschappij dringend om deze mensen zitten te springen?


26 mar

Waarom noemen we vrouwelijke Syriëgangers eigenlijk terroristen?

Ad Corten, 26 maart 2023

Uit onze correspondentie met de vrouwen op de TA in Zwolle merken wij dat zij diep gebukt gaan onder het feit dat zij consequent aangesproken en behandeld worden als ‘terroristen’. In de woorden van één van hen: ‘ik heb in mijn leven nog nooit een vlieg kwaad gedaan’.

Volgens de definitie van de AIVD is terrorisme: ‘Het uit ideologische motieven (voorbereiden van het) plegen van op mensenlevens gericht geweld of het veroorzaken van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Hoe zeer het OM ook zijn best doet om te bewijzen dat dit bij de uitgereisde vrouwen het geval was; geen van hen heeft ooit een aanslag gepleegd of voorbereid. Het gebruik van de naam ‘terrorist’ is dus niet op feiten gebaseerd. De benaming bij vrouwen wordt nu uitsluitend gebruikt vanwege het feit dat zij indertijd naar Syrië zijn vertrokken. Maar dit deden ze niet om daar aanslagen te gaan plegen. Hoe meer details in de nu lopende rechtszaken aan het licht komen, hoe meer het duidelijk wordt dat er slechts twee redenen waren waarom vrouwen naar Syrië vertrokken: zij deden dit óf simpelweg om hun man te volgen, óf om hijra (hidjrah) te verrichten: de verplichte emigratie naar een land waar moslims vrijelijk hun geloof kunnen belijden. Dit laatste deden zij op advies van radicale imams in Nederland. In geen van de gevallen was er sprake van de intentie om geweld te gebruiken tegen medeburgers.

In landen als Zweden wordt het simpele feit van uitreizen daarom niet als een daad van terrorisme beschouwd. De teruggehaalde vrouwen worden daar na een of twee dagen van ondervraging vrijgelaten en teruggestuurd naar hun oude woonplaats waar zij verder onder toezicht komen van de Sociale Dienst. Intussen wordt gekeken of zij in Syrië werkelijk misdaden gepleegd hebben waarvoor zij vervolgd moeten worden.


24 mar

Deense Hoge Raad vernietigt besluit om Deens/Iraanse vrouw haar Deense nationaliteit te ontnemen

Danmarks Radio, 22 maart 2023

De Deense Hoge Raad heeft een besluit teruggedraaid waarbij een Deens/Iraanse vrouw haar Deense nationaliteit werd afgenomen. Dit vanwege het feit dat de vrouw ‘heel weinig’ banden heeft met Iran. De vrouw was in Denemarken geboren, maar had via haar vader ook de Iraanse nationaliteit. Het Ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie had haar in 2020 de Deense nationaliteit afgenomen.

De vrouw verblijft op dit moment nog steeds met haar kinderen in kamp Roj in Syrië. Eerder haalde Denemarken alle vrouwen en kinderen met de Deense nationaliteit terug uit Syrië, maar deze vrouw moest achterblijven vanwege het feit dat ze geen Deense meer was. De advocaat van de vrouw heeft de Deense regering nu gevraagd om ook deze vrouw met haar kinderen zo snel mogelijk te repatriëren.


23 mar

Nieuw rapport Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bekritiseert strenge regime Terroristen Afdeling

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 9 maart 2023

In een recent gepubliceerd rapport bekritiseert de RSJ het strenge regime op de TA’s. Reeds bij de invoering van de TA’s in 2006 adviseerde de RSJ tegen de invoering van dit systeem. Zeventien jaar later zijn de nadelen van het TA regime duidelijk zichtbaar. De RSJ adviseert daarom het TA regime nu te heroverwegen.  

De RSJ concludeert dat er op de TA’s sprake is van overbeveiliging. Dit wordt veroorzaakt door een automatische plaatsing die niet gebaseerd is op het beheers- en veiligheidsrisico, maar op de aard van het delict. Ondanks de inspanningen van het personeel zijn de resocialisatiemogelijkheden op de TA te beperkt. Dit is met name gelegen in het beperkte en gecompartimenteerde dagprogramma, alsmede in de beperkte uitstroommogelijkheden. In combinatie met de regeling over het verliezen van het Nederlanderschap, plaatst dit zowel DJI als de gedetineerde voor een onmogelijke opdracht.

Het is goed te merken dat binnen het Ministerie van J&V het gezonde verstand en rechtvaardigheidsgevoel overheerst. De conclusies van de RSJ sluiten aan bij het rapport dat wij in januari aan de Tweede Kamer stuurden, en waarin wij concludeerden dat de TA niet als extra strafmaatregel mag worden ingezet. Blijkbaar gebeurt dit nu toch ondanks het feit dat het in strijd is met de wet omdat ambtenaren bij DJI en de directie van de PI bang zijn voor kritiek vanuit de politiek dat de gedetineerden op de TA niet hard genoeg gestraft worden.


23 mar

Opgestuurde boeken tegengehouden door directie PI

Ad Corten, 23 maart 2023

Vanuit de TA (terroristen afdeling) in Zwolle ontving ik het bericht dat een drietal door mij opgestuurde boeken zijn tegengehouden door de directie van de PI. Het betrof hier twee exemplaren van “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman, en het fotoboek “De Wilde Stad” over de natuur in Amsterdam.

Volgens artikel 36, lid 4 van de Penitentiaire Beginselenwet (PBW) kan de directeur van de PI uitreiking van brieven of andere poststukken weigeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op een van de volgende belangen:

  1. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
  2. de bescherming van de openbare orde of nationale veiligheid;
  3. de voorkoming of opsporing van strafbare feiten;
  4. de bescherming van slachtoffers van of anderszins betrokkenen bij misdrijven.

Naar onze mening vormen bovengenoemde boeken geen bedreiging van een van bovengenoemde belangen. Het tegenhouden van deze boeken is daarom onrechtmatig, en de geadresseerde dames zullen daarover een klacht in te dienen bij de directie van de PI.  


20 mar

Vader veroordeelde Syriëganger: ‘Ze willen een alleenstaande vrouw naar de Taliban sturen’

NRC 20 maart 2022, voor pdf klik hier.

De NRC brengt een interview met de vader van Sadaf S., de Nederland/Afghaanse van wie de IND onlangs de Nederlandse nationaliteit heeft afgenomen. De vader beschrijft hoe hij in 1997 het Taliban regime in Afghanistan ontvluchtte en naar Nederland kwam om hier een nieuw bestaan op te bouwen voor zijn vijf kinderen. De twee jongsten, Sadaf en een broer, raakten echter in de ban van een jihadistische prediker en vertrokken naar Syrië. De broer kwam daar om het leven, en Sadaf wist uiteindelijk met hulp van haar vader te ontsnappen uit het Syrisch detentiekamp waar ze zat opgesloten. Ze meldde zich in Turkije bij een NL consulaat; werd opgehaald door de NL regering, en veroordeeld tot 5 jaar onvoorwaardelijk. Ze ging niet in beroep tegen deze hoge straf  omdat ze dolgraag met een schone lei haar leven in Nederland weer wilde oppakken. Die hoop kan ze opgeven nu zij haar Nederlanderschap verloren heeft. Wanneer uitzetten naar Afghanistan niet mogelijk is, zal zij na het uitzitten van haar straf straks als illegaal vreemdeling op straat worden gezet.  


19 mar

Zelfs na overplaatsing van de TA naar de reguliere afdeling houdt het straffen van de vrouwen niet op

Ad Corten, 19 maart 2023

De afgelopen tijd hebben wij regelmatig bericht over de zeer strenge beperkingen waaraan de vrouwen op de terroristen afdeling (TA) in Zwolle onderworpen zijn. Deze beperkingen dienen geen enkel doel, behalve het extra straffen van de vrouwen. Dit is lijnrecht in strijd met de Penitentiaire Beginselenwet  (Artikel 2.3: “Personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel worden aan geen andere beperkingen onderworpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn”).

En zelfs wanneer de vrouwen tijdens het laatste jaar van hun straf worden overgeplaatst van de TA naar de reguliere afdeling, houdt het extra straffen niet op. Zij krijgen dan de kwalificatie GVM Hoog, wat inhoudt dat zij nog steeds aan extra beperkingen onderhevig zijn. GVM betekent ‘Gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico’. Plaatsing in de categorie GVM Hoog is merkwaardig omdat de vrouwen naar de reguliere afdeling verplaatst worden, juist omdat de gevangenisdirectie concludeert dat zij geen vlucht of maatschappelijke risico meer vormen. Hun plaatsing in de categorie GVM Hoog lijkt dan ook alleen maar een maatregel om politici in Den Haag tevreden te stellen.

Wanneer houdt Nederland eens op met dit wraakzuchtige en kleinzielige beleid om weerloze vrouwen die al jarenlang geleden hebben in Syrische kampen, nog eens extra te straffen en te vernederen bij terugkeer in Nederland? Is dit onze manier om hen weer vertrouwen te geven in onze rechtsstaat, en hen voor te bereiden op hun re-integratie? Of is het, zoals minister Yesilgöz aangeeft, helemaal niet de bedoeling om deze vrouwen weer op te nemen in onze maatschappij, maar willen we hen alleen maar zoveel mogelijk pijn doen voordat ze weer uitgezet worden?  


18 mar

Verplichte visitatie bij familiebezoek veroorzaakt trauma bij gedetineerde vrouwen

Ad Corten, 18 maart 2023

Een van de vrouwen op de TA in Zwolle is niet in staat haar ouders opnieuw te ontvangen nadat zij bij hun eerste bezoek in december (de eerste keer dat zij haar ouders zag na 7 jaar) na afloop gevisiteerd moest worden. Dit bracht bij haar zoveel pijnlijke herinneringen naar boven aan soortgelijke behandelingen die zij moest ondergaan in een Koerdische gevangenis dat zij uit vrees voor ‘het rode lampje’ (het teken dat de vrouwen na bezoek gevisiteerd moeten worden) verder bezoek van haar ouders heeft afgewezen.

De verplichte visitatie na familiebezoek is een van de absurde veiligheidsmaatregelen waaraan de vrouwen op de TA onderworpen zijn. Al in 2017 trok de toenmalig directrice van de TA in Vught het nut van de maatregel in twijfel, en verklaarde zij dat zij zelf visitatie ook verschrikkelijk en vernederend zou vinden.


18 mar

Kinderen waren bij aankomst in Nederland zwaar ondervoed

Ad Corten, 18 maart 2023

Volgens de grootouders van de kinderen die op 2 november werden teruggehaald, waren hun kleinkinderen bij aankomst zwaar ondervoed. Zij leken volgens hen op kinderen die je ziet op TV in landen waar hongersnood heerst. Nadat zij drie maanden waren opgevangen in een speciale inrichting van Jeugdzorg in Doetinchem begonnen de kinderen er weer normaal uit te zien.

De kinderen die in november terugkeerden in Nederland werden door de Raad voor de Kinderbescherming (terecht) afgeschermd van alle publiciteit. Er is daardoor weinig bekend over hun conditie op het moment van terugkeer. Nu blijkt dat de kinderen in het kamp zwaar ondervoed waren, ondanks het feit dat de moeders het eten (en drinken) uit hun eigen mond spaarden om de kinderen in leven te kunnen houden. Dit verhaal strookt met dat van de Belgische onderzoeker Gerrit Loots uit 2019.

Zoals bekend weigerde de Nederlandse regering de afgelopen jaren op grond van ongefundeerde argumenten om vrouwen en kinderen actief terug te halen uit de Koerdische kampen. De Nederlandse regering is daarmee rechtstreeks verantwoordelijk voor de slechte conditie van de kinderen op het moment van terugkeer.


17 mar

Veel propaganda van het kalifaat was een leugen, maar niet de belofte van een gratis woning

De Volkskrant, 16 mar 2023

Journaliste Ana van Es betoogt dat Nawal H. en Hafida B. haar tijdens een bezoek in 2019 aan het gevangenkamp waar de vrouwen toen verbleven, vertelden dat zij gratis woonruimte kregen. Dat is in tegenspraak met wat de vrouwen afgelopen weken verklaarden in de rechtbank in Rotterdam. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de vrouwen in 2019 vrijuit konden spreken tegen iemand van de Nederlandse pers. Zij werden toen al bedreigd door radicale vrouwen in het kamp, en vreesden dat negatieve uitlatingen over IS hun leven verder zou bemoeilijken.

Het Volkskrant artikel werpt de vraag op wat er met de kinderen moet gebeuren wanneer de regering haar plan uitvoert om de vrouwen na afloop van hun detentie het land uit te zetten.


17 mar

Tekeningen van Machteld Aardse van rechtszaak tegen Amber K.

Machteld maakte gisteren weer tekening tijdens de zitting in de strafzaak tegen Amber K. Haar tekeningen zijn hier te bekijken op Twitter.

De reeks tekeningen begint met vier plaatsjes van de rechtszaak van gisteren en gaat dan over in de series over de zaak van afgelopen maandag tegen Hafida.


16 mar

Verslag Cyril Rosman van de rechtszaak tegen Amber K.

Voor een meer gedetailleerd verslag van de rechtszaak tegen Amber, zie het verslag dat Cyril Rosman deed op Twitter. Een meer algemeen overzicht van de zaak tegen Amber en de andere vier vrouwen die deze en vorige week terecht stonden wordt gegeven door Cyril Rosman in het Brabants Dagblad van vandaag.


16 mar

Drie en een half jaar geëist tegen Amber K.

Ad Corten, 16 maart 2023

Als laatste van de vrij vrouwen die in februari 2022 terugkeerden in Nederland, stond vandaag Amber K. voor de rechtbank in Rotterdam. In tegenstelling tot de vrouwen die eerder deze en vorige week terecht stonden, was Amber niet van allochtone afkomst. Maar voor de rest leek haar zaak sterk op die van de andere vrouwen. Zij had een ongelukkige jeugd gehad doordat haar ouders gingen scheiden toen zij zeven was. Ze had daarna afwisselend bij haar moeder en haar vader gewoond, zonder dat ze zich daar thuis voelde. Dat deed ze wel bij een Afghaanse vriendin die uit een harmonieus moslim gezin kwam. Dit leidde ertoe dat zij als 14-jarige bekeerde tot de islam, en vanaf haar 16e een hoofddoekje ging dragen. Dit leidde tot een verdere verwijdering van haar ouders, en een toenadering tot een groep van moslim vriendinnen. Onder druk van haar vriendinnen trouwde ze met Mustapha maar dat huwelijk was geen succes. In februari 2015 haalde haar vader haar weg bij Mustapha, waarna ze beurtelings bij haar vader en haar moeder ging wonen. Onder invloed van haar vriend Unice rijpte het plan om naar Syrië te vertrekken; iets dat zij in het najaar van 2015 op 19-jarige leeftijd ook werkelijk deed. Vanaf dat moment verliep haar leven net als dat van de eerder vertrokken vrouwen: zij kreeg al snel spijt van haar vertrek maar kon niet meer terug. Dit ondanks vele ontsnappingspogingen die ze ondernam met steun van haar vader. Zij trouwde in Syrië met Redouan; een Nederlander waarvan ze hoopte dat die haar terug zou weten te brengen naar Nederland. Op 21 januari 2018 vluchtte zij met Redouan, samen met haar inmiddels geboren twee dochtertjes, op de motor uit IS gebied. Daarna verbleef ze ruim vier jaar in gevangenschap van de Koerden, totdat ze in februari door de Nederlandse regering werd opgehaald.

Tijdens de zaak werd uitvoerig gekeken in hoeverre zij toerekeningsvatbaar was op het moment van uitreizen, en of zij zich in Syrië schuldig had gemaakt aan wapentraining, gebruik van bomgordel en plundering. Al deze aanklachten kon het OM niet hard maken. De officier kwam tenslotte met een eis van 3,5 jaar, voornamelijk vanwege het feit dat zij was uitgereisd. De verdediging vond alle aanklachten ongegrond en eiste dat haar verblijf in Koerdische gevangenschap zou worden meegerekend als voorarrest. Dit te meer omdat Amber intussen druk bezig is met een hbo opleiding in de gezondheidszorg. Uitspraak op 13 april.  


14 mar

Tekeningen van de rechtszaak gisteren tegen Hafida

Machteld@Aardse op Twitter

Machteld Aardse maakte mooie tekeningen met tekst van de rechtszaak tegen Hafida H. gisteren in Rotterdam.


13 mar

Onrust op de terrorismeafdeling van de gevangenis: wie mag Nederlander blijven en wie niet?

Algemeen Dagblad 13 maart 2013, voor pdf klik hier

Het AD besteedt vandaag aandacht aan Sadaf S., de Nederlands/Afghaanse al in 2019 terugkeerde vanuit Syrië en die sindsdien gevangen zit op de terroristenafdeling in Zwolle. Onlangs werd haar door de IND de Nederlandse nationaliteit afgenomen, wat betekent dat zij uitgezet moet worden naar Afghanistan, of anders na het uitzitten van haar straf (5 jaar!) als illegale vreemdeling op staat wordt gezet. Haar geval is al eerder beschreven op deze website. Het besluit van de IND heeft tot onrust geleid bij de andere vrouwen op de terroristenafdeling, waarvan het merendeel ook een dubbele nationaliteit heeft, en daardoor bevreesd is voor hetzelfde lot als Sadaf.


13 mar

Vier jaar geëist tegen Hafida H.

Ad Corten, 13 maart 2023

Voor de rechtbank in Rotterdam werd vandaag vier jaar onvoorwaardelijk geëist tegen Hafida H. vanwege het lidmaatschap van een terroristische organisatie, het voorbereiden van terroristische handelingen, en het in gevaar brengen van een minderjarig kind. Tijdens de zitting bleek dat Hafida ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat zij naar Syrië vertrok vanwege een depressie die te maken had met het onverwachte vertrek van haar man naar IS-gebied.  In Syrië bestond de voorbereiding van terroristische handelingen uit het eten koken voor haar man en het zorgen voor haar zoontje. Het feit dat zij naar Syrië vertrok op het moment dat zij 5 maanden zwanger was betekende volgens het OM dat zij een minderjarig kind in gevaar had gebracht. Verder had zij tweemaal met haar man in een huis gewoond waarvoor zij volgens het OM geen huur had betaald. Dit werd beschouwd als een vorm van plundering. Aan de positieve kant stond volgens het OM dat zij vanaf het begin geprobeerd had te ontsnappen uit IS-gebied; dat zij in kamp Roj duidelijk had laten merken helemaal klaar te zijn met IS en dat zij daarvoor door andere vrouwen bedreigd en mishandeld was. Dit in aanmerking nemend, kwam het OM met een zijns inziens ‘lage’ eis van 4 jaar onvoorwaardelijk.

De verdediging wees er op dat Hafida zich aan geen van de aanklachten schuldig had gemaakt, en dat zij al vijf jaar zwaar geleden had in de kampen. Onlangs was haar moeder overleden zonder dat Hafida de kans had gekregen afscheid te nemen. Toen haar voorarrest door de rechtbank in verband hiermee tijdelijk geschorst was, werd dit besluit door het OM aangevochten, en teruggedraaid door het hof. Als gevolg hiervan moest Hafida zich weer halsoverkop melden bij de PI. In de weken na het overlijden van haar moeder had zij volgens de PI directie te vaak gebeld met haar familieleden; reden waarom haar wekelijkse quotum aan belminuten nu was ingekort.

Alles bij elkaar was dit weer een droevige aflevering in de huidige heksenjacht op vrouwen die in een onbewaakt ogenblik besloten om hun geliefde te volgen naar Syrië, en daardoor nu de schuld krijgen van alle misdaden die door IS gepleegd zijn in Irak en Syrië. Kennelijk is de druk vanuit de rechtse politiek te groot om te doen wat een beschaafd land zou moeten doen: de vrouwen met onmiddellijke ingang in vrijheid stellen na alle ellende die zij hebben ervaren, deels als gevolg van de weigering van de Nederlandse overheid om hen eerder terug te halen, en daarna het lange voorarrest op een terroristen afdeling die door Justitie gebruikt wordt als manier om de vrouwen extra te straffen.  


10 mar

Ministerie denkt na over verruiming bezoekregeling kinderen aan moeders op TA

Ad Corten, 10 maart 2023

Van het Ministerie van J&V (DG Straffen en Beschermen) ontving ik gisteren antwoord op mijn mail van twee weken geleden waarin ik wees op het feit dat het antwoord van minister Weerwind op ons schrijven van 16 november niet strookte met de werkelijkheid. Terwijl de minister schreef dat de moeders hun kinderen wekelijks fysiek mochten ontvangen, horen wij van de moeders zelf dat dit slechts eens per zes weken het geval is. De minister baseert zijn antwoord op informatie die hij krijgt vanuit de PI, en er zit kennelijk ruis op die lijn.  

De ambtenaren van J&V schrijven: ‘Het bestuursdepartement is op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van contactmogelijkheden tussen een gedetineerde ouder en zijn/haar kind. Wij zijn bekend met de bevindingen van de Belgische onderzoeker Loots. Het onderwerp gaat de minister aan het hart en hij heeft daarom recent een aantal toezeggingen gedaan voor verkenningen naar de verbetering van contactmogelijkheden tussen een gedetineerde ouder en zijn/haar kind. De uitkomst van deze verkenningen zal mogelijk doorwerkend effect hebben op het TA-regime, zowel voor gedetineerde vaders als moeders. Ten zijner tijd wordt de uitkomst openbaar gemaakt, en kunt u daarvan kennisnemen.’

Dit is een positief geluid, maar het klinkt niet alsof er op korte termijn al een verbetering te verwachten valt. Gezien het feit dat de moeders elke dag opnieuw lijden onder het gemis van hun kinderen, zullen wij proberen via de Kamer de minister aan te sporen tot snelle maatregelen.


9 mar

Rechters staan voor moeilijke afweging

Ad Corten, 9 maart 2023

De zitting gisteren in de strafzaak tegen Nawal H. illustreert de moeilijke afweging die de rechters moeten maken. De publieke opinie in Nederland eist vergelding voor het onbeschrijfelijke onrecht dat de plaatselijke bevolking in Irak en Syrië door IS is aangedaan. Door hun vertrek naar Syrië zullen de uitgereisde vrouwen altijd geassocieerd blijven met dit onrecht, ongeacht de vraag of hun vertrek een welbewuste keuze was, en of zij IS actief hebben gesteund in zijn strijd. Het echter te gemakkelijk om de vrouwen tot zondebok te maken voor alle misdrijven van IS, inclusief de genocide op de Yezidi’s. Dan proberen wij het ene onrecht ongedaan te maken door er een ander voor in de plaats te stellen. De vrouwen zijn al zeer zwaar gestraft door hun jarenlange verblijf in Koerdische gevangenissen en detentiekampen. Ze zijn naar Nederland teruggekeerd in de veronderstelling dat Nederland nog steeds een rechtsstaat was, en dat zij hier na berechting en het uitzitten van hun straf weer een nieuwe kans zouden krijgen. Zij zijn zeer gemotiveerd om hier samen met hun kinderen een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Wanneer we hen die kans niet geven, en hen veroordelen tot een jarenlange gevangenisstraf op de onmenselijke terroristen afdeling in Zwolle (een vorm van geestelijke marteling), zullen de vrouwen hun vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen, en hun wrok overdragen op hun kinderen. De kringloop van haat en vergelding wordt daarmee voortgezet. Juist in dit geval heeft Nederland een kans om te laten zien dat het nog steeds een voorbeeld kan zijn op het gebied van mensenrechten, en dat het grootmoedig genoeg is om kwaad niet met kwaad te vergelden, maar met rechtvaardigheid en menselijkheid.


8 mar

IS-verdachte Nawal H.: ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’

De Volkskrant, 8 maart 2023, voor pdf klik hier.

Gedetineerden op de terroristenafdeling in Zwolle radicaliseren opnieuw, doordat de overheid hun Nederlandse paspoort dreigt af te pakken als ze hun straf hebben uitgezeten. Dat zei IS-verdachte Nawal H. woensdag in de rechtbank Rotterdam. Nawal H. (37) verwees daarbij onder meer naar de zaak van Sadaf S. uit Zoetermeer, die in 2021 werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege haar eerdere verblijf in het IS-kalifaat. Onlangs besloot de rechter dat S., die zowel de Afghaanse als de Nederlandse nationaliteit had, haar paspoort kwijtraakt.

‘De Nederlandse overheid zegt tegen een jonge alleenstaande vrouw die geen familie heeft in Afghanistan: als u straks uw straf heeft uitgezeten, sturen we u naar Afghanistan, naar de Taliban. Wat denk je dat dat met medegedetineerden doet?’, vroeg Nawal H. zich hardop af. ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’


8 mar

Nawal H. maakt indruk op rechtbank

Ad Corten, 8 maart 2023

Tijdens de vandaag gehouden zitting in de strafzaak tegen Nawal H. beschreef de verdachte in rustige en heldere bewoordingen de redenen waarom zij in 2015 was uitgereisd, en de gebeurtenissen in Irak en Syrië die haar daarna waren overkomen. Nawal’s man was een wispelturig type die plots het plan had opgevat om naar Syrië af te reizen  en die Nawal voor de keus had gesteld om mee te gaan, of anders het gevaar te lopen dat haar kinderen haar zouden worden afgenomen door de Raad van de Kinderbescherming omdat hun vader vertrokken was naar Syrië. Nawal was erg bang voor het laatste, en besloot daarom in een opwelling om met haar man mee te gaan. Zij wist dat haar man vertrok naar het kalifaat, en zij had op het schoolplein verhalen gehoord over gruwelijkheden die daar gepleegd werden. Maar die verhalen waren haar zó onwaarschijnlijk overgekomen dat zij het voor fake nieuws gehouden had. Nawal had meteen na aankomst in het kalifaat gezien dat het foute boel was, en zij had van begin af aan alles in het werk gesteld om te ontsnappen. Dat was haar in 2017 ook gelukt, waarna zij eerst in een Koerdische gevangenis terecht was gekomen, en daarna in detentiekamp Roj. Daar had zij van begin af aan duidelijk kenbaar gemaakt dat zij niet meer achter de ideeën van IS stond; iets dat haar het leven in kamp Roj zeer had bemoeilijkt.

De rechtbank was duidelijk onder de indruk van het verhaal van Nawal. In haar slotwoord wees Nawal op het feit dat de vrouwen die nu op de terrorisme afdeling zaten sterk gedemotiveerd raakten door de dreiging van de IND dat hen het Nederlanderschap zou worden afgenomen. De voorzitter van de rechtbank gaf aan dat deze rechtbank niet over deze zaak gaat, maar dat zij het belangrijk vonden dat verdachte dit probleem aan de orde stelde. Het OM hield rekening met het feit dat Nawal duidelijk aangaf zich het lot van alle slachtoffers van IS aan te trekken, en eiste 3,5 jaar.  

Het verhaal van Nawal dat zij de verhalen over gruwelijkheden van IS als fake nieuws beschouwde, is aannemelijk op basis van een artikel uit De Correspondent van 2017 waarin beschreven wordt hoe IS met geraffineerde propaganda vrouwen naar het kalifaat lokte.


7 mar

Waarom konden Meryem en Naima uit Zoetermeer geen weerstand bieden aan de lokroep van het kalifaat?

De Volkskrant, 7 maart 2023

Tien jaar na de opmars van Islamitische Staat in Syrië, moeten Nederlandse rechters beoordelen welke rol Nederlandse vrouwen speelden bij de gruwelen in het IS-kalifaat. ‘Mijn echtgenoot zei dat hij alles zou gaan uitleggen.’ Het is allemaal de schuld van Salaheddine, als we Meryem S. mogen geloven. Als een donderslag bij heldere hemel was haar geliefde uit Zoetermeer vertrokken. In een brief liet hij haar weten dat hij was gaan studeren. Pas later ontdekte Meryem dat hij was afgereisd naar Syrië. Nu, ruim tien jaar na dato, grijpt zijn vertrek Meryem (nu 34) nog steeds aan. Snikkend haalt ze een eerste zakdoekje uit het witte pakje dat voor haar ligt, dinsdagochtend in de rechtbank Rotterdam. Er zullen in de uren daarna nog vele tissues volgen.`


7 mar

Vier jaar geëist tegen Meryem S. en haar moeder Naima E.

Ad Corten, 7 maart 2023

Vandaag diende voor de rechtbank in Rotterdam de strafzaak tegen Meryem S. en haar moeder Naima E. Beide vrouwen werden beschuldigd lid te zijn geweest van een terroristische organisatie omdat zij in 2014 naar Syrië waren gereisd en daar gewoond hadden in IS gebied. Meryem werd daarnaast beschuldigd van het voorbereiden van terroristische handelingen omdat zij een gezamenlijk huishouden had gevoerd met haar toenmalig man; een IS-strijder. Naima werd verweten haar minderjarige zoon Ilyas meegenomen te hebben naar het strijdgebied en daarmee verantwoordelijk te zijn voor zijn dood.

Tijdens de zaak werd duidelijk dat Meryem alleen was afgereisd om haar toenmalige man te volgen, en dat Naima vertrokken was om haar dochter te helpen. Beide vrouwen hadden een ongelukkige  jeugd gehad en in geen van de gevallen was sprake van een bewuste keuze voor het kalifaat. Gezien het feit dat er tegenwoordig alleen al op het uitreizen een minimumstraf staat van 5 jaar, kon de officier van justitie, alle verzachtende omstandigheden in aanmerking nemend, tot geen lagere eis komen dan 4 jaar voor beide gevallen. De verdediging was het hier niet mee eens en vroeg in beide gevallen om vrijspraak.

Het was jammer dat de verdediging niet benadrukte dat de 5 jaar die beide vrouwen in Koerdische gevangenschap verbleven in feit ook een gevangenisstraf was die hen door de Nederlandse regering was opgelegd. Nederland was namelijk al veel eerder in staat geweest om de vrouwen terug te halen, maar weigerde dat om redenen die later ongegrond bleken. Verder vergat de verdediging erop te wijzen dat de tijd die de vrouwen tot nu toe op de Terroristen Afdeling hadden doorgebracht in feite een dubbele gevangenisstraf betekenden gezien het volstrekt inhumane regime waaraan de vrouwen op deze afdeling onderworpen zijn.


5 mar

Antwoord minister Weerwind staat nu op website

Ad Corten 5 maart 2023

Door een buitenlandse reis kon ik de afgelopen twee weken geen documenten op de website plaatsen. Nu ik terug ben in Nederland heb ik om te beginnen de brief van minister Weerwind van 15 februari op de site geplaatst. Deze brief was een antwoord op ons schrijven van 16 november waarin wij aandrongen op een ruimere omgangsregeling van de moeders in Zwolle met hun kinderen.

Zoals ik al schreef op 23 februari strookt het antwoord van de minister niet met de werkelijkheid. De minister schrijft dat de moeders hun kinderen elke week mogen ontmoeten. Uit onze correspondentie met de moeders op de TA weten wij dat dit onjuist is; zij mogen in werkelijkheid hun kinderen slechts eenmaal per 6 weken fysiek ontvangen. Het is vreemd dat de minister drie maanden heeft moeten nadenken over een antwoord dat onjuist is. Wij zullen dit verder opnemen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De moeders op de TA klagen voortdurend over het gebrekkige contact met hun kinderen. Dit gemis komt bovenop het feit dat zij al extra gestraft worden  door het strenge regime op de TA. Een bezoek van hun kinderen slechts eenmaal in de zes weken is een barbaarse straf die niet past in een beschaafd land.  En trouwens ook niet bij het eigen beleid van het Ministerie van J&V, zoals blijkt uit de brief van minister Weerwind.


25 feb

Discussie over terughalen van mannen komt op gang in het buitenland

Just Security, 16 februari 2023

Terwijl het lijden van de vrouwen en kinderen in de kampen in Noordoost Syrië wereldwijd aandacht heeft gekregen, worden de ruim 10.000 mannelijke gevangen (waarvan 2150 buitenlanders) in dit gebied praktisch vergeten.  Het Amerikaanse online forum “Just Security” laat zien dat nu een aantal landen door rechterlijke uitspraken gedwongen wordt zich ook met hun mannelijke onderdanen in Syrië te gaan bezighouden. De recente aardbeving op de grens van Turkije en Syrië heeft een grote vraag veroorzaakt naar humanitaire hulp in dit gebied. Onder deze omstandigheden past het westerse landen niet om de autoriteiten in het gebied ook nog op te zadelen met de zorg voor onderdanen die deze landen zelf niet terug willen nemen. Rechtszaken over het terughalen van de mannen worden nu gevoerd in Canada en in Frankrijk. In andere landen zoals Zweden, Duitsland en Marokko komt de discussie langzaam op gang.

Nederland loopt nog lichtjaren achter op deze landen want hier wil de regering niet eens zijn vrouwen en kinderen terughalen. Toch zal ook ons land vroeg of laat zijn mannelijke gevangen moeten terughalen. Het gaat om mensen, en een rechtsstaat kan de verantwoordelijkheid voor zijn burgers niet op deze manier van zich afschuiven. Wanneer een Nederlands bedrijf chemisch afval dumpt in Afrika, staat de hele Tweede Kamer op zijn achterste poten. Wanneer de regering problematische burgers dumpt in Syrië, vindt iedereen dat normaal. Zijn mensen niet belangrijker dan chemisch afval?


25 feb

Sadaf S. verliest Nederlandse nationaliteit

Ad Corten, 25 februari 2023

Naar gisteren bekend is geworden, heeft de IND afgelopen donderdag Sadaf S. haar Nederlandse nationaliteit ontnomen. Dit was mogelijk doordat Sadaf een dubbele nationaliteit had (Nederlands en Afghaans), en zij niet in staat was geweest tijdig afstand te doen van haar Afghaanse nationaliteit. De Afghaanse ambassade in Nederland heeft namelijk geen contact met het Taliban regime in Kabul.

De volgende stap is dat de IND zal proberen Sadaf uit te zetten naar Afghanistan. Mocht dit niet lukken, dan zal zij, nadat zij haar straf op de TA heeft uitgezeten, komende zomer als illegale vreemdeling op straat worden gezet; zonder paspoort, inkomen, onderdak of verzekering.


23 feb

Antwoord minister Weerwind strookt niet met werkelijkheid

Ad Corten, 23 feb 2023

Gisteren mochten wij eindelijk (na drie maanden wachten) een antwoord ontvangen van minister Weerwind onze brief van 16 november waarin wij namens 34 deskundigen uit de wereld van de jeugdpsychiatrie vroegen om een verruiming van de bestaande bezoekregeling van de vrouwen op de TA (terroristenafdeling) met hun kinderen. De minister schrijft dat hij het misverstand wil wegnemen dat de gedetineerde vrouwen slechts eenmaal in de zes weken hun kinderen mogen ontvangen. Volgens de minister kan het wekelijkse relatiebezoek ook benut worden voor een bezoek van de kinderen aan hun moeder. Uit onze correspondentie met de moeders op de TA weten wij dat dit pertinent onjuist is. De moeders  klagen voortdurend over hun verdriet dat zij hun kinderen slechts eenmaal per 6 weken fysiek mogen ontvangen. Dit verdriet komt bovenop de extra zware straf die het verblijf op de TA voor hen betekent.

Naar aanleiding van de brief van de minister heb ik aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gevraagd om te zorgen dat hetgeen de minister ons nu schrijft, ook werkelijk gebeurt.


20 feb

Waarom kwamen de vrouwen vorige week niet zelf naar de pro forma zittingen?

Ad Corten, 20 februari 2023

In de kranten was vorige week kritiek op het feit dat de meeste vrouwen vorige week niet verschenen op de pro forma zittingen in Rotterdam. Vooral het feit dat Hamsa A, die beschuldigd werd van slavernij, niet verscheen op de zitting werd door de Yezidi gemeenschap in Nederland als buitengewoon pijnlijk ervaren. Hun woordvoerder Hassoo schreef in Trouw dat het voelde als “uitgelachen worden”.

Iedereen begrijpt natuurlijk dat de Yezidi gemeenschap in Nederland zwaar getraumatiseerd is door de genocide op hun volk in Irak. En het is ook begrijpelijk dat Yezidi’s zoeken naar vergelding voor het onrecht dat hun volk is aangedaan. Wanneer Nederlandse vrouwen op een of andere manier hebben bijgedragen aan de slavernij van Yezidi vrouwen en meisjes, zullen ze zich daar ook voor moeten verantwoorden. Maar het feit dat Hamsa en een aantal andere vrouwen vorige week niet kwamen opdagen in de rechtszaal, hoeft niet te betekenen dat zij zich niet schuldig voelen. Veel van de vrouwen zijn psychisch gewoon niet in staat om in het openbaar te spreken door de trauma’s die zij hebben opgelopen in de Koerdische kampen en waarvoor zij niet behandeld worden op de TA. Bovendien is het bijwonen van een zitting voor hen extra zwaar en vernederend omdat zij urenlang in een klein hokje in een politiebusje vervoerd worden, en bij vertrek en aankomst in de gevangenis gevisiteerd moeten worden. Wil men de vrouwen werkelijk een eerlijke kans geven om zichzelf in de rechtszaal te verdedigen, dan zal men hen ook tijdens hun voorarrest op een humane wijze moeten behandelen.


18 feb

Wat bezielt het OM in de strafzaken tegen de teruggehaalde vrouwen?

Ad Corten, 18 februari 2023

De afgelopen week stelde het OM zich op een ongewoon harde manier op tegenover de teruggehaalde vrouwen. Om te beginnen werden de beschuldigingen van slavernij en plundering enkele dagen vóór de zittingen al naar buiten gebracht; blijkbaar om te zorgen dat de zaken veel aandacht zouden krijgen van de pers. De rechter verklaarde aan het eind van de eerste dag dan ook dat de grote belangstelling voor de zaak een bewijs was hoezeer de rechtsorde geschokt was (!). Het verzoek om het voorarrest van de zwaar gehandicapte Chadia B. te schorsen werd afgewezen vanwege het gevaar van recidive (!). Deze week werd ook de tijdelijke schorsing van het voorarrest van Hafida H. teruggedraaid (zie onder). En tot slot is er nog steeds geen antwoord van minister Weerwind op ons verzoek (van 3 maanden geleden) om de barbaarse omgangsregeling voor de vrouwen met hun kinderen aan te passen.

Het Openbaar Ministerie zet blijkbaar alles op alles om de teruggehaalde vrouwen zo hard mogelijk te treffen. Vanwaar deze wraakzucht? Heeft Nederland de vrouwen (en hun kinderen) al niet genoeg gestraft door hen welbewust drie jaar of langer in de Koerdische kampen te laten zitten? Staat het OM onder druk van minister Yesilgöz die in haar tijd als Kamerlid aangaf de vrouwen in geen geval terug naar Nederland te willen halen? En probeert deze minister, nadat zij toch gedwongen werd de vrouwen terug te halen, hen nu op deze manier alsnog te breken?


Schorsing voorarrest Hafida H. vernietigd door hof; Hafida terug in de cel

Ad Corten, 18 februari 2023

Hafida H., de vrouw die twee weken geleden door de rechter tijdelijk werd vrijgelaten om samen met haar zussen te kunnen rouwen om haar overleden moeder (tot aan de inhoudelijke behadeling van haar strafzaak begin maart) zit intussen weer achter de tralies. Nadat het OM eerder deze week tegen het besluit van de rechtbank in beroep was gegaan, heeft het hof de beslissing teruggedraaid. De vrouw kreeg een uur na de uitspraak te horen dat zij zich onmiddellijk op het politiebureau moest melden omdat zij anders door een arrestatieteam zou worden opgehaald. Na een nacht in de politiecel te hebben doorgebracht, werd zij de volgende dag teruggebracht naar de TA in Zwolle. Familieleden en vrienden zijn totaal verbijsterd door dit onmenselijke besluit van het hof.


16 feb

OM in beroep tegen tijdelijke schorsing  voorarrest gedetineerde

Ad Corten, 16 februari 2023

Een van de gedetineerde vrouwen op de TA in Zwolle werd twee weken geleden op last van de rechter tijdelijk vrijgelaten nadat haar moeder was overleden. Zij had haar moeder alle jaren dat zij gevangen zat ik Syrië en daarna in Zwolle niet meer kunnen vasthouden, en zij was zeer bedroefd dat haar moeder overleden was voordat zij zelf weer vrij was. De rechter had een verzoek tot tijdelijke schorsing van haar voorarrest toegewezen (tot aan de inhoudelijke behandeling van haar zaak begin maart) zodat zij samen met haar zussen kon rouwen over het verlies van hun moeder. Het OM was het daar echter niet mee eens en ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Het besluit van het OM in beroep te gaan tekent de bikkelharde opstelling van de Nederlandse overheid ten aanzien van de vrouwen die al vele jaren gestraft zijn doordat Nederland hen onnodig in de Koerdische kampen liet verkommeren. Ons land heeft hen uiteindelijk ook niet teruggehaald uit humanitaire overwegingen, maar uitsluitend om hen nog eens extra te kunnen straffen (en daarna hun Nederlanderschap af te nemen). Deze merkwaardige wraakzucht ten aanzien van vrouwen die zijn uitgereisd om religieuze redenen of onder dwang van hun man, is on-Nederlands. Het is een symptoom van de verharding en verrechtsing van onze maatschappij waarbij de nadruk steeds meer op straffen en vergelding komt te liggen.  


15 feb

Rechter vindt het onnodig om voorarrest van Chadia B. op te heffen

Ad Corten, 15 februari 2023

Vandaag stonden de resterende vijf vrouwen voor de eerste maal terecht in een proforma zitting. Eén van hen was Chadia B., de zwakbegaafde vrouw die tweemaal was uitgereisd naar IS-gebied, en die de tweede maal niet was tegengehouden door de politie ondanks dringende waarschuwingen van haar familie. In Syrië had Chadia een voet verloren bij een bombardement en had ze twee jaar ziek op de grond gelegen, roepend om haar moeder. Een eerder verzoek van de familie in november 2021 om haar terug te halen om humanitaire redenen werd door de regering geweigerd. Pas in november 2022 was zij samen met de elf resterende vrouwen teruggehaald, en sindsdien zat ze vast op de terroristenafdeling in Zwolle. De verdediging vroeg met klem om schorsing van haar voorlopige hechtenis om haar in staat te stellen de benodigde medische behandeling te ondergaan buiten de gevangenis. De rechtbank weigerde echter hierin mee te gaan vanwege het gevaar van recidive. Een onbegrijpelijk besluit gezien het feit dat Chadia zich alleen in een rolstoel kan verplaatsen, en zelfs niet in staat is om alleen naar het toilet te gaan.


15 feb

Amina kwam op haar zestiende al bij IS

Noord-Hollands Dagblad 15 februari 2023

Een wat meer genuanceerd verslag van de proforma zitting op 14 februari met het accent op de zaak van Amina E. Deze vrouw werd al op haar 16e als meisje meegenomen naar Syrië waar ze in handen viel van IS. Nu wordt zij beschuldigd van het zich aansluiten bij een terroristische organisatie.  Volgens haar advocaat is zij slachtoffer van IS en moet het acent niet liggen op afstraffing maar op hulpverlening.


14 feb

Uitgereisde vrouwen waren geen brave huismoeders volgens het OM

De Volkskrant 14 feb 2023

Zeven van de twaalf Nederlandse vrouwen die in november vorig jaar door de Nederlandse regering werden teruggehaald uit Syrië moesten vandaag voor de eerste maal voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen in een zogenaamde pro forma zitting. Deze zittingen moet de rechtbank elke drie maanden houden zo lang de vrouwen in voorarrest zitten. De aanklachten van het OM logen er niet om. Naast de gebruikelijke aanklachten voor deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische acties, werd één van de vrouwen aangeklaagd wegen slavernij en een andere voor plundering. De zaak trok veel aandacht van de pers vanwege de laatste twee aanklachten. Vooral Yezidi’s in Nederland waren blij dat er eindelijk iemand werd aangeklaagd voor het houden van een Yezidi slaaf. De vrouw die hiervoor werd aangeklaagd, had een maand in het huis gelogeerd van een man die er een Yezidi slaaf op nahield. Natuurlijk is de genocide die gepleegd is op de Yezidi’s in Irak een onvoorstelbaar oorlogsmisdrijf, en is het begrijpelijk dat de Yezidi’s in Nederland zoeken naar vergelding daarvan. Het is echter de vraag of een Nederlandse vrouw die toevallig een maand in het huis logeerde waar zich ook een Yezidi slaaf bevond, tot zondebok gemaakt kan worden voor al het onrecht dat de Yezidi’s is aangedaan.  


12 feb

Terroristenafdelingen in Nederland al in 2010 bekritiseerd

Evaluatie van de Terroristenafdeling door de Rijksuniversiteit Groningen, 2010.

De Terroristenafdelingen in Nederland zijn in 2006  allerhaast opgezet om tegemoet te komen aan de druk vanuit de Kamer om iets te doen aan de verspreiding van jihadistische ideeën in de reguliere gevangenissen. Vanwege bedenkingen in de Kamer tegen een dergelijk systeem beloofde de toenmalige minister om na drie jaar een evaluatie uit te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie. De opdracht werd gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen die in 2010 zijn rapport uitbracht. De conclusie van het rapport was dat er een dringende behoefte bestond om een betere balans te vinden tussen transparantie en maatwerk enerzijds, en tussen voldoende beveiliging en resocialisatie-initiatieven anderzijds. De leider van het onderzoek, Tinka Veldhuis, verklaarde in persoonlijke interviews dat de terrorismeafdeling leidde tot radicalisering. In 2015 promoveerde zij op haar onderzoek aan de Universiteit van Leiden. Bij deze gelegenheid nam zij in interviews met diverse bladen (Glasnostici, NL Times, Volkskrant, Sociologie Magazine, NRC) verder afstand van het Nederlandse beleid ten aanzien van terroristenafdelingen.

De conclusies van het evaluatie rapport uit 2010 vormden geen aanleiding voor de overheid om haar beleid te herzien. Tinka Veldhuis stopte haar onderzoek in 2017 en vertrok uit Nederland.


12 feb

Pro forma zaken deze week zijn formaliteit

Ad Corten, 12 februari 2023

De zittingen van de rechtbanken in Rotterdam en Den Haag komende week hebben veel publiciteit gekregen vanwege de aankondiging van het OM dat een van de vrouwen verdacht wordt van slavernij. Maar bedacht moet worden dat het OM altijd begint met hoog in te zetten, en dat uiteindelijk de rechters bepalen of iemand al dan niet schuldig is.

De zittingen komende week zijn pro forma zittingen die de rechtbank verplicht is om elke drie maanden te houden zo lang de vrouwen in voorarrest zitten. Het doel is te kijken hoever het OM staat met het verzamelen van bewijsmateriaal. Daar zal het waarschijnlijk nog geruime tijd mee bezig zijn; in de strafzaken tegen Samir A. en de vijf vrouwen die in februari 2022 werden teruggehaald, had het OM hier ruim een jaar voor nodig.

Vaak weigeren de gedetineerden om zelf naar de pro forma zitting te komen vanwege de verplichte visitaties bij vertrek en terugkeer in de gevangenis. De voormalig directeur van de TA Vught verklaarde in 2017: “Zelf zou ik visitatie ook verschrikkelijk en vernederend vinden”.


10 feb

OM: uit IS-kamp opgehaalde vrouw had jezidi als slaaf

NOS Nieuws 10 februari 2023

Een vrouw die met elf anderen door Nederland is teruggehaald uit een IS-kamp in Syrië had volgens het Openbaar Ministerie een jezidi-vrouw als slaaf. Dat zou zich hebben afgespeeld in 2015 in Syrië. De vrouw wordt verdacht van slavernij als misdaad tegen de menselijkheid. Volgens het OM is het voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf tegen jezidi’s, een etnische en religieuze minderheid in met name Noord-Irak. Een andere vrouw wordt verdacht van plundering.

Dinsdag en woensdag zijn in Rotterdam de eerste voorbereidende zittingen tegen de twaalf vrouwen. De zaak tegen de vrouw die wordt verdacht van slavernij wordt behandeld door de rechtbank Den Haag, omdat die zich buigt over internationale misdrijven.


4 feb

Actie op CDA partijcongres om aandacht te vragen voor vrouwen op de terroristenafdeling

Ad Corten, 4 februari 2023

Op het vandaag gehouden CDA congres in Amersfoort heb ik opnieuw aandacht gevraagd voor de onrechtvaardige behandeling van de teruggekeerde vrouwen op de TA in Zwolle. Ik heb dat gedaan door het uitdelen van een flyer aan de congresgangers, waaronder een aantal prominenten van de partij. In de flyer wijs ik op de harde en onchristelijke houding van het CDA ten opzichte van de vrouwen en kinderen in de afgelopen jaren. Door de opstelling van het CDA was er nooit een meerderheid voor terughalen van de vrouwen en kinderen. Ook nu nog steunt het CDA het beleid om bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te nemen en hen na afloop van hun straf het land uit te zetten. Ik heb de partij opgeroepen om te laten zien dat zij christendemocraten zijn en geen centrumdemocraten.


2 feb

Nederland al in 2020 door de VN op de vingers getikt voor afnemen Nederlandse nationaliteit

UN Human Rights Council, 2 juli 2020

Naar nu blijkt, heeft de speciale VN rapporteur voor racisme al tijdens een bezoek aan Nederland in 2020 kritiek geleverd op ons beleid om het Nederlanderschap af te pakken bij terrorisme veroordeelden met dubbele nationaliteit. Zij schrijft dat:

“De wetgeving, het beleid en de procedures voor het ontnemen van het Nederlandse staatsburgerschap zijn alleen van toepassing op burgers met een dubbele nationaliteit en treffen daarom onevenredig veel Nederlanders van Marokkaanse en Turkse afkomst. Hierdoor verergert de Nederlandse wetgeving stereotypen van terrorisme door terrorisme te associëren met mensen van bepaalde etnische en nationale afkomst. Het beleid en de effecten ervan zijn onverenigbaar met internationale mensenrechtenbeginselen van gelijkheid en non-discriminatie. De rapporteur is bezorgd dat bevelen tot ontneming van het staatsburgerschap in de eerste plaats gebaseerd zijn op informatie die is verzameld door de veiligheidsdiensten en dat de getroffen personen alleen een beroep kunnen doen op administratieve rechtbanken op procedurele gronden. Een dergelijke beperkte toetsing verhindert de toegang tot een doeltreffend rechtsmiddel.”

Het is goed te weten dat de VN het ook oneens is met het Nederlandse beleid. Maar het sterkste argument tegen het afnemen van het Nederlanderschap bij burgers met dubbele nationaliteit blijft natuurlijk het feit dat dit in strijd is met artikel 1 van onze eigen Grondwet.  


31 jan

Nieuwsbrief over januari online

Ad Corten, 31 januari 2023

Vandaag heb ik de nieuwsbrief van het platform over de maand januari rondgestuurd en online gezet. De afgelopen maand ben ik mij gaan realiseren dat de detentie van de teruggekeerde vrouwen op de terroristenafdeling eigenlijk bedoeld is als extra strafmaatregel, nog voordat de vrouwen veroordeeld zijn door de rechter. Er wordt niet gekeken of de vrouwen werkelijk nog radicale ideeën verspreiden, dus er is eigenlijk geen reden om hen voor onbepaalde tijd te onderwerpen aan het strenge regime op de TA. Dit is in strijd met artikel 2.2 en 2.3 van de PBW (penitentiaire beginselenwet). De nodeloze repressie en vernedering van de vrouwen hangt samen met de reden waarom ze zijn opgehaald: niet om hen en hun kinderen te redden uit de kampen, maar uitsluitend om hen te straffen. Het is ook niet de bedoeling van de minister dat de vrouwen na afloop van hun straf weer opgenomen worden in onze maatschappij. Het plan is om hen dan hun Nederlanderschap te ontnemen en hen het land uit te zetten.


29 jan

Stuur een bloemetje naar de dames op de TA

Ad Corten, 29 januari 2023

De dames op de TA (terroristenafdeling) in Zwolle waren de afgelopen weken behoorlijk in mineur door waarschuwingen van de reclassering dat bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap zal worden afgenomen. Verder is er afgelopen week een reorganisatie geweest waarbij enkele dames uit hun bestaande groep zijn overgeplaatst naar een andere groep. Omdat er binnen elk van de drie groepen een hechte onderlinge band is ontstaan, voelt dat dan of ze uit hun familie worden gerukt. En tot slot overleed de moeder van een van hen afgelopen week in Marokko, wat natuurlijk extra droevig was omdat de dochter niet bij de begrafenis kon zijn.

Allemaal reden om de dames te laten weten dat we met hun meeleven. Ik stel voor dat we dat doen in de vorm van een bloemetje; nou ja – een ansichtkaart met voorjaarsbloemen – zodat ze ook nog een beetje het gevoel krijgen dat het voorjaar eraan komt. Voor namen en adressen kunnen belangstellenden mij een mailtje sturen: adcorten@gmail.com


27 jan

Waarin een klein land klein kan zijn

Ad Corten, 27 januari 2023

Een advocaat op het gebied van vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht bevestigde mij de afgelopen dagen dat de vrouwen op de TA goede redenen hebben om zich zorgen te maken over het afnemen van hun Nederlandse nationaliteit. Nederland is wat dat betreft kampioen in Europa. Het is net als bij het schaatsrijden: Nederland staat altijd op de 1e, 2e en 3e plaats. De regelgeving omtrent het afnemen van de nationaliteit is de afgelopen 20 jaar voortdurend verscherpt met steun van alle politieke partijen (behalve de CU). Zo snel mogelijk afstand doen  van de tweede nationaliteit lijkt de enige remedie voor de vrouwen die hiermee bedreigd worden.

Het is opvallend dat Nederland zo voorop loopt bij het afnemen van de eerste nationaliteit terwijl ons land vroeger een sterke reputatie had op het gebied van mensenrechten. Het is begrijpelijk dat het Nederlandse publiek tien jaar geleden bang was voor extremisten na de aanslagen in België, Frankrijk en Duitsland, en dat de eerst reactie was dat alle Nederlandse jihadisten maar ons land moesten worden uitgezet.  Maar terwijl de eerder genoemde landen intussen tot de conclusie gekomen zijn dat het verkeerd is om je eigen problemen over de schutting te gooien bij een ander, wordt die neiging in Nederland alleen maar sterker. En dit terwijl er in Nederland nooit iemand is omgekomen bij een IS-aanslag. Blijkbaar hebben de mensen in dit kleine land ook een kleiner hart dan de mensen in de grote landen om ons heen.


25 jan

Duivels dilemma voor moeders op de TA

Ad Corten, 25 jan 2023

Gisteren kreeg ik meer informatie over het dilemma waarvoor vrouwen met dubbele nationaliteit geplaatst worden. Wanneer zij in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank, maken zij geen kans op vervroegde vrijlating en moeten zij hun kinderen nog langer missen. Zoals bekend mogen de vrouwen tijdens hun detentie hun kinderen niet of nauwelijks zien. De vrouwen die in november zijn teruggekeerd, hebben na 10 weken hun kinderen nog steeds niet in het echt mogen ontmoeten. Door het gemis van hun kinderen zijn de vrouwen daarom geneigd het vonnis te accepteren en niet in hoger beroep te gaan. De vrouwen worden dus gechanteerd met hun kinderen om hun vonnis te accepteren. Misschien doet de overheid het niet bewust, maar in de praktijk komt het wel daarop neer.

Op het moment dat het vonnis onherroepelijk is, grijpt de IND zijn kans om vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen. Dat kan namelijk pas op het moment dat het vonnis onherroepelijk is. De vrouwen hebben dan wel hun kinderen terug maar moeten het land worden uitgezet. Het alternatief is dat de vrouwen in beroep gaan en nog veel langer hun kinderen moeten missen. De kans dat het hof tot een ander oordeel komt dan de rechtbank, en besluit de vrouwen niet te veroordelen voor terrorisme, is gering. Maar zelfs wanneer de vrouwen hun hoger beroep zouden winnen en niet veroordeeld zouden worden voor terrorisme, hebben ze nog een probleem. De IND kan hen dan weliswaar hun Nederlanderschap niet meer afnemen, maar ze lopen wel grote kans hun kinderen kwijt te raken. De Raad voor de Kinderbescherming kan namelijk besluiten om de vrouwen de voogdij over hun kinderen niet meer terug te geven omdat ze al te lang van elkaar gescheiden zijn.

De vrouwen mogen dus kiezen tussen hun Nederlanderschap en hun kinderen.


24 jan

Frankrijk repatrieert 15 vrouwen en 32 kinderen

France24, 24 januari 2023

Na eerdere grote repatriëringen in juni en oktober vorig jaar heeft Frankrijk vandaag opnieuw een grote groep vrouwen en kinderen opgehaald uit Syrië. De Franse bereidheid om nu massaal vrouwen en kinderen terug te halen, houdt verband met een beleidswijziging vorig jaar. Die was gebaseerd op veroordelingen van Frankrijk door het VN-comité tegen foltering, en ook door Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De beleidswijziging in Frankrijk laat zien dat het loont om te procederen bij  het Europese Hof en bij de VN vanwege de schending van de mensenrechten. Nederlandse vrouwen hebben die stap de afgelopen jaren niet genomen; waarom is onduidelijk. Zij zijn teruggehaald omdat de Nederlandse overheid bang was dat zij hun straf zouden ontlopen. Het blijft verbazend dat Nederland minder belang hecht aan mensenrechten dan Frankrijk; een land dat diep geraakt is door IS-aanslagen en waar de bevolking ook niet stond te springen om de vrouwen en kinderen terug te halen.

Hopelijk vormt het nieuw Franse beleid een aansporing voor andere Europese landen zoals Engeland en Nederland om hun beleid ook te herzien. Er zitten nog steeds duizenden vrouwen en kinderen in de Koerdische kampen, en hun nood wordt elke dag groter.  


22 jan

Inhumaan en onnodig: mensenrechtenschendingen op de terroristenafdeling

Amnesty International, oktober 2017

Vandaag vond ik het rapport van Amnesty International dat de aanleiding vormde tot het onderzoek naar terroristenafdelingen in Nederland, uitgevoerd door de Inspectie van het Ministerie van J&V in 2019. Het rapport van Amnesty dateert al van oktober 2017 en de conclusies liegen er niet om:

“Gedetineerden worden onder andere buitensporig lang opgesloten in hun cel en ondergaan stelselmatig vernederende visitaties (onderzoek aan/in het lichaam). Ook worden mensen die van een terroristisch misdrijf worden verdacht maar nog niet zijn berecht onder dezelfde zware omstandigheden vastgehouden als mensen die al veroordeeld zijn. Dit terwijl de autoriteiten niet voorafgaand aan iemands plaatsing in de TA beoordelen of deze verdachte daadwerkelijk zo gevaarlijk is dat de extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Veel van de maatregelen die stelselmatig worden toegepast in de TA kunnen mensen onnodig isoleren en vernederen, en daarmee schenden ze de verplichtingen van Nederland op het gebied van mensenrechten. Zelfs iemand die geen bewezen bedreiging voor de veiligheid vormt, kan in een van de zwaarste detentieregimes van het land worden vastgehouden. Extra zorgwekkend is dat gedetineerden niet in staat zijn om hun plaatsing en de stelselmatig tegen hen ingezette strenge veiligheidsmaatregelen effectief aan te vechten”.

Deze conclusies werden dus al ruim 5 jaar geleden getrokken door Amnesty, en er is in feite nog niets verbeterd. Sterker nog, de vrouwen die onlangs werden teruggehaald uit Syrië worden onderworpen aan hetzelfde regime dat Amnesty al in 2017 onmenselijk achtte voor mannelijke gedetineerden. Interessant is een interview met Yola Wanders, directeur van de TA in Vucht, die in november 2017 de conclusies van Amnesty volledig onderschrijft.


Afnemen nationaliteit als replay van de toeslagenaffaire

Ad Corten, 22 januari 2023

De gang van zaken rond het afnemen van het Nederlanderschap bij teruggekeerde vrouwen uit Syrië lijkt op een herhaling van de toeslagenaffaire. Het parlement maakt in zijn emotie en onwetendheid wetten die in feite onmenselijk zijn, en die dan uitgevoerd moeten worden door ambtenaren. Vaak voelen die ambtenaren zelf wel aan dat het niet klopt maar durven ze zich niet te verzetten uit angst voor hun politieke bazen. Na 10 jaar dringt het eindelijk door tot de politiek dat er iets heel ergs gebeurd is, en dan worden er commissies ingesteld en rapporten geschreven waarin staat dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

Bij de toeslagenaffaire ging het om tienduizenden mensen (meestal met dubbele nationaliteit), en bij de vrouwen uit Syrië maar om enkele tientallen. Bij de toeslagenaffaire kreeg het Nederlandse publiek uiteindelijk medelijden met de gedupeerden; zij mochten in het parlement hun zegje komen doen, en Pieter Omtzigt liep voor hen het vuur uit zijn sloffen. Bij de vrouwen uit Syrië zijn er maar heel weinig mensen die sympathie voor hen hebben; niemand kent hun gezicht en zij mogen hun verhaal niet komen vertellen in het parlement. Zelfs de heilige Sint Pieter (Omtzigt) vindt dat we hen maar beter in Syrië hadden kunnen laten zitten.


21 jan

IND gaat door met afnemen Nederlanderschap van teruggekeerde vrouwen

Ad Corten, 21 januari 2023

In Nederland gaat de IND door met de uitvoering van het regeringsbeleid dat van alle Syriëgangers met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap moet worden afgenomen. Vrouwen in de gevangenis in Zwolle krijgen bezoek van de IND die hen vertelt dat dit bij hen gaat gebeuren zodra zij hun straf hebben uitgezeten. Dit betekent dat de vrouwen uitgezet zullen worden naar een land waar zij nooit geweest zijn en waarvan zij de taal niet spreken. In de meeste gevallen is dit Marokko; een land dat weigert om de vrouwen terug te nemen omdat het niet bereid is de problemen van de Nederlandse regering op te lossen. In dit geval biedt de IND de vrouwen geld om vrijwillig naar Marokko te vertrekken. Voor hun kinderen, die intussen in Nederland geworteld zijn, betekent dit dat zij uit de veilige omgeving gerukt worden die zij eindelijk gevonden hadden.

Op dit moment heeft de IND het voornemen om een vrouw met Afghaanse achtergrond haar Nederlandse nationaliteit af te nemen en haar uit te zetten naar Afghanistan. De vrouw kwam op 7-jarige leeftijd met haar ouders als vluchteling naar Nederland en groeide op in Zoetermeer.


21 jan

Canadese rechter draagt regering op om ook vier mannen terug te halen uit Syrië

CTV News, 21 januari 2023

Een rechter heeft verklaard dat vier Canadese mannen die in Syrische kampen worden vastgehouden, recht hebben op hulp van de federale overheid om naar huis terug te keren. In een uitspraak van vrijdag gaf rechter Henry Brown van het Federale Hof Ottawa de opdracht om repatriëring van de mannen aan te vragen zo snel als redelijkerwijs mogelijk was en hen paspoorten of noodreisdocumenten te verstrekken. Brown zei dat de mannen er ook recht op hebben dat een vertegenwoordiger van de federale regering naar Syrië reist om hun vrijlating te vergemakkelijken zodra de Koerdische autoriteiten ermee instemmen hen uit te leveren.

Deze uitspraak is een nieuwe mijlpaal in het gewijzigde Canadese beleid. In Canada begint men te beseffen dat zelfs de mannen die naar Syrië vertrokken, uiteindelijk teruggehaald moeten worden omdat de staat de verantwoordelijkheid voor deze burgers niet van zich af kan schuiven (zoals in Nederland gebeurt).


20 jan

Canada haalt 6 vrouwen en 13 kinderen terug uit Syrië

CTV News, 20 januari 2023

De Canadese regering heeft er vandaag mee ingestemd om zes Canadese vrouwen en 13 kinderen die momenteel vastzitten in gevangenkampen in het noordoosten van Syrië naar huis te halen. Dit besluit is het resultaat van jarenlang actievoeren van de familieleden in Canada. Tot dusver was de Canadese regering erg huiverig om burgers terug te halen vanwege gebrek aan politiek draagvlak. In 2021 was er een wijziging in het Canadese beleid en begon de regering te beseffen dat ze haar burgers niet voor altijd in Syrië kon laten zitten. Activisten hielden premier Trudeau aan zijn uitspraak dat iemand die eens een Canadees was, altijd een Canadees bleef.


Notitie behandeling vrouwelijke gedetineerden op Terroristen Afdeling verzonden aan Kamerleden

Ad Corten, 18 januari 2023

Eerder berichtten wij al over het zeer kritische rapport van de Inspectie van het Ministerie van J&V over de behandeling van gedetineerden op de terroristenafdelingen van Nederlandse gevangenissen. Uit onze contacten met de vrouwelijke gedetineerden op de Terroristen Afdeling in Zwolle merken wij dat de kritiek van de Inspectie wel in het bijzonder op hen van toepassing is. Zij worden aan precies hetzelfde repressieve regime onderworpen als de mannen, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat het verblijf op de TA voor vrouwen veel zwaarder is omdat ze hun kinderen missen. Wanneer er geen goede reden is om de vrouwen in isolatie te houden, moeten zij overgeplaatst worden naar een reguliere afdeling. En de regels voor gedetineerden op de TA moeten sowieso aangepast worden omdat het verblijf op de TA niet als extra straf bedoeld mag zijn (wat het nu wel is). Deze overwegingen heb ik opgeschreven in een notitie die vandaag aan de woordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer verzonden is.


16 jan

Behandeling teruggekeerde vrouwen beïnvloed door beeldvorming in de media

Ad Corten, 16 jan 23

Wanneer je direct contact hebt met de teruggekeerde vrouwen op de TA in Zwolle besef je pas echt de enorme afstand die er bestaat tussen het beeld dat van de vrouwen geschilderd wordt in de media en de realiteit. De media brengen nieuws dat het publiek graag wil lezen of zien, en ze spelen daarbij in op de sensatiezucht bij het publiek. Berichten over de teruggekeerde vrouwen worden steevast opgeluisterd met afbeeldingen van gesluierde vrouwen en gebaarde mannen met Kalasjnikovs. Zelfs een bericht van de NOS over de TA in Zwolle op 1 november toonde een getrukeerde foto van zwart gesluierde vrouwen binnen de TA (een foto die pas werd verwijderd nadat wij daarop gewezen hadden). Die negatieve berichtgeving – zeg maar demonisering – voedt de angst en afkeer van de vrouwen die er nog steeds bestaat onder brede lagen van de bevolking. Dit werkt weer door in de politiek waar rechtse partijen als CDA en VVD deze gevoelens oppikken en eisen dat de teruggehaalde vrouwen zwaar gestraft worden en dat hen de Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen. Uiteindelijk leidt dit tot politieke besluitvorming waarbij de teruggekeerde vrouwen worden behandeld als gevaarlijke terroristen in plaats van als getraumatiseerde vrouwen die al zwaar gestraft zijn door hun jarenlange verblijf in Koerdische gevangenkampen.

Wij zouden een voorbeeld moeten nemen aan landen als Kazachstan en Oezbekistan waar de overheid via voorlichtingscampagnes de bevolking gewezen heeft op de noodzaak om de vrouwen en kinderen weer op te nemen in de maatschappij, en waar repatriëring niet tot protesten geleid heeft. Onze Nederlandse ‘opinion leaders’: journalisten en TV makers als Sinan Can, zouden moeten ophouden met verhalen te vertellen die het sensatiebeluste publiek graag wil horen. In plaats daarvan zouden ze moeten nagaan wat de werkelijke motieven waren waarom de vrouwen indertijd naar Syrië vertrokken, en hoe zij daar nu tegenaan kijken.


13 jan

Oproep burgemeester Marcouch: ‘Zet veroordeelde terroristen ook het land uit als je de nationaliteit afpakt’

Omroep Gelderland 12 januari 2023

Als van veroordeelden op de terroristenafdeling met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap wordt afgenomen, moeten zij ook het land uit worden gezet. Doe je dat niet, dan bereik je een averechts effect dat een gevaar oplevert voor de veiligheid van de samenleving. Dat betoogt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch die in zijn stad voor een flinke opgave staat om voor terrorisme veroordeelde personen te re-integreren. De oproep van Marcouch lijkt op het eerste gezicht hardvochtig, maar is in werkelijkheid bedoeld om de politiek te doordringen van feit dat afnemen van nationaliteit verkeerd is. Wanneer bij veroordeelden hun Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen, kunnen zij meestal niet onder dwang worden  uitgezet. De mensen vrijwillig laten vertrekken lukt ook niet, ondanks hoge beloningen die de IND in dergelijke gevallen inhet vooruitzicht stelt.

De stilzwijgende conclusie is dan ook dat het afnemen van de nationaliteit alleen bedoeld is om kiezers van rechte partijen tevreden te stellen, maar dat het in werkelijkheid riskant is voor de Nederlandse samenleving.   


12 jan

Leven op de Terroristen Afdeling

Ad Corten, 12 jan 23

Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan een van de dames op de Terroristen Afdeling van de PI in Zwolle. Na drie stalen deuren kwam ik eindelijk in de ontmoetingsruimte en mocht ik een uur spreken met degene die mij had uitgenodigd. Het voelt absurd dat volstrekt normale vrouwen behandeld worden als gevaarlijke criminelen. Weliswaar doet het personeel zijn best om de vrouwen zo menselijk mogelijk te behandelen, maar zij kunnen niets veranderen aan het feit dat de vrouwen op de TA geplaatst zijn, en daar onderworpen zijn aan regels die eigenlijk bedoeld zijn om radicale jihadisten in toom te houden. In werkelijkheid gaat het om doodnormale vrouwen die nog maar één wens hebben: weer gewoon te integreren in de Nederlandse maatschappij, samen met hun kinderen. Ze hebben een ellendige tijd achter de rug in de Koerdische kampen, en nu ze eindelijk terug zijn in Nederland worden ze behandeld als levensgevaarlijke terroristen. Nooit hebben ze een aanslag gepleegd in Nederland of ook maar de intentie daartoe gehad. De reden dat ze op de TA zitten is politiek: de rechtse partijen in de Kamer stellen de vrouwen medeverantwoordelijk voor de gruweldaden van IS en vinden dat ze daarvoor hard gestraft moeten worden. Detentie op de TA lijkt gebruikt te worden als een manier om de vrouwen extra te straffen, al voordat ze schuldig bevonden zijn door de rechter. Misschien moeten politici die hiervoor pleiten zelf eens gaan kijken op de TA en praten met de ‘gevaarlijke vrouwelijke terroristen’ op die afdeling. De voornaamste boodschap die ik vandaag meekreeg uit de PI was dat de vrouwen zich erg gesterkt en getroost voelden door alle kaarten en brieven die ze met kerst kregen van mensen buiten de gevangenis. Dus daar gaan we de komende tijd mee door!


11 jan

Barbados haalt een vrouw en twee kinderen op uit kamp Roj

North Press Agency, 11 jan

In navolging van Spanje heeft Barbados vandaag ook enkele burgers opgehaald uit kamp Roj. Het gaat hier om één vrouw met twee kinderen.


10 jan

Save the Children bevestigt ophalen van Spaanse vrouwen en kinderen uit kamp Roj

Volgens een persbericht van Save the Children zijn er gisteren inderdaad 13 Spaanse kinderen opgehaald uit kamp Roj. In tegenstelling tot de berichten op sociale media gisteren spreekt het persbericht over slechts 2 Spaanse vrouwen met 13 kinderen.

Volgens STC blijft er nu nog één Spaanse vrouw met vier kinderen achter in het kamp


10 jan

Spanje haalt vrouwen en kinderen op uit Syrië

Volgens berichten op social media heeft Spanje gisteren 8 vrouwen en 13 kinderen opgehaald uit een kamp in Syrië.

Op 21 november kondigde Spanje al zijn voornemen aan om vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. In Spanje lag het terughalen van vrouwen en kinderen lange tijd gevoelig vanwege de terreuraanslagen in 2004 waarbij 191 mensen om het leven kwamen.

Spanje haalt zijn vrouwen en kinderen terug om humanitaire en veiligheidsredenen. Het enige land in Europa (uitgezonderd Engeland) dat nog weigert dit te doen, is Nederland.


9 jan

Vrouwen op Terroristen Afdeling snakken naar contact met de buitenwereld

Uit de vele reacties die wij ontvingen vanuit de gevangenis in Zwolle naar aanleiding van onze kerstkaartenactie, merken wij dat de gedetineerde vrouwen snakken naar contact met de buitenwereld. Een aantal van hen zit nu al bijna een jaar in voorarrest zonder dat zij weten welke straf hen boven het hoofd hangt. Zij lijden sterk onder hun isolement, en natuurlijk vooral onder het gemis van hun kinderen. Eigenlijk zijn de terroristenafdelingen in Nederland ontworpen voor mannen, en met name voor de overtuigde jihadisten die in Nederland rond 2006 werden opgepakt voor het plegen of beramen van aanslagen. Deze mannen probeerden na hun arrestatie ook om in de gevangenis medegevangenen te winnen voor hun radicale ideeën. Om deze reden werd besloten speciale afdelingen op te zetten waar de jihadisten geïsoleerd werden van andere gevangenen. Eigenlijk zijn deze afdelingen dus helemaal niet bedoeld voor vrouwen met kinderen die gedesillusioneerd terugkeren uit Syrië en die nog maar één wens hebben:  een normaal leven met hun kinderen in Nederland.

Mensen die willen corresponderen met de gedetineerde vrouwen kunnen zich opgeven bij adcorten@gmail.com.


5 jan

IND gaat Nederlands/Afghaanse vrouw haar Nederlandse nationaliteit afnemen

Zoals ik al schreef in de nieuwsbrief van december kreeg een vrouw op de TA Zwolle eind december van de IND te horen dat haar Nederlandse nationaliteit binnen 4 weken zou worden afgenomen. Naspeuring op het internet leerde dat het hier gaat om Sadaf S., een vrouw met zowel de Nederlandse als Afghaanse nationaliteit. Zij kwam als zevenjarig meisje met haar ouders als vluchteling vanuit Afghanistan naar Nederland. Het gezin belandde uiteindelijk in Zoetermeer waar Sadaf tijdens haar studie in contact kwam met een groep jongeren met jihadistische ideeën. Een  aantal daarvan uiteindelijk vertrok naar Syrië.

Sadaf is in november 2021 veroordeeld tot 5 jaar onvoorwaardelijk, en volgens het bestaand beleid wordt bij vrouwen met dubbele nationaliteit die veroordeeld zijn voor terrorisme de Nederlandse nationaliteit afgenomen. In het geval van Sadaf betekent dit dat zij moet worden uitgezet naar Afghanistan; een land waarmee Nederland geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Afgezien daarvan heeft Sadaf haar radicale ideeën al lang afgezworen dus zij zal om deze reden ook niet met open armen ontvangen worden door de Taliban.


12 sep

Tekeningen van kinderen in kamp Roj

Gisteren ontvingen wij van een van de Nederlandse vrouwen in kamp Roj bijgaande tekeningen die door haar twee kinderen gemaakt waren. De moeder stuurt de tekeningen als dank voor onze acties hier in Nederland. Ze hoopt vurig dat haar kinderen snel naar Nederland kunnen komen om normaal naar school te kunnen gaan en te kunnen herstellen van de trauma’s die ze in de kampen hebben opgelopen.

De kinderen zijn duidelijk minder gewend om te tekenen dan hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Hoe langer ze in het kamp blijven, hoe groter hun leerachterstand wordt.