Laatste nieuws


25 sep

Ervaringen met de opvang van teruggekeerde kinderen in Zweden

Aan Bea Eriksson, de Zweedse oprichtster van het International Repatriation Network, heb ik gevraagd hoe de opvang van kinderen in Zweden geregeld is. In dat land worden de vrouwen na aankomst in Stockholm gedurende een of twee dagen verhoord, en daarna worden ze samen met hun kinderen doorgestuurd naar de gemeente waaruit de vrouwen afkomstig waren. In Zweden gold op het moment van uitreizen het vertrek naar Syrië niet als misdrijf, en daarom kunnen de vrouwen daarvoor niet vervolgd worden. Wel wordt gekeken of ze in Syrië oorlogsmisdaden gepleegd hebben. Van alle teruggekeerde vrouwen is er tot nu toe slechts één hiervoor veroordeeld. Voor de overige vrouwen zijn de aanklachten ongegrond verklaard. In iedere gemeente bekijkt de Sociale Dienst hoe de kinderen het beste opgevangen kunnen worden en of de moeders geschikt zijn de zorg voor de kinderen te dragen. In veruit de meeste gevallen blijven de kinderen bij de moeders; in slechts enkele gevallen worden zij voor meer dan enkele weken van elkaar gescheiden. De ervaring leert dat kinderen die bij hun moeder blijven, zeer snel herstellen van de trauma’s die ze in de kampen hebben opgelopen. Dit tot verbazing van de sociale werkers en psychologen die de kinderen volgen.  

In Nederland worden de kinderen bij aankomst op Schiphol abrupt gescheiden van de moeders, en ze krijgen hun moeders daarna slechts zeer spaarzaam te zien. Bij de berechting en bestraffing van de moeders wordt tot nu toe geen enkele rekening gehouden met de belangen van de kinderen die al zoveel ellende achter de rug hebben. Voor onze maatschappij is het belangrijk dat de kinderen  en hun moeders niet verbitterd raken door een lange scheiding, maar dat ze zo snel mogelijk (weer) normaal gaan functioneren in onze maatschappij. De Belgische professor Loots pleit daarom voor een systeem waarbij de vrouwen op andere wijze gestraft worden dan door een jarenlange scheiding van hun kinderen.


19 sep

Brief aan CDA fractieleider Heerma

Omdat de CDA woordvoerster over terrorisme en veiligheid, Anne Kuik, momenteel sterk in beslag wordt genomen door de parlementaire enquêtecommissie gaswinning, dreigt het CDA zijn aandacht voor het terughalen van de kinderen te laten verslappen. Ik heb fractieleider Heerma daarom een brief geschreven met het verzoek dit onderwerp weer met voorrang op de agenda te zetten omdat wij de vrouwen en kinderen in Syrië niet nóg een winter in de kou kunnen laten zitten


17 sep

Amerikaanse commandant slaat alarm over de Koerdische gevangenkampen

Al-monitor, 10 sep 2022

Dit artikel, waarnaar verwezen werd in het stuk van het Nederlands Dagblad, beschrijft de bevindingen van de Amerikaanse generaal Kurilla tijdens zijn bezoek vorige week aan het kamp al-Hol. De generaal deed een dringend beroep op alle landen in de wereld om hun burgers terug te halen en zo nodig te rehabiliteren. De situatie in het kamp is catastrofaal, en IS maakt dankbaar gebruik van de vreselijke omstandigheden in het kamp.

“De meeste bewoners van het kamp verwerpen IS”, verklaarde Kurilla na een ontmoeting met gedetineerden en kampveiligheidsfunctionarissen. “Velen willen een bijdrage leveren aan de samenleving. Velen willen terugkeren naar hun thuisland, om weer aan het werk te gaan en hun kinderen terug te brengen naar school”.


17 sep

Europees Hof: Frankrijk schendt recht van uitreizigsters en hun kinderen

Nederlands Dagblad , 17 sep 2022

Achtergrond artikel waarin de consequenties van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verder worden bekeken. Het Hof oordeelde dat de weigering van de Franse regering om twee vrouwen en hun kinderen te repatriëren, is in strijd was met het recht op terugkeer naar het grondgebied van de staat waarvan ze burger zijn. Deze uitspraak is ook van belang voor andere Europese landen die weigeren hun vrouwen en kinderen terug te halen – zoals Nederland.

De nieuwe commandant van de Amerikaanse troepen in het Midden Oosten, Michael Kurilla, bezocht vorige week het kamp al-Hol en omschreef de situatie daar als ‘een humanitaire catastrofe’ en een ‘brandhaard van menselijk lijden’. Hij noemde het kamp een ‘regelrechte broedplaats voor IS’


15 sep

Rechtbank besluit tot opheffing voorarrest Naima el Ouarti

Vandaag hield de rechtbank in Rotterdam weer een proforma zitting in de strafzaak tegen de vijf vrouwen die in februari waren opgehaald. De advocaten van Naima el Ouarti en Mariam Sanoussi vroegen om schorsing van het voorarrest van hun cliënten. Het verzoek voor Naima werd toegewezen op grond van haar zwakke gezondheid en de onmogelijkheid om haar in de PI de vereiste behandeling te geven. Ook werd de kans op recidive minimaal geacht. De schorsing gaat in over twee weken nadat eerst advies is ingewonnen van de reclassering over passende voorwaarden. Voor Mariam werd het verzoek afgewezen. De overige drie vrouwen hadden niet om schorsing gevraagd omdat ze naar verwachting daarna weer opgesloten zouden worden en ze niet een tweede  keer van hun kinderen gescheiden wilden worden. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de vijf vrouwen staat nu gepland voor begin maart. De advocaat van Hafida Haddouch vroeg of dit niet naar voren gehaald kon worden omdat Hafida anders meer dan een jaar in voorarrest zou moeten blijven.

De volgende proforma zitting is gepland voor 14 december om 10.30 uur.


14 sep

Europese Hof voor Rechten van de Mens veroordeelt Frankrijk voor zijn weigering om twee vrouwen terug te halen

Le Monde , 14 sep 2022

France 24, 14 sep 2022

The New Arab, 14 sep 2022

In een zaak die al jaren geleden door de ouders van twee uitgereisde vrouwen aanhangig was gemaakt, heeft het hoogste Europese rechtsorgaan vandaag de ouders in het gelijk gesteld. De Franse regering moet het verzoek om repatriëring van de vrouwen opnieuw bekijken in verband met de rechten van de kinderen.

De ouders hadden aangevoerd dat de weigering van de Franse overheid om hun dochters te repatriëren in strijd was met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens; een verdrag waarop het Europese Hof toezicht moet houden.

De uitspraak van het Europese Hof heeft eveneens consequenties voor de repatriëring van vrouwen en kinderen uit andere lidstaten, waaronder Nederland.  


12 sep

Tekeningen van kinderen in kamp Roj

Gisteren ontvingen wij van een van de Nederlandse vrouwen in kamp Roj bijgaande tekeningen die door haar twee kinderen gemaakt waren. De moeder stuurt de tekeningen als dank voor onze acties hier in Nederland. Ze hoopt vurig dat haar kinderen snel naar Nederland kunnen komen om normaal naar school te kunnen gaan en te kunnen herstellen van de trauma’s die ze in de kampen hebben opgelopen.

De kinderen zijn duidelijk minder gewend om te tekenen dan hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Hoe langer ze in het kamp blijven, hoe groter hun leerachterstand wordt.


11 sep

Deadline voor terughalen vrouwen verloopt vandaag

Precies 4 maanden geleden besloot de rechtbank in Rotterdam dat 12 vrouwen die nog in Syrië zitten, binnen 4 maanden moesten worden teruggehaald, samen met hun 29 kinderen. Dit tenzij de regering een hele goede reden had om dit niet te doen. Anders zou de zaak tegen hen gesloten worden.

Die periode van 4 maanden loopt vandaag af en de vrouwen zijn nog niet terug. Onduidelijk is of de regering een goede reden had om de vrouwen (nog) niet terug te halen; of ze dit de komende weken nog wél zal doen, of dat ze besloten heeft de vrouwen niet terug te halen.

Oorspronkelijk stond voor 8 september een zitting gepland in de zaak tegen de 12 vrouwen. Omdat de officier van justitie die dag verhinderd was, is de zitting verschoven naar 5 oktober. Op die dag moet duidelijk worden wat er precies aan de hand is.


7 sep

Actie gestart voor nieuwe resolutie op komende CDA congres

Omdat het CDA nog steeds geen haast maakt met de uitvoering van de resolutie die op het partijcongres van vorig jaar werd aangenomen, willen we op het komende congres van 5 november opnieuw een resolutie indienen die oproept tot snelle repatriëring van vrouwen en kinderen uit Syrië. De tekst van de resolutie is hier te lezen. Voor het indienen hebben in totaal 25 handtekeningen van CDA leden nodig. Mensen die al CDA-lid zijn, kunnen zich als mede-ondertekenaar opgeven bij adcorten@gmail.com. Mensen die zelf geen lid zijn, kunnen bevriende CDA-leden proberen over te halen de resolutie te steunen.

Wanneer het CDA zijn beleid wijzigt, is er een meerderheid voor repatriëring in de Kamer.


6 sep

Samir A. betaalt hoge prijs voor het redden van kinderen

Nederlands Dagblad, 5 sep 2022

Het Nederlands Dagblad publiceerde vandaag onverkort een ingezonden artikel van mijn hand waarin ik wijs op de onrechtvaardigheid dat iemand die onschuldige kinderen probeert te redden daarvoor de gevangenis in moet, terwijl anderen die hun ogen sluiten, vrijuit gaan.

Het Nederland Dagblad is een van de weinige Nederlandse kranten die de afgelopen jaren steevast opgekomen zijn voor de kinderen in Syrië.


1 sep

Nederlandse kranten over de veroordeling van Samir

Volkskrant 31 augustus

Algemeen Dagblad 31 augustus

Nu.nl 31 augustus

De Nederlandse kranten brachten gisteren het nieuws over de veroordeling van Samir meteen op hun websites. De kranten lieten niet na om het verleden van Samir weer op te rakelen: in 2006 veroordeeld tot 9 jaar wegens voorbereiden van een terroristische aanslag. Het AD gebruikte in zijn kop zelfs de term “draaideur jihadist”. Geen van de kranten meldde het feit dat Samir na zijn vrijlating in 2013 (9 jaar geleden) het geweld heeft afgezworen en zich alleen nog bezig heeft gehouden met vreedzame acties.  


31 aug

Samir Azzouz veroordeeld tot 2,5 jaar onvoorwaardelijk

Vandaag werd Samir Azzouz door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 30 maanden onvoorwaardelijk wegens “financiering van terrorisme”. De rechtbank achtte bewezen dat Samir het risico genomen had dat het door hem overgemaakte geld voor het vrijkopen van vrouwen en kinderen uiteindelijk in handen zou komen van IS.

Het vergt een grote verbeeldingskracht om het vrijkopen van hulpeloze vrouwen en hun kleine kinderen te zien als financiering van terrorisme, maar het vonnis past in het Nederlandse beleid t.a.v. de uitgereisde vrouwen en hun kinderen. De Nederlandse overheid is nog steeds niet bereid om op eigen initiatief de kinderen en hun moeders terug te halen. Daarmee staan we – afgezien van Engeland – alleen in Europa. Alle landen om ons heen halen de kinderen en hun moeders op om humanitaire redenen, maar de Nederlandse regering weigert dat te doen. Eerst was het argument dat de kinderen tikkende tijdbommen waren, en tegenwoordig is het ophalen te gevaarlijk voor hulpverleners. Wanneer iemand als Samir dan ten einde raad zelf maar het initiatief neemt om de vrouwen en kinderen uit de ellende te halen, is dat natuurlijk een blamage voor de Nederlandse overheid. De drang om Samir te straffen komt daarom waarschijnlijk voort uit de drang om de nalatigheid van de Nederlandse overheid te rechtvaardigen.

Samir gaat hoogstwaarschijnlijk in beroep tegen het vonnis.


30 aug

Not our problem? Christina Lamb meets the British Isis brides and their children struggling to survive in Syria’s hell camps

Sunday Times, 7 aug 2022

Vandaag vond ik nog een belangrijk artikel dat de Britse Sunday Times eerder deze maand publiceerde. Het beschrijft de uitzichtloze situatie van de Engelse vrouwen en kinderen in de Syrische kampen. Anders dan de landen op het Europese vasteland maakt Engeland nog geen aanstalten om zijn vrouwen en kinderen op te halen. Van alle Britse vrouwen is de nationaliteit afgepakt, en de Britse regering – onder druk van de publieke opinie – voert een beleid van “laat ze daar maar zitten en gooi de sleutel weg”.  Terwijl andere landen intussen tot de conclusie gekomen zijn dat terughalen beter is voor de nationale veiligheid dan niets doen, houdt de Britse regering vast aan haar standpunt dat de vrouwen een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Zelfs de moeder van de Amerikaanse journalist Jim Foley, de eerste buitenlander die door IS werd onthoofd, pleit voor het terughalen van de kinderen omdat ze anders opgroeien tot een nieuwe generatie jihadisten.


30 aug

Toespraak Ahmed el Mesri tijdens demonstratie 27 augustus

Hieronder een fragment van de toespraak van Ahmed el Mesri (vereniging Assadaaka) tijdens de afgelopen demonstratie. Ahmed is een vaste spreker op onze demonstraties in Amsterdam.


28 aug

Meer beelden van de demonstratie van gisteren

(met dank aan Daan van Pagee)

Activist Rogier Schravendeel spreekt tijdens demonstratie
Toespraak Ahmed el Mesri


27 aug

Demonstratie op de Dam succesvol verlopen

Vandaag stonden we weer met zo’n 25 mensen op de Dam om opnieuw de aandacht te vestigen op de vrouwen en kinderen die nog in Syrië vast zitten. De 12 vrouwen en 29 kinderen die op last van de rechtbank teruggehaald moeten worden, zijn nog steeds niet terug in Nederland. Blijkbaar wacht de regering tot het laatste moment vóór de deadline van 11 september. Maar zelfs wanneer deze vrouwen en kinderen terug zijn, blijven er nog steeds 30 Nederlandse kinderen achter in Syrië. Hun moeders hebben geen rechtszaak aangespannen, en zo lang de rechter niet dreigt de strafzaak tegen hen te laten vallen, piekert de Nederlandse overheid niet over terughalen.

Er werden toespraken gehouden door o.a. Ahmed el Mesri, Rogier Schravendeel (beiden van de actiegroep Breng Ze Veilig Thuis) en Ad Corten. De toespraak van de laatste is hier te lezen. Aangedrongen werd op een snelle terugkeer van ALLE kinderen en hun moeders, en een humane behandeling van de moeders en kinderen na terugkeer. Dat betekent dat de vrouwen ook tijdens hun detentie de kans moeten krijgen om hun kinderen zo vaak mogelijk te zien. De Belgische professor Loots heeft onlangs uitvoerig beschreven hoe belangrijk het is dat dit contact in stand gehouden wordt.


23 aug

Demonstratie zaterdag 27 augustus in Amsterdam

Op zaterdag 27 augustus houden we samen met de actiegroep Breng ze veilig Thuis een demonstratie op de Dam met als thema “Alle kinderen moeten terug”.

Met onze demonstratie willen we protesteren tegen dit beleid dat een beschaafd land onwaardig is. Alle landen om ons heen halen hun kinderen en de moeders terug om humanitaire redenen. Alleen Nederlands houdt halsstarrig vast aan het beleid dat vrouwen en kinderen alleen teruggehaald worden wanneer de rechter dreigt de strafzaak tegen de vrouwen anders te sluiten.

De demonstratie is komende zaterdag van 14.00 – 15.00 uur op de Dam, voor het Paleis aan de kant van de Nieuwe Kerk.

Voor verdere informatie:

Ad Corten 06-25539238


27 jul

IS blijft zeer actief in  Noordoost Syrië

Rojava Information Center, 5 juli 2022

Slapende IS cellen blijven zeer actief in het door de Koerden bezette deel van Syrië. De aanvallen zijn vooral gericht op het Koerdische leger SDF.

Ook binnen de kampen waar IS-vrouwen en kinderen gevangen worden gehouden, blijft de situatie onveilig. In juni werden in al-Hol 8 mensen gedood, tegen 6 in de voorgaande maand. In de kampen al-Hol en Roj werden 23 personen gearresteerd wegens IS-banden. De leiding van kamp al-Hol waarschuwde in juni dat er een opstand uit zal breken in het kamp op het moment dat Turkije begint met zijn voorgenomen invasie van de noordelijke grensstrook. In kamp Roj werden tenten in brand gestoken door vrouwen die gelieerd zijn aan IS. Eind juni verscheen er een video van een ceremonie in kamp al-Hol waar een Russisch sprekende vrouw onder een IS embleem diploma’s uitreikte aan meisjes. Volgens de kampleiding is het onderwijs bijna geheel in handen van vrouwen met IS-banden.  


Militaire situatie in Noordoost Syrië steeds dreigender

Rojava Information Center 25 juli 2022

Turkije  heeft op 22 juni drie vooraanstaande vrouwelijke militairen van de Koerdische YPG gedood bij een drone aanval. De laatste dagen zijn er voortdurend beschietingen en drone-aanvallen van Turkije op  Koerdische militairen in de grensstrook tussen Syrië en Turkije. Een Turkse journalist die dichtbij de regering Erdogan staat, geeft aan  dat Turkije vastbesloten is deze grensstrook te veroveren. Het Koerdische kamp Roj, waar Nederlandse vrouwen en kinderen vast zitten, ligt in deze strook.


27 juli

Tajikistan repatrieert 42 vrouwen en 104 kinderen uit de kampen al Hol en Roj

Rojava Information Center 25 juli 2022

Tajikistan heeft 42 vrouwen en 104 kinderen gerepatrieerd uit de kampen al Hol en Roj. Dit is de eerste groep die uit Syrië gerepatrieerd wordt. Eerder haalde het land al 84 kinderen terug uit Irak.

De Centraal-Aziatische landen lopen wereldwijd voorop in het terughalen van hun vrouwen en kinderen. Zij verzorgden meer dan de helft van alle repatriëringen uit Syrië. Kazakhstan haalde tot nu toe 710 burgers terug, Oezbekistan 339, en Tajikistan 146. Het aangrenzende Rusland haalde al 312 burgers terug.


22 juli   

Wijziging Franse beleid bevestigd: Frankrijk wil nu alle kinderen en hun moeders terughalen

Op 11 juli publiceerde de Franse overheid zijn 6e periodieke rapport aan het VN Comité voor de Rechten van het Kind. In dit rapport is te lezen dat Franrijk zijn beleid t.a.v. het terughalen van de kinderen en hun moeders gewijzigd heeft. Frankrijk is nu van plan al zijn kinderen terug te halen uit Syrië zodra de mogelijkheden dit toelaten. De moeders worden ook opgehaald wanneer zij accepteren dat zij in Frankrijk voor het gerecht komen.

Dit besluit vormt slechts één van de vele punten in het 43 pagina’s tellende Franstalige rapport. Voor het gemak heb ik een Nederlandse vertaling van de passage over de kinderen in Syrië hier weergegeven.  

Nu de Franse regering haar beleid gewijzigd heeft, komt Nederland nog verder alleen te staan in zijn weigering om de kinderen en hun moeders terug te halen uit humanitaire overwegingen. Nederland haalt alleen kinderen (samen met hun moeders) terug wanneer de rechter dreigt de strafzaak tegen de moeders te sluiten.


21 jul

Trafficked to Syria (Gesmokkeld naar Syrië)

Reprieve, 30 april 2021, Nederlandse vertaling

Dit rapport waarnaar ik twee  dagen  geleden al verwees, heeft een belangrijke invalshoek; reden waarom ik een Nederlandse vertaling van de samenvatting op de website heb gezet. Het rapport laat zien dat de meeste Britse vrouwen die momenteel in Syrië gevangen zitten, niet bewust gekozen hebben voor het kalifaat. Ze werden ofwel gedwongen door hun vriend/echtgenoot om mee te gaan naar Syrië, of ze werden op slinkse manier verleid met tactieken waarvan ook loverboys gebruik maken wanneer ze meisjes strikken voor de prostitutie. Reprieve concludeert dat de meerderheid van de Britse vrouwen die in Syrië worden vastgehouden het slachtoffer is van mensenhandel. Sommigen waren nog maar 12 toen ze naar Syrië reisden.

Het rapport betreft de Britse uitreizigsters, maar het zal ook van toepassing zijn op een aantal Nederlandse vrouwen. Het is al lang bekend dat IS gebruikt maakte van geraffineerde methoden om meisjes over te halen naar het kalifaat te reizen. Ook veel van de Nederlandse uitreizigsters zullen dit niet uit vrije wil gedaan hebben of met hun volle verstand.


19 jul

Overleg met Britse hulporganisatie Reprieve

Ad Corten

De Britse hulporganisatie “Reprieve” zet zich al jarenlang in voor afschaffing van de doodstraf en voor hulp aan mensen die illegaal opgesloten zitten in alle delen van de wereld. Ze hebben een speciale afdeling voor Syrië onder leiding van Katherine Corbett. Die laatste heeft de afgelopen tijd enkele malen kamp Roj bezocht. Tijdens een ZOOM vergadering vandaag hebben we gesproken over de mogelijkheid dat ze bij haar volgende reis (eind september) medicijnen voor ons meeneemt, aannemende dat de NL vrouwen en kinderen dan nog in Syrië zitten.

Katherine vertelde dat de harde houding van de Britse overheid een gevolg was van de campagnes in de Britse pers tegen de IS-vrouwen gedurende de afgelopen jaren. De Britse pers is veel meer sensatiegericht dan kranten op het continent. Britse politici waren meegegaan met de stemming van het publiek en hadden tegen elkaar opgeboden in het veroordelen van de mensen die naar Syrië waren afgereisd. Van alle uitreizigers was intussen de nationaliteit ingetrokken; ook van de vrouwen die als jong meisje waren afgereisd. Daardoor was het in Engeland nog moeilijker dan in andere landen om de overheid te bewegen de vrouwen en kinderen terug te halen.

Reprieve had een rapport geschreven over de manier waarop jonge meisjes naar Syrië gelokt werden of gedwongen werden daarheen te gaan: Trafficked to Syria: British families detained in Syria after being trafficked to Islamic State


18 jul

Dood van Australische teenager in Syrië bevestigd

Human Rights Watch, 18 juli 2022

In een vandaag gepubliceerd persbericht geeft Human Rights Watch meer informatie over de Australische jongen Yusuf Zahab die is overleden in Koerdische gevangenschap.

De familie had al jarenlang bij de Australische regering aangedrongen op zijn repatriëring.  Op zijn 14e was Yusuf uit het vrouwenkamp van al-Hol overgebracht naar de overbevolkte mannengevangenis van Hasaka. Daar had hij tuberculose opgelopen en was hij in januari 2022 gewond geraakt bij de aanval van IS op de gevangenis. De familie van Yusuf had gisteren van de Australische overheid te horen gekregen dat Yusuf was overleden. Wanneer dit gebeurd was en door welke oorzaak is nog onbekend.


17 jul

Kort verslag van de zitting in de strafzaak tegen Samir Azzouz op 13 juli 2022

Ad Corten

Tijdens de zitting in de zaak tegen Samir Azzouz op 13 juli in Rotterdam heb ik wat aantekeningen gemaakt van het betoog van het OM, de verdediging door Tamara Buruma, en het slotwoord van Samir. Deze aantekeningen heb ik nu verwerkt in een kort verslag.


17 jul

Australische jongen (17) overleden in Koerdische gevangenis

Vandaag kwam het nieuws dat een Australische jongen van 17 is overleden aan zijn verwondingen in een Koerdische gevangenis. De jongen, Yusuf Zahab, was op 11-jarige leeftijd meegenomen naar Syrië toen zijn ouders zich aangesloten bij IS. Daar werd hij samen met zijn moeder gevangen genomen door de Koerden en overgebracht naar kamp al-Hol. Op 14-jarige leeftijd werd hij – net als andere jongens van die leeftijd – weggehaald uit het vrouwenkamp en overgebracht naar de beruchte Hasaka gevangenis waar hij opgesloten zat samen met volwassen IS-strijders. Bij de aanval van IS op de gevangenis in januari 2022 raakte hij ernstig gewond. Een audiobericht met noodkreet van hem bereikte de buitenwereld, maar de Australische overheid weigerde hem op te halen.


17 jul

Nog twee interessante artikelen uit The Australian

Het blad The Australian heeft de afgelopen dagen uitvoerig aandacht besteed aan de situatie van de Australische vrouwen en kinderen in Syrië. Behalve het eerder beschreven artikel verschenen er ook nog twee andere artikelen. Die zitten achter een betaalmuur, maar hier zijn pdf versies van de artikelen:

“Islamic State’s grand plan for squalid, dangerous camp terror” beschrijft de plannen van IS om weer een kalifaat te beginnen vanuit de Koerdische gevangenkampen. Deze kampen, en vooral het beruchte kamp al-Hol vormen eigenlijk al mini-kalifaatjes waarbinnen radicale vrouwen de macht in handen hebben, zelf recht spreken, en afvallige vrouwen vermoorden. Kinderen worden geïndoctrineerd met IS gedachtengoed, en het is daarom dat de Amerikanen en internationale hulporganisaties alle westerse landen dringend oproepen om hun vrouwen en kinderen zo snel mogelijk terug te halen.

”Childhood lost: Sometimes I feel like time has stopped” vertelt het verhaal van de nu 22 jarige Shayma Assaad die als 15 jarig meisje door haar ouders werd meegenomen naar Syrië en intussen zelf 4 kinderen heeft. Ze probeert haar kinderen zelf les te geven want ze stuurt haar kinderen liever niet naar het primitieve schooltje aan de andere kant van het kamp. Het lesgeven valt niet mee omdat Shayma zelf niet eens haar eigen schoolopleiding had afgemaakt voordat ze meegenomen werd naar Syrië.  


17 jul

De tijd raakt op voor Australische kinderen in Syrië

The Australian, 16 juni 2022

De directeur van de Australische afdeling van Save the Children, Mat Tinkler,  geeft een indringend verslag van een bezoek dat hij enkele weken geleden bracht aan kamp Roj waar hij de Australische vrouwen en kinderen in dat kamp bezocht. Meer dan 40 Australische kinderen, de meeste nog kleuters, zitten daar in een uitzichtloze situatie, maar de Australische regering zegt dat het te gevaarlijk is om ze op te halen. Tinkler beschrijft de erbarmelijke gezondheidstoestand van de kinderen, en de wanhopige wens van de vrouwen om terug te keren naar hun land.

Australië volgt – evenals de andere landen van het Britse Gemenebest – tot nu toe de harde lijn van Londen. Alleen Nieuw Zeeland durft zijn eigen weg te gaan.


14 jul

OM gebruikt BNN/VARA documentaire als bewijs tegen Samir

Tijdens de zitting op 13 juli in de strafzaak tegen Samir Azzouz gebruikte het OM meerdere malen een BNN/VARA documentaire uit oktober 2020 als bewijs tegen Samir. In de bewuste documentaire met als titel “Staatsvijand Nr. 1” werd Samir geportretteerd als iemand die nog steeds gevaarlijk is voor de Nederlandse samenleving. Wanneer je de uitzending echter goed bekijkt, is dit een klassiek geval van framing.

‘Samir’ werd gefilmd tegen een achtergrond die leek op tralies waarachter je het complex zag van een gevangenis. In werkelijkheid was dit allemaal fake. Het interview werd opgenomen in november 2019 op het moment dat Samir nog gewoon vrij rondliep. De persoon in de film was helemaal niet Samir maar een ingehuurde figurant; alleen de stem was van Samir. Reporter Sinan Can moest eerst een zware deur openmaken om bij ‘Samir’ te komen. Hij doet verslag van zijn onderzoek vanuit een donkere kelder met afbladderende verf. Deze entourage is blijkbaar bedoeld om de sinistere sfeer van de reportage te versterken want ik neem aan dat dit niet Sinans normale werkkamer is. En de eindconclusie van Sinan, dat Samir nog altijd een centrale rol lijkt te spelen in het internationale jihadisme, is alleen gebaseerd op suggesties en niet op feiten.

De documentaire was kennelijk bedoeld om hoge kijkcijfers te halen, over de rug van Samir, maar ook over die van de vrouwen en kinderen in Syrië. Het was een uitzending waarvoor BNN/VARA, maar ook Sinan Can, zich diep zouden moeten schamen.